Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Handbacksgården

HVB för pojkar & flickor 11-15 år beläget i centrala Hallstahammar.

 1. Bolag
  Baggium
 2. Kommun
  Hallstahammar
 3. Ålder
  11-15
 4. Kön
  Flickor och pojkar
 5. Antal platser
  8
 6. Placeringsform
  HVB

Bryggargatan 8
734 31 Hallstahammar
Telefon: 0220-101 12
Fax: 0220-517 24

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Autismspektrum
 • Fysiska funktionshinder
 • Inlärningssvårigheter
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Trauma
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Län
 • Västmanland
Metod och insats
 • ADL
 • BBIC
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
Bolag
 • Baggium

Om oss

Enheten ligger i Hallstahammar.

Vi arbetar med evidensbaserade metoder som har sin utgångspunkt i beteende- och inlärningspsykologisk teori och vi har bred kunskap och lång erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

De flickor och pojkar som vi tar emot har ofta haft flera tidigare insatser och svårigheter i skolan. Andra problemområden kan vara ångest, självskadebeteende, nedstämdhet, isolering, svårigheter med ilska eller impulskontroll, konfliktfyllda relationer samt olika former av riskbeteenden.

Kombinationen av problematik gör att det även kan finnas en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom ADHD eller Autismspektrum hos den unga.

Behandlingen utgår från de konkreta målen i genomförandeplanen. De dagliga behandlingsinslagen syftar till aktivt förändringsarbete för varje ungdom. Målet är att skapa en struktur och behandling som ger en minskad stressnivå, ett mer fungerande liv och bättre psykisk hälsa för varje enskild ungdom. De metoder vi använder oss av är MI samt individuella samtal med KBT-terapeut. Vi kan även erbjuda ART om behov finns. All dokumentation görs utifrån BBIC.

Målgrupp
Flickor och pojkar 11-15 år med psykosocial problematik, som innefattar:

 • Begynnande missbruk, testat vid något enstaka tillfälle
 • Att ungdomen vistas i olämpliga miljöer
 • Våldsutsatthet (har varit utsatt för hot och/eller våld i nära relation eller av någon utanför det egna nätverket)
 • Psykisk ohälsa; såsom ångestproblematik, depressioner
 • Utagerande beteende och/eller svårigheter med känsloreglering
 • Omsorgssvikt
 • Svårigheter i familjen och i nära relationer

Vi har möjlighet att på uppdrag av socialtjänsten genomföra utredningar med neuropsykiatriska frågeställningar. Vi har psykologer knutna till verksamheten via Cureum som utför våra utredningar i samarbete med behandlingspersonalen.

Vilka arbetar på Handbacksgården?
Personalen har god kompetens och gedigen erfarenhet av att arbeta med unga i svåra livssituationer. Behandlingspedagogerna har specialiserats, genom både utbildning och arbetslivserfarenhet, i att arbeta specifikt med vår målgrupp.

Föreståndaren är socionom och har 24 års erfarenhet av att arbeta med socialt arbete, främst med frågor som rör barn och unga samt familjer, våld i nära relationer, utredning och behandling.

Behandlingsansvarig är i grunden utbildad till alkohol- och drogterapeut samt KBT-terapeut (steg 1) med många års arbetslivserfarenhet.

Samordnare och behandlingspedagoger har social-/behandlingspedagogutbildning eller annan adekvat utbildning och erfarenhet. Behandlingspedagoger har utbildning i strukturerade motiverande samtal.

Terapeut är knuten till verksamheten för enskilda samtal, bedömningar samt handledning till personal. All personal har regelbunden handledning av extern handledare. Sjuksköterska är knuten till verksamheten, gällande medicinska frågor.

Metoder – Arbetssätt
Den professionella relationen präglas av empati och respekt tillsammans med bred kunskap om individens symptom. Vi har hög symptomtolerans och arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande, vilket ställer krav på bredd i behandlarkompetensen då vi möter individen utifrån hens specifika behov. Genom ett lösningsfokuserat förhållningssätt och motiverande samtal arbetar vi med att stärka ungdomens egen motivation till positiv förändring. Vi arbetar för att framhäva individens egna resurser och förmågor samt att förstärka dessa.

- Nätverksarbete
Vi arbetar med att involvera vårdnadshavare och andra närstående eller viktiga personer i förändringsprocessen och behandlingen. Varje familj och nätverk är unikt och vi skräddarsyr nätverksarbetet utifrån hur det ser ut för den ungas familj och nätverk. Vi har möjlighet att ta emot vårdnadshavare, familj och viktiga närstående på besök i verksamheten.

 

- MI (motiverande samtal)
Motiverande samtal på Handbacksgården utgörs av många av de samtal som sker i vardagen med de ungdomar som vistas hos oss för vård och behandling.

MI är ett förhållningssätt och en kommunikationsform där målet är att uppnå ökad egen motivation till beteendeförändring. Samtalen syftar till att öka den egna medvetenheten hos den unga om vilka konsekvenser och risker som ett visst beteende för med sig och öka den inre motivationen till en förändring, en förändring som för med sig positiva konsekvenser för den ungas liv.

Socialfärdghets- och moralträning
Planeras individuellt utifrån den enskildes behov.

