""

Mathildagården HVB

Mathildagården är ett litet familjärt HVB med hög målgruppsspecifik kompetens som behandlar utifrån KBT med inslag av DBT. I regionen har vi tillgång till en egen behandlingsenhet för bland annat utredningar, riskbedömningar och terapier. Enheten är HBTQI-certifierad.

Lokaler

Mathildagården ligger cirka 35 minuter från Uppsala. Läget är avskilt i en lantlig miljö med åkrar runt om och en hästgård som närmaste granne. Ett populärt rekreationsområde är Florarna naturreservat.

Huset har två våningar med ett ungdomsrum på bottenvåningen och sex på övervåningen. Till huset hör en trädgård med möjlighet till odling i pallkragar, fotboll, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Studiebesök är välkomna på enheten efter kontakt med verksamhetsansvarig.

Målgrupp

Mathildagården tar emot ungdomar med självdestruktiva beteenden i olika former och känsloregleringsproblematik. Det kan vara ungdomar som har vuxit upp under ogynnsamma förhållanden och som har svårigheter i sin nuvarande livssituation. Det kan bland annat ta sig uttryck i utagerande beteenden, självskada, tillbakadragenhet och vad som kan tyckas vara irrationellt agerande samt social isolering och nedstämdhet.

Enheten är HBTQI-certifierad och tar emot ungdomar oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU och kan även erbjuda insatser via öppenvårdsbeslut. Vi har möjlighet att ta emot ungdomar för utredningsuppdrag/riskbedömning

Behandling

På Mathildagården arbetar vi utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder. Huvuddelarna i vårt behandlingsupplägg är enskild terapi (KBT), manualbaserad DBT i grupp, strukturerade kontaktmannasamtal, MI-interventioner samt vid behov alkohol-/drogterapi. Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet. Behandlingen fortlöper enligt ett fassystem, med kartläggnings-, behandlings- och vidmakthållandefas, kopplat direkt till ett förstärkningssystem.

Vi arbetar också med social färdighetsträning, där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag, kompletterad med teckenekonomi och andra förstärkningssystem, där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Vi kan även ta emot ungdomar med visst skyddsbehov och erbjuder skyddsutredning i form av PATRIARK för bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet. På uppdrag av placerande socialtjänst kan vi även erbjuda familjeterapi.

Övergripande mål med placeringen är att varje placerad ungdom ska nå:

 • Märkbar minskning av eventuellt självskadebeteende och/eller andra destruktiva beteenden.
 • Ökad förståelse för sina känslor och de mekanismer som styr dem.
 • Fler färdigheter i syfte att få ett stabilare känsloliv.
 • Ett för ungdomen gynnsamt förhållningssätt till sitt närmaste nätverk och andra.
 • En stabil grund att stå på och en planering inför framtiden.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård.

Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat familjehem och stödboende inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Har det varit en längre placering kan vi planera en gradvis utslussning, med växelvis boende hos oss och på hemorten eller i en av Humanas stödlägenheter. Därmed ges möjlighet att öva på de färdigheter som krävs för den nya boendeformen, med stödinsatser av vår personal i form av tillsyn och hantering av de utmaningar som kan uppkomma.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Humanas HVB har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola.

Vi har ett nära samarbete med flera olika kommunala skolor i närområdet. För ungdomar för vilka skola inte är aktuellt arbetar vi aktivt för att ordna praktik.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Mathildagården. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå.

Vi har även olika forum för insikter i sin egen problematik, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt med en sovande natt.

De som arbetar på Mathildagården har behandlingspedagog- eller annan adekvat utbildning samt flera års relevant erfarenhet av arbete med målgruppen. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och fortbildning sker kontinuerligt inom KBT, DBT, MI, suicidprevention och självskadebeteende.

Humana region Uppland, där Mathildagården ingår, har en egen behandlingsenhet med vars stöd vi kan erbjuda bland annat utredningar, riskbedömningar, utbildning, handledning och terapier. Behandlingsarbetet sker i nära samarbete mellan enheten och psykolog/terapeut som deltar på behandlingskonferenser och vid regelbundna avstämningar med ansvarig chef och kontaktpersoner. Denne bidrar även med utlåtanden, handledning av personal och stöttning kring behandlingsstrategier.

Genom Humana region Uppland har vi tillgång ett flertal leg. psykologer, leg. psykoterapeuter och KBT steg 1-terapeuter.

Samtliga medarbetare har kunskap och insikt i HBTQI-frågor, vilket återspeglas i vårt bemötande och i den fysiska miljön.

""

Fakta om verksamheten

Ålder
14-18 år
Kön
Flickor
Antal platser
7
Kommun
Tierp
Bolag
Tiangruppen AB, 556378-5145
Lagrum och tillstånd
LVU, SoL 7 kap. 1 §

Kontaktuppgifter till verksamheten

Uppland

Placeringsförfrågan

Karin Persson

Tillförordnad föreståndare

karin.persson@humana.se076-103 47 71

Li Ljung

Verksamhetschef

li.ljung@humana.se076-836 16 70

Josefine Azrang

Placeringskoordinator

josefine.azrang@humana.se073-081 94 58

Relaterade enheter

Alla enheter

Bellagården HVB

Bellagården är en liten familjär behandlingsenhet vilket ger möjlighet att möta den enskilda unges behov på ett följsamt sätt. Enheten tar emot flickor oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar, med självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik. Det är viktigt att tiden som placerad på Bellagården känns begriplig, hanterlig, förutsägbar och framför allt meningsfull för den unge.
 • Kommun: Uppsala
 • Åldersgrupp: 15-19 år
 • Bolag: Tiangruppen AB, 556378-5145

Eleonoragården HVB

Eleonoragården är en liten familjär behandlingsenhet vilket ger möjlighet att möta den enskilda unges behov på ett följsamt sätt. Enheten tar emot flickor oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar, med självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik. Det är viktigt att tiden som placerad på Eleonoragården känns begriplig, hanterlig, förutsägbar och framför allt meningsfull för den unge.
 • Kommun: Uppsala
 • Åldersgrupp: 14-20 år
 • Bolag: Tiangruppen AB, 556378-5145

Dalilagården HVB

Dalilagården är ett litet familjärt HVB med hög målgruppsspecifik kompetens som behandlar utifrån KBT med inslag av DBT. I regionen har vi tillgång till en egen behandlingsenhet för bland annat utredningar, riskbedömningar och terapier. Enheten är HBTQI-certifierad.
 • Kommun: Uppsala
 • Åldersgrupp: 15-19 år
 • Bolag: Tiangruppen AB, 556378-5145

Orana Christianstad HVB

Vi erbjuder ett trapphusboende för behandling och utredning av ungdomar med svår psykiatrisk problematik. Här kan ungdomen själv kontrollera graden av social interaktion i takt med förvärvade färdigheter. Vid behov finns möjlighet till en till en-behandling.
 • Kommun: Kristianstad
 • Åldersgrupp: 15-25 år
 • Bolag: Orana, 556353-3966