Hem

Kontaktuppgifter

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 13-17 år
 2. Kommun:
  Grums
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  7
 5. Bolag:
  Lunna Gård AB, 556586-2371
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADHD
 • Inlärningssvårigheter
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Utagerande beteende
 • Normbrytande beteende
 • Integrationssvårigheter
 • Hemmasittare
Placeringsform
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Tydliggörande pedagogik
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Kriminalitet som livsstil
 • Terapi
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Grums, Värmland

Häggvik HVB

Häggvik riktar sig till ungdomar med utagerande problematik som kan ha begått enstaka brott, vistats i olämpliga miljöer och/eller provat att ta droger. Här tillbringar vi all tid med ungdomarna för att skapa stark tillit och allians.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 13-17 år
 2. Kommun:
  Grums
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  7
 5. Bolag:
  Lunna Gård AB, 556586-2371
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADHD
 • Inlärningssvårigheter
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Utagerande beteende
 • Normbrytande beteende
 • Integrationssvårigheter
 • Hemmasittare
Placeringsform
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Tydliggörande pedagogik
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Kriminalitet som livsstil
 • Terapi
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A kitchen with a wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen filled with lots of furniture
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A house with trees in the background
 • A tree in a grassy area
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A kitchen with a wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen filled with lots of furniture
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A house with trees in the background
 • A tree in a grassy area

Lokaler

Behandlingshemmet är inrymt i en renoverad prästgård i Häggvik, en liten by med nära till både Grums, Karlstad och Säffle. Huset ligger avskilt med utsikt över öppen åkermark, men ändå precis invid buss för smidig kommunikation till skola och aktiviteter.

Till huset hör en trädgård med möjlighet till fotboll, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

Häggvik välkomnar ungdomar med utagerande problematik som kan ha begått enstaka brott, vistats i olämpliga miljöer och/eller provat att ta droger (dock behandlar vi inte utvecklat missbruk). Det förekommer att de agerar provocerande och ofta hamnar i konflikt med föräldrar, kamrater eller andra i sin omgivning.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU.

Behandling

På Häggvik arbetar vi framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med grund i KBT . Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet.

Andra delar av vårt behandlingsupplägg är LAB, MI och A-CRA.

Vi arbetar också med social färdighetsträning där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer. Målet är att utveckla en förståelse för egna och andras känslor och att främja en positiv utveckling hos den unge.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

Verksamhetens mål är att de ungdomar som kommer till oss ska stöttas för att kunna leva ett självständigt liv med en fungerande vardag.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat familjehem och stödboenden inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter. Det kan också förekomma att ungdomen flyttar till ett annat HVB, om vi märker att problematiken skiljer sig från vad vi inledningsvis trodde.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Humanas HVB har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola. Inom Grums kommun finns möjlighet till upplägg för grundskola med olika grad av anpassning. För gymnasiestudier vänder vi oss till Säffle eller Karlstad beroende på inriktning.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Häggvik. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen. Vi har ett fruktbart samarbete med det lokala föreningslivet, där ungdomarna är välkomna i bland annat fotbolls-, rid- och thaiboxningsklubben.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå.

Vi har även olika forum för psykoedukativa inslag, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande och en vaken natt.

De som arbetar på Häggvik har många års erfarenhet av att arbeta med psykosocial problematik, riskbruk/missbruk, kriminalitet och neuropsykiatri, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. Utbildningsgraden är hög med flera universitetsutbildade behandlingspedagoger och två med utbildning för KBT steg 1. Via interna och externa samarbetspartner har vi även tillgång till leg. barn- och ungdomspsykiater, leg. sjuksköterska och leg. psykolog.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Grums, Värmland

Junette Persson

Föreståndare & Verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 13-17 år
 2. Kommun:
  Grums
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  7
 5. Bolag:
  Lunna Gård AB, 556586-2371

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Junette Persson

Föreståndare & Verksamhetschef

A man wearing glasses and looking at the camera

Mattias Bengtsson

Placeringskoordinator

Mohammed Tayari

Biträdande verksamhetschef