Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Källtorp

Vi erbjuder behandling i enlighet med vårdplan till flickor i åldern 14-19 år med psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik.

 1. Bolag
  Beh.hemmet Källtorp
 2. Kommun
  Gullspång
 3. Ålder
  14-19
 4. Kön
  Flickor
 5. Antal platser
  6
 6. Placeringsform
  HVB

Källtorp
Hova
Telefon: 0506-351 90
Fax: 0506-47 611

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Kost och vikt
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
 • Utsluss
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • ART
 • BBIC
 • Connect
 • ACT
 • DBT
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Behandlingshemmet Källtorp

Om oss

Vi välkomnar flickor 14 -19 år med psykosocial problematik såsom självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik som kan ge sig uttryck i exempelvis:

 • Självskadebeteende
 • Suicidtankar
 • Ångestproblematik
 • Utåtagerande beteende
 • Sexuellt risktagande
 • Konflikter i hemmet och/eller i sin omgivning

Vi ser till den enskilda flickans specifika beteenderepertoar vilka kan summeras i olika diagnoskriterier, exempelvis inom neuropsykiatriska funktionsstörningar och/eller affekt diagnoser. Källtorp tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Verksamheten kan vi ta emot flickor från hela Sverige som på grund av våld, hot eller förtryck är i behov av skydd.

Inför en placering utser vi en kontaktperson som ansvarar för att den som ska flytta in hos oss känner sig delaktig och att behandlingsprocessen drivs framåt.

Behandlingsinnehåll
Vi arbetar utifrån lågaffektivt bemötande som fokuserar på att hantera svåra situationer av utmanande beteende. Vi utvärderar händelsen för att lära oss av den och därmed kan förändra våra egna beteenden för att förebygga att liknade inträffar igen.

Möjlighet till delaktighet genomsyrar hela verksamheten och behandlingen då flickan förutsätts vara delaktig i:

 • Upprättande och genomgång av sin egen behandlingsplan samt uppföljning
 • Vårdplaneringsmöten
 • Psykolog-/terapeutsamtal och kontaktmannasamtal, husmöten 1 ggr/vecka,
 • REpuls
 • Att upprätta sitt veckoschema
 • Flickenkätundersökning, klagomålshantering med mer

Insatser, mål och eventuell revidering görs tillsammans med alla berörda parter (socialtjänst, vårdnadshavare) och följer BBIC: s samtliga livsområden i genomförandeplanen.

”Personalen har i uppdrag att motivera flickorna till att vilja delta och påverka sin behandling, för att lyckas med detta så måste vi ständigt bygga och vårda relationer till våra flickor.”

Vi arbetar med följande metoder:

 • Re-Pulse: Är en välbeprövad arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar och känslor som uppstått kan man lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre rustad på att hantera liknande situationer.
 • KBT: Är en terapiform som strukturerat och målinriktat tittar