""

Villa Fridhem HVB

Villa Fridhem vill ge ungdomar med missbruk och psykosocial problematik bättre möjligheter att fungera i sin vardag. Boendet är certifierat för Connect, en anknytningsbaserad metod som utgör grund för vårt förhållningssätt.

Lokaler

Villa Fridhem i är inrymt i ett gammalt mejeri en mil utanför Enköping. Ungdomsrummen är fördelade på de husets båda våningar, med gym i det ombyggda garaget.

Till huset hör en stor trädgård med ett växthus, med möjlighet till trädgårdsskötsel, fotboll, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

För att behandlas på Villa Fridhem måste ungdomen ha ett etablerat missbruk/riskbruk. Psykosociala och neuropsykiatriska problembeteenden och diagnoser är ofta närvarande vid missbruk. Andra problemområden kan vara ångest, självskadebeteende, nedstämdhet, isolering, svårigheter med ilska eller impulskontroll, kriminalitet, konfliktfyllda relationer samt olika former av riskbeteenden.

De pojkar vi tar emot har ofta haft flera tidigare insatser samt svårigheter i skolan.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. På uppdrag av placerande socialtjänst kan vi i samarbete med Humanas HSL-verksamhet, Cureum, med leg. specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykologer, leg. sjuksköterskor och terapeuter, utföra utredningar med neuropsykiatriska frågeställningar.

Behandling

På Villa Fridhem arbetar vi framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med grund i Connect, en metod för att säkerställa en sund och trygg anknytning mellan personal och barn som vi också är certifierade för. Forskning visar att en trygg anknytning kan kopplas till bra och nära vänskapsrelationer, mindre aggressivitet, bättre skolresultat, ökad social förmåga samt bättre förmåga att uttrycka egna och förstå andras känslor. Vårt förhållningssätt är att vara en trygg bas för de ungdomar som vistas hos oss och skapa goda förutsättningar för en positiv och varaktig förändring för varje enskild individ.

Andra delar av vårt behandlingsupplägg är A-CRA, ART, MI, MRT, kriminalitetsprogram och individuella samtal med KBT-terapeut. Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet].

Vi arbetar också med social färdighetsträning genom manualbaserad DBT där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

I samband med inskrivning görs en kartläggning med hjälp av ADAD. Vi mäter sedan utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

En behandling kan sträcka sig över 12–16 veckor, med möjlighet till en mer fördjupad behandling vid behov. Från start av behandling till utskrivning brukar det ofta gå 4–6 månader. Målet är att skapa en struktur och behandling som ger en minskad stressnivå, ett mer fungerande liv och bättre psykisk hälsa för varje enskild klient.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat stödboende i Nästa Stegs lägenheter i närliggande Västerås, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter, eller familjehem inom Humana. Många flyttar också tillbaka till sin ursprungliga familj.

Har det varit en längre placering kan vi planera en gradvis utslussning, med växelvis boende hos oss och i hemmet eller stödlägenheten. Därmed ges möjlighet att öva på de färdigheter som krävs för den nya boendeformen, med stödinsatser av vår personal i form av tillsyn och hantering av de utmaningar som kan uppkomma.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Villa Fridhem gör vi en inventering av tidigare erfarenheter av skolgång och har en dialog med ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov för att hitta en placering i lämplig skola. Vi har bra samarbete med kommunala skolor i närområdet, med möjlighet till individuell anpassning vid behov.

Om skola inte är aktuell stöttar personalen på Villa Fridhem den unga i att söka praktik och motiverar till detta.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Humanas HVB. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat, bland annat i vårt eget lilla gym på gården samt på ett gym i Enköping vi etablerat ett samarbete med. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå.

Ett fast inslag är arbete i grupp med veckans tema, till exempel hälsa, relationer, familj, samhälle och jämställdhet. Det ger den unge en förståelse för sig själv och sin egen personlighet, och skapar förutsättningar för att kunna fungera i samhället.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande och en vaken natt.

De som arbetar på Humanas HVB har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. Behandlingsansvarig är i grunden utbildad alkohol- och drogterapeut samt KBT-terapeut steg 1.

Fakta om verksamheten

Ålder
14-18 år
Kön
Pojkar
Antal platser
12
Kommun
Enköping
Bolag
Tibble gård, 556632-1757
Lagrum och tillstånd
LVU, SoL 7 kap. 1 §

Placeringsförfrågan

Caroline De Carro

Föreståndare och verksamhetschef

caroline.decarro@humana.se072-536 82 10

Christina Eriksson

Placeringskoordinator

christina.eriksson@humana.se070-520 29 17

Jenny Dahlström

Behandlingssekreterare

jenny.dahlstrom@humana.se070-795 53 30

Relaterade enheter

Alla enheter

Nenya HVB

Vi tar emot ungdomar 15–19 år med psykosociala problem, missbruk och kriminalitetsproblematik. Med hög bemanning dygnet runt skapar vi en trygg, lugn miljö och en god behandlingsallians med stabila vuxna. Utvecklande fritidsaktiviteter stärker ungdomarnas självkänsla.
 • Kommun: Höör
 • Åldersgrupp: 15-19 år
 • Bolag: Baggium Vård & Behandling AB, 556747-5230

Bräckagården Akut HVB

En familjär akutenhet i lantlig miljö med hög flexibilitet för ungdomar med psykosocial problembild eller normbrytande beteende, som är i behov av förändring för att skapa en positiv utveckling. Vi kan med kort varsel ta emot och hämta ungdomar i utsatt läge.
 • Kommun: Kungsbacka
 • Åldersgrupp: 14-18 år
 • Bolag: Baggium Vård Behandling AB, 556747-5230

Lunna Gård Akut HVB

Lunna Gård Akut är specialiserat på att med kort varsel ta emot pojkar 13–19 år med psykosocial, psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik, även begynnande missbruk.
 • Kommun: Lidköping
 • Åldersgrupp: 13-19 år
 • Bolag: Lunna Gård AB, 556586-2371

Torpvillan HVB

Här erbjuder vi en unik och personlig vårdmiljö för pojkar 15-20 år som befinner sig i svåra psykosociala situationer. Boendet riktar sig till främst till ungdomar med missbruksproblem och/eller kriminalitet. Vi erbjuder bland annat riskbedömningsinstrumentet SAVRY samt kriminalitetsprogrammet B12.
 • Kommun: Uppsala
 • Åldersgrupp: 15-20 år
 • Bolag: Tiangruppen AB, 556378-5145