Hem

Kontaktuppgifter

A small house in a field

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 14-19 år
 2. Kommun:
  Gullspång
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Behandlingshemmet Källtorp AB, 556668-5979
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Inlärningssvårigheter
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Tourettes syndrom
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Skydd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • HVB
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • rePULSE
 • Psykologutredning
 • Psykoterapi
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Nytorp Stiftelsen Källtorp 1, 548 91 Hova

Källtorp HVB

Vi tar emot ungdomar med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik, ibland hedersrelaterad. Vi arbetar hälso- och hållbarhetsorienterat med bland annat höns, odling (så kallad grön omsorg) och hästunderstödda insatser.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 14-19 år
 2. Kommun:
  Gullspång
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Behandlingshemmet Källtorp AB, 556668-5979
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Inlärningssvårigheter
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Tourettes syndrom
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Skydd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • HVB
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • rePULSE
 • Psykologutredning
 • Psykoterapi
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A small house in a field
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A wooden bench in front of a house
 • A chair sitting in front of a building
 • A close up of a flower garden
 • A group of bushes in a garden
 • A dining room table in front of a building
 • A small house in a field
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A wooden bench in front of a house
 • A chair sitting in front of a building
 • A close up of a flower garden
 • A group of bushes in a garden
 • A dining room table in front of a building

Lokaler

Källtorp HVB är inrymt i en äldre privatbostad, naturnära belägen i utkanten av Hova, 4 mil från Mariestad i Västergötland. Här bor vi lugnt och avskilt på landet med höns på gården och stora växthus som vi odlar i tillsammans.På framsidan av huset ligger vårt växthus, och på baksidan har vi en stor altan.

Buss finns på gångavstånd.

Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

Vi välkomnar ungdomar med psykosocial problematik såsom självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik. Det kan ta sig uttryck i exempelvis självskadebeteende, suicidtankar, ångestproblematik, skolproblematik, sexuellt risktagande och konflikter i hem och/eller omgivningen.

I personalgruppen finns kompetens i säkerhet och skydd, vilket gör att vi även kan hantera hedersrelaterad problematik.

Källtorp har samarbete med Cureum, en specialistenhet inom Humana med psykologer inom Barn och Unga, som kan ge ytterligare bredd i kompetensen då de arbetar med psykoterapeutiska metoder såsom DBT, ACT och CFT och erbjuder kliniskt psykologiska/psykiatriska utredningar.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU.

Via interna och externa samarbetspartners kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra utredningar eller bedömningar via legitimerad psykolog.

Behandling

På Humanas HVB arbetar vi framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på KBT som bas i vårt arbete. Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet.

Andra delar av vårt behandlingsupplägg är MI och lågaffektivt bemötande. Vi använder oss också av rePULSE och ERGT (Emotional Resistance Group Theraphy).

Källtorp arbetar hälso- och hållbarhetsorienterat. Till exempel håller vi höns, odlar, komposterar och tar tillvara rester. Att grön omsorg är lämpligt för människor med psykisk ohälsa är både väldokumenterat och har en tydlig evidens. Ungdomarna ges mod att ta ansvar samt större kunskap kring sin egen hälsa och sina matvanor.

Vi använder oss också av hästunderstödda insatser som ett komplement i vår KBT-behandling. Vi upplever att umgänget med djuret tränar ungdomarna i att känsloreglera, göra beteendeanalyser i mötet med djuret och uppleva känslan av att lyckas i en relation. Insatserna genomförs i form av målstyrda och strukturerade lektioner enligt beprövad och säker metodik.

Det finns en skaparverkstad där ungdomarna kan vara kreativa, pyssla, måla eller prova på att spela instrument tillsammans.

På Källtorp arbetar vi med social färdighetsträning där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet, och ungdomens kontaktperson jobbar aktivt med föräldrasamtal varje vecka.

Målet med behandlingen på Källtorp är att ungdomarna ska få nya färdigheter och en fungerande vardag, en större förståelse för sina känslor och ett stabilare känsloliv samt att destruktiva beteenden ska minska eller upphöra.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat familjehem och stödboenden inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Humanas HVB har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola. I Gullspång kommun samarbetar vi med Slussen, en mindre grundskoleenhet med högre lärartäthet och lugnare miljö. För gymnasieelever finns IM-program i Töreboda och Mariestad.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Källtorp. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen.

Sommartid ordnas ett populärt veckoläger på Däldenäs Sommargård intill sjön Skagern.

I vår så kallade tjejgrupp har vi kontinuerligt strukturerade diskussioner om värdegrundsfrågor och livskunskap.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande och en vaken natt.

De som arbetar på Humanas HVB har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns tre terapeuter med behörighet för KBT steg 1 och en högskoleutbildad hälsovetare, samt formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, där vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

Vi har tillgång till psykologer via Humanas specialistenhet Cureum.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Nytorp Stiftelsen Källtorp 1, 548 91 Hova

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 14-19 år
 2. Kommun:
  Gullspång
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Behandlingshemmet Källtorp AB, 556668-5979

Placeringsförfrågan

Junette Persson

Föreståndare

Karin Erixson, tf föreståndare

Karin Erixon

Verksamhetschef

A woman smiling for the camera

Christina Eriksson

Placeringskoordinator