""

Sonrisagården HVB

Sonrisagården är en specialiserad enhet för särskilt vårdkrävande barn med svår social, beteendemässig och emotionell problematik. Genom en varm, trygg och tillåtande miljö med hög bemanning vill vi återskapa barnets tillit till vuxenvärlden.

Lokaler

Sonrisagården ligger i en lantlig miljö strax utanför Borlänge, med stora lekytor och cykelavstånd till badsjö.

Verksamheten är inrymd i ett enplanshus med möjlighet att dela av utrymmen och arbeta i mindre grupper för att minska stressnivåer och affektsmitta.

Studiebesök är välkomna på enheten. Vi har tillgång till en fullt utrustad umgängeslägenhet i Borlänge där barn och anhöriga kan träffas, med eller utan närvaro av personal.

Målgrupp

Sonrisagården tar emot särskilt vårdkrävande barn med svår social, beteendemässig och emotionell problematik som kan yttra sig i exempelvis kraftigt utåtagerande beteende, relationsproblematik och svårigheter med socialt samspel. Vi erbjuder en trygg miljö med hög bemanning.

Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU med hela landet som upptagningsområde.
I samarbete med Cureum, Humanas enhet för psykologiska och psykiatriska insatser, kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra utredningar och riskbedömningar med åtföljande rekommendationer om fortsatta vård- och behandlingsinsatser.

Behandling

Barnen som kommer till Sonrisagården har ofta dåliga erfarenheter av vuxna. De behöver någon att lita på. Genom ett professionellt men personligt bemötande och en strukturerad och förutsägbar vardag vill vi återskapa barnens tillit till vuxenvärlden för att skapa förutsättningar för barnen att utvecklas. Vi hjälper barnen att lyckas.

Vi arbetar framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på KBT. Med hjälp av lågaffektivt bemötande förebygger personalen problemskapande beteende. Vi använder oss av avledande strategier samt roterar och byter personal i situationer som kan eller som redan har resulterat i ett affektutbrott. Under och efter en eventuell incident fokuserar vi enbart på avledande och trygghetsskapande insatser för att hjälpa barnet att återfå kontroll, därefter återgår vi till aktuell planering.

Andra centrala delar av vårt behandlingsupplägg är lösningsfokuserat förhållningssätt, positiv förstärkning, känslokontroll och rePULSE.

Alla barn deltar också i social färdighetsträning, individuellt eller i liten grupp. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där barnen möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

För att skapa en struktur som gynnar barnets utveckling och behov får varje barn ett individuellt schema, utifrån barnets egna intressen och förmåga att förstå, med mål som ska vara lätta att förstå.

Kontaktmannasamtal sker en gång i veckan. De är behandlingsinriktade med fokus på vårdplan och dagsform, där barnet ska träna på att själv uttrycka sina behov och önskemål om stöd.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som barn.

Vi ser barnets nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att i samråd med socialtjänst involvera vårdnadshavare, familj och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

Målet för behandlingen är att barnen ska få nya färdigheter och en fungerande vardag, en större förståelse för sina känslor och ett stabilare känsloliv samt att destruktiva beteenden ska minska eller upphöra.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, barnet och hemmet dit barnet ska flytta. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat familjehem inom Humana med kapacitet för svårare problematik, vilket möjliggör en kontinuitet för barnet vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i barnens utveckling. Under placering på Sonrisagården går barnen i Humanas grundskola Lanternan i Borlänge, som erbjuder specialpedagogiska resurser och individanpassade lösningar. Behandlingspersonal är närvarande i skolan under dagen. Vi skjutsar till och från skolan och personal är med under hela skoldagen.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi arbetar därför för att ge barnen erfarenhet av och kunskap om aktiviteter som kan passa utifrån var och ens intressen. Vi anpassar aktiviteterna efter varje barns funktionsnivå och försöker strukturera dem så att de kan upprätthållas efter avslutad placering hos oss.

Vi tillbringar också mycket tid med lek och aktiviteter utomhus i närområdet, som erbjuder både fiske, bad, upptäcktsfärder, korvgrillning och annat spännande.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive barn upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå. Vid behov arbetar vi med bildstödd kommunikation, till exempel genom att barnen använder egna bilder för att beskriva veckan.

Personal

Sonrisagården är bemannat dygnet runt, med två vaken natt. Vid behov sätts ytterligare vaken personal in.

Personaltätheten är hög för att kunna erbjuda individuella lösningar med vuxenstöd all vaken tid. Personalen arbetar i tre lag på ett rullande schema vilket innebär att lagen är väl samarbetade.

De som arbetar på Sonrisagården har en gedigen erfarenhet av barn i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt, lågaffektivt och flexibelt. Personalgruppen är blandad utifrån både kön, ålder och kulturell bakgrund. Här finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

En sjuksköterska är knuten till verksamheten och ansvarar för eventuell medicinering.

Fakta om verksamheten

Ålder
8-11 år
Kön
Flickor, Pojkar
Antal platser
8
Kommun
Borlänge
Bolag
Adventum, 556330-3030
Lagrum och tillstånd
LVU, SoL 7 kap. 1 §

Placeringsförfrågan

Mariah Enochsson

Verksamhetschef

mariah.enochsson@humana.se073-398 22 45

Per Jansson

Placeringskoordinator

per.jansson@humana.se073-088 10 89

Relaterade enheter

Alla enheter

Bergtallen HVB

Bergtallen är ett familjärt boende för barn med komplex psykosocial och emotionell problematik, beläget lugnt och avskilt med gott om utrymme för barnen. Med hög tillgänglighet och stor trygghet hjälper vi barnen att finna alternativa sätt att hantera sina upplevda problem.
  • Kommun: Ulricehamn
  • Åldersgrupp: 8-11 år
  • Bolag: Lunna Gård, 556586-2371

Kärrdal HVB

Vi tar emot barn och unga med relations-, familje-, och skolproblematik i kombination med psykosocial problematik, ofta också NPF. Vi är vana att hantera utmanande placeringar, till exempel med en till en-lösningar. Vi har särskild kompetens för att hantera diabetes.
  • Kommun: Göteborg
  • Åldersgrupp: 11-15 år
  • Bolag: Baggium, 556747-5230

Oasen HVB

Oasen har arbetat med utredning och behandling för barn i 30 års tid. Vi erbjuder en lantlig, trygg miljö för barn som haft det svårt på olika sätt, ofta med NPF-diagnoser. På området finns en egen skola.
  • Kommun: Aneby
  • Åldersgrupp: 7-16 år
  • Bolag: Oasen HVB och Skola, 556420-9608