""

Anneborg HVB

Vi tar emot unga med psykosocial, neuropsykiatrisk och psykologisk problematik. Med fokus på relationer och tillit hjälper vi dem att utveckla verktyg för vardagen. Den närbelägna skolan har en särskild undervisningsgrupp där våra ungdomar får chansen att uppleva framsteg.

Lokaler

Anneborg ligger naturskönt i den lilla orten Lundsbrunn, med cirka två mil till både Skara och Lidköping. Boendet är beläget i ett lugnt villaområde helt nära ortens skola. Det är också nära till naturvårdsområdet Kinnekulle med dess många vandringsleder, som ofta utnyttjas av oss.

Boendet präglas av en varm och hemtrevlig känsla. Sju av ungdomsrummen är belägna på övervåningen.

Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till trädgårdsskötsel, fotboll, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

Anneborg välkomnar pojkar 14–18 år med psykosocial, neuropsykiatrisk och psykologisk problematik. Det kan yttra sig i låg självkänsla, ambivalent identitet, impulsivitet, upprepade sammanbrott och svårighet att klara skolgång eller annan sysselsättning, och leder ofta till en antisocial utveckling, innefattande kriminalitet.

Många av ungdomarna som kommer till oss har otillräckliga relationer och en låg tillit till föräldrar och andra vuxna. De har svårigheter att anpassa sig till ordning och regler i hemmet, skolan och samhället i stort, och hamnar ofta i konfliktsituationer.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU.

Behandling

På Anneborg arbetar vi salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Den centrala behandlingsmetoden är ofta rePULSE. Vi använder oss även av MI, LAB, Kriminalitetsprogrammet B12 och A-CRA. Vi samarbetar också med Humanas mottagning Cureum för psykologiska och psykiatriska insatser.

Vi arbetar också med social färdighetsträning där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer. Fokus ligger på samhällsorientering, för att visa hur social integration normalt ser ut.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

Målet med behandlingen på Humanas HVB är att ungdomarna ska få nya färdigheter och en fungerande vardag, en större förståelse för sina känslor och ett stabilare känsloliv samt att destruktiva beteenden ska minska eller upphöra.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och samarbetar med andra resurser inom Humana, till exempel Skövde familje- och öppenvård, Lunna Gård akut i Lidköping, våra HVB för vuxna eller våra stödboenden, för att behålla kontinuitet i behandling och terapeuter.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. Vi får ofta skolgången att lyckas tack vare att den är en tydlig del av behandlingsplanen, som ungdomarna är delaktiga i. Skolgången eskaleras i små steg utifrån varje ungdoms förutsättningar för att bygga på känslan av att lyckas och vara sedd

I samband med inskrivning på Humanas HVB har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola. Vi har sedan ett nära samarbete med vald skola. Anneborg har ett väletablerat samarbete med Götene kommun som bedriver en undervisningsgrupp avsedd endast för de ungdomar som är placerade hos oss. Där får de tillgång till skola och skolarbete under den tid de är under behandling. I skolan, som ligger på gångavstånd från boendet, arbetar två pedagoger, en specialpedagog och en socionom. Undervisningen och skoltiden är individanpassad utifrån behandlingsplanen och erbjuder både grundskola och IM på gymnasienivå.

Därutöver finns möjlighet till skolgång i någon av de närliggande kommunernas skolor.

Beroende på behov kan personal vara med och stötta under skoldagen.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Humanas HVB. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå.

En välgrundad känsla av delaktighet är viktig på Anneborg. En gång i veckan håller vi ett gemensamt husmöte – en bra möjlighet att lämna synpunkter. Vi har även olika forum för värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med både sovande och vaken natt.

Personalen har en bred kompetens och många års erfarenhet av arbete med självskadeproblematik och neuropsykiatriska diagnoser. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. En majoritet är utbildade behandlingspedagoger, specialiserade på att arbeta specifikt med vår målgrupp

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Fakta om verksamheten

Ålder
14-18 år
Kön
Pojkar, Män
Antal platser
7
Kommun
Götene
Bolag
Lunna Gård AB, 556586-2371
Lagrum och tillstånd
LVU, SoL 7 kap. 1 §

Placeringsförfrågan

Anna-Carin Nyberg

Verksamhetschef

anna-carin.nyberg@humana.se072-561 68 44

Christina Eriksson

Placeringskoordinator

christina.eriksson@humana.se070-520 29 17

Eva Karlsson

Föreståndare

eva.karlsson4@humana.se070-355 14 63

Relaterade enheter

Alla enheter

Frostbrunnsgården HVB

Vi erbjuder en trygg miljö med hög personaltäthet för ungdomar med olika former av psykosocial problematik, och är vana att hantera utmanande placeringar. Här jobbar vi med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet för att skapa beteendeförändring.
  • Kommun: Borlänge
  • Åldersgrupp: 13-17 år
  • Bolag: Adventum, 556330-3030

Lotsen HVB

Vi tar emot ungdomar med beteendeproblematik, psykosocial problematik, begynnande missbruk, kriminellt beteende och NPF. All behandling på Lotsen utgår ifrån Connect, med stor vikt vid empatiträning.
  • Kommun: Skellefteå
  • Åldersgrupp: 14-18 år
  • Bolag: Skellefteå Stöd & Behandling AB, 556861-3904

Skrivargården HVB

Skrivargården tar emot ungdomar med psykosocial problematik, ofta kombinerad med NPF-diagnos eller misstanke om sådan. Vi har ett nära samarbete med vårdnadshavare och en hög personaltäthet för att erbjuda hög en grad av trygghet.
  • Kommun: Flen
  • Åldersgrupp: 14-19 år
  • Bolag: HVB Lappetorp, 556525-0247