""

Klinta HVB

Klinta är inriktat på samsjuklighet i form av missbruk i kombination med NPF, ofta även psykisk ohälsa. Vi erbjuder behandling och utredning med en grund i KBT. I olika byggnader finns miljöer särskilt för kvinnor, missbruk och kriminalitet samt psykisk ohälsa.

Lokaler

Klinta HVB ligger en knapp mil utanför Höör, en halvtimme med bil från såväl Malmö som Lund. Behandlingshemmet är inrymt i en äldre herrgård med flera byggnader som under åren använts som både konfirmationsläger och pensionat.

Så här disponerar vi de olika byggnaderna:

 • Pensionatet: Ett envåningshus med en fin glasveranda där vi har tio boenderum samt vårt storkök.
 • Annexet: Ett envåningshus med tre boenderum.
 • Herrgården: Ett trevåningshus som rymmer sex boenderum (tre på vardera våning 2 och 3) samt gemensamt kök och matsal.

Alla byggnaderna har generöst med utrymme för den som vill att dra sig undan och hitta lugn. I ytterligare en villa har vi en fullt utrustad utslussningslägenhet. Husen ligger i en inbjudande parkmiljö med utegym, boulebana, pool och möjligheter till grillning och andra utomhusaktiviteter.

I närbelägna Höör och Eslöv finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter. För besökande anhöriga kan vi erbjuda en övernattningslägenhet i Höör. Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

Vi tar emot vuxna kvinnor och män med samsjuklighet i form av missbruksproblematik i kombination med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ofta även psykisk ohälsa (som även kan vara den primära problematiken).

Vi utnyttjar de olika byggnaderna på området för att ge våra klienter en miljö anpassad för just deras respektive problematik:

 • I Pensionatet bor män, ofta yngre, med samsjuklighet där missbruk är den primära problematiken. För många har kriminalitet blivit en livsstil.
 • I Annexet bor kvinnor från 18 år med komplex problembild som mår bäst av att bo avskilt från män. I kvinnohuset är vi rustade för att möta just kvinnors specifika problematik.
 • I Herrgården bor kvinnor och män med samsjuklighet där den psykiska ohälsan bedöms vara den primära problematiken och som behöver ges förutsättningar för en lugn och långsam anpassning.

Vi tar placeringar enligt bland annat SoL och LVM. På uppdrag av placerande socialtjänst kan vi med egen leg. psykolog utföra fullskaliga psykiatriska utredningar, som kan utmynna i ställd diagnostik – antingen som en uttalad utredningsplacering eller som en första fas i en behandlingsplacering. Som en del därav eller separat kan vi även göra funktionsbedömningar.

Vi tar emot klienter med pågående LARO-behandling och samarbetar då med ansvarig LARO-mottagning.

Behandling

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt utifrån en helhetssyn på individen. Behandlingsinsatser i kombination med daglig sysselsättning och fritidsaktiviteter ger klienten en balans i tillvaron. Med hjälp av en anpassad och tydlig struktur i en harmonisk, trygg och tillåtande miljö vill vi skapa förutsättningar för förändring.

Runt varje klient sätter vi samman ett multikompetent team med behandlare, kontaktperson, sjuksköterska och läkare. Tillsammans med klienten utvecklar de en individuellt anpassad genomförandeplan som bygger på den enskildes behov, önskemål och resurser.

Personal nära dygnet runt ger klienten förutsättningar att hitta styrkan att på sikt kunna bryta destruktiva mönster. Sjuksköterskor och behandlingspersonal finns tillgängliga för samtal när behov och ork finns att söka den kontakten.

Behandlingen baseras på individuella samtal med en grund i KBT . I vårt behandlingsupplägg ingår även MI, CRA, ÅP, DBT, kurs i ångesthantering och Humanas kriminalitetsprogam B12. Social färdighetsträning är en naturlig del av vardagen. Vi erbjuder också psykoterapi och arbetsminnesträning med inriktning på ADHD-diagnos samt NADA-akupunktur i samband med avvänjning.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Vi vill hjälpa dem som kommer till oss att en skapa en stabil grund för en ökad livskvalitet och en positiv riktning framåt i livet. I det ingår att hitta fungerande rutiner i vardagen och utifrån sina egna förutsättningar börja forma ett liv utan alkohol och droger. När de lämnar oss ska de hittat en vilja att leva drogfritt och ha fått tillräckliga kunskaper om sig själva och sin problematik för att sköta sin medicinering och vara mottaglig för fortsatta insatser på hemmaplan.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren och klienten och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat stödboende inom Humana, till exempel på egen utslussningslägenhet på Klinta, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Sysselsättning