Skola eller annan viktig sysselsättning
I samband med placering gör verksamheten en inventering av tidigare erfarenheter av skolgång. Verksamheten har kontakt med kommunala skolor i närområdet där ett inskrivningsmöte ordnas snarast möjligt, beroende på hur planeringen för den enskilde ungdomen ser ut. Vi har alltid ett nära samarbete med skolan och kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att skolgången fungerar och att vid behov problemlösa och göra anpassningar för att möta den ungas behov av stöd.

Om skola inte är aktuell stöttar personalen på Handbacksgården den unga i att hitta annan meningsfull sysselsättning.

Aktiviteter
På Handbacksgården uppmuntrar vi till att återuppta eller att hitta ett eget fritidsintresse. Detta gör vi genom att kontinuerligt prova på olika typer av aktiviteter minst en gång i veckan. Utöver detta stöttar vi till att den unga på sikt hittar en egen fritidssysselsättning att utföra själv utanför boendet. Det kan till exempel vara träning, dans, konst, musik eller något annat som den unga är intresserad av. Träning och daglig motion uppmuntrar vi alla våra klienter till och vi har ett eget mindre gym i huset.

Att bo hos oss

Hur kan Handbacksgården hjälpa dig?
Som inskriven klient har du en egen kontaktperson. Kontaktpersonen är en av våra behandlingspedagoger. Tillsammans med kontaktpersonen planerar du allt det praktiska som rör din behandling och ditt boende hos oss. Kontaktpersonen har regelbundna samtal med dig och har också kontakt med din socialsekreterare och med din familj och ditt nätverk. Din kontaktperson är med på uppföljningsmöten och gör tillsammans med dig en genomförandeplan för din behandling. Behandlingsansvarig eller samordnare deltar också i uppföljningsmöten och är aktivt delaktig i behandlingsplanering.

Det är en trygghet för dig att veta att du har en kontaktperson och en samordnare, som du kan vända dig till om du undrar något. Utöver din kontaktperson finns samtlig personal på Handbacksgården där för dig för att ge dig det stöd som du behöver.

Du erbjuds strukturerade behandlingssamtal, utifrån specifika metoder, med någon av våra behandlingspedagoger. Dessa samtal är individuella och bestäms utifrån din problematik. Vi utgår alltid ifrån ett icke-fördömande förhållningssätt i samtliga metoder och samtal. Vi utgår ifrån att du är en egen unik individ och vi finns till för att stötta dig på din väg till ett självständigt liv.

Gruppverksamhet

- Morgonmöte
Varje morgon har vi ett morgonmöte, där vi tillsammans tittar på nyheterna för att hålla oss uppdaterade om vad som händer i världen. Här går vi även igenom agendan för dagen samt hur vi mår här och nu.

- Temagrupper
Varje vecka har ett tema som står till grund för temagrupperna. Dessa är återkommande och består av hälsa, relationer, familj, samhälle, droger och kriminalitet. Detta för att du ska skapa förståelse för dig själv, för din egen personlighet och skapa förutsättningar för att du ska fungera i samhället.

- Praktik
Praktik innebär att vi tillsammans gör olika praktiska moment, allt ifrån studiebesök, aktiviteter eller andra meningsfulla vardagliga åtaganden. Detta för att skapa en meningsfull vardag, struktur på dagen, där du får lära dig ansvarstagande, miljömedvetenhet och de sociala färdigheter du behöver i samhället.

- Husmöte
Du har i gruppen möjlighet att tillsammans med andra inskrivna komma med önskemål på till exempel gemensamma aktiviteter. Du kan också skriva ned dina synpunkter och önskemål och lägga i vår förslagslåda. Vid inskrivningen får du information om vart du vänder dig om du har synpunkter på din behandling och annat som rör verksamheten.

- Kvällsmöte
Varje kväll har vi ett kvällsmöte, där pratar vi om dagen som varit och samtalar kring olika aktuella frågor.

- Mindfulness
Fem kvällar i veckan avslutar vi med mindfulness. Detta används för att hantera stress, oro samt öka förmågan till att vara närvarande med det som är. Det går ut på att du fokuserar på det som finns i just denna stund, i nuet.

Delaktighet och inflytande
Du är delaktig i din egen behandling under tiden på Handbacksgården. Genom att vara delaktig har du också ett inflytande över hur du önskar att din behandlingsprocess ska fortlöpa. Tillsammans med dig görs en genomförandeplan som hela tiden hålls levande under placeringen med täta uppföljningar av dina mål.

På husmötet har du också möjlighet att komma med synpunkter på hur du tycker att det fungerar i gruppen och i verksamheten på daglig basis.

På vårt gemensamma boende hjälps vi alla åt, vi har städdagar både för gemensamma utrymmen och de egna boenderummen. Du har en egen tvättdag och tar hand om din egen tvätt. Vi lagar mat på boendet och uppmuntrar till delaktighet i matlagningen. Detta är en del i det som kallas ADL – allmändaglig livsföring och träning i detta är mycket viktig i din väg mot ett självständigt liv. Självklart får du det stöd som just du behöver i detta. Vi är alla olika och behöver olika stöd.

Placeringsförfrågan