En viktig faktor för en fungerande vardag är en meningsfull sysselsättning och en stimulerande fritid. På Klinta erbjuds fritidsaktiviteter både dagtid och helger av olika karaktär. På vardagarna är det främst fysisk aktivitet i form av träning i olika former, även mindfulness och avslappningsmassage. På helgerna bestämmer man aktiviteter tillsammans i gruppen (där även kvinnorna som bor för sig i Annexet kan delta), till gym, bad och promenader.

Alla klienter är också välkomna att utnyttja Humanas aktivitetscenter Björkvik i Höör. Där finns bland annat snickeri, målarverkstad, cykelverkstad, smyckestillverkning, keramik, musikrum samt daglig sysselsättning som trädgårdsskötsel och städning.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande och en vaken natt.

De som arbetar på Klinta HVB har en gedigen erfarenhet av missbruksproblematik, NPF och psykisk ohälsa. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. I personalgruppen finns bland annat en steg 1-behörig KBT-terapeut för enskilda samtal, bedömningar och utredningar. Vi har även egen anställd leg. psykolog, arbetsterapeut och sjuksköterska. Läkare finns tillgänglig via extern partner.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Fakta om verksamheten

Ålder
Från 18 år
Kön
Kvinnor, Män
Antal platser
20
Kommun
Höör
Bolag
Björkviks Vårdhem AB, 556257-3575
Lagrum och tillstånd
Kontraktsvård, LPT, LRV, LVM § 27, LVU, SoL 7 kap. 1 §, Tillstånd krävs inte för denna verksamhet, Vårdvistelse (Kval § 56)

Kontaktuppgifter till verksamheten

0413-234 96

Snogeröd gård 654, 243 95 Höör

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic

Placeringskoordinator

minela.zarifovic@humana.se076-132 17 93

Lotta Malmros

Verksamhetschef

lotta.malmros@humana.se070-559 56 88

Tiina Ericsson

Biträdande Verksamhetschef

tiina.ericsson@humana.se070-576 60 48

Relaterade enheter

Alla enheter

Björkvik HVB

Vi erbjuder individuell behandling med spetskompetens inom samsjuklighet i form av missbruk samt psykisk ohälsa, särskilt psykossjukdomar. På enheten finns även särskilt boende och korttidsboende, vilket ger extra möjlighet att skräddarsy individuella lösningar.
 • Kommun: Höör
 • Åldersgrupp: 18 år och uppåt
 • Bolag: Björkviks Vårdhem AB, 556257-3575

K Rehab Odengatan HVB

K Rehab Odengatan tar emot vuxna med missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa, som är motiverade till en livsstilsförändring. Vi jobbar individanpassat för att skapa motivation och trygghet, med fokus på strukturer i vardagen.
 • Kommun: Sandviken
 • Åldersgrupp: 18-40 år
 • Bolag: K Rehab AB, 556766-2720
Example image

Alvina HVB

Alvina är inriktat på missbruk i kombination med psykisk ohälsa. I bakgrunden kan finnas destruktiva relationer, kriminalitet och trauma. Med en grund i KBT identifierar vi styrkor att bygga vidare på och lägger stor vikt vid klientens känsla av trygghet och omsorg.
 • Kommun: Älvkarleby
 • Åldersgrupp: 18 år och uppåt
 • Bolag: K Rehab AB, 556766-2720

Ringsjöhemmet HVB

Vi erbjuder utredning och behandling med KBT-perspektiv för vuxna med psykiatrisk problematik, ofta i kombination med missbruk. Utöver HVB har vi även särskilt boende och korttidsboende, vilket ger extra möjlighet att skräddarsy individuella lösningar.
 • Kommun: Hässleholm
 • Åldersgrupp: Från 18 år
 • Bolag: Björkvik Ringsjöhemmet AB, 556435-1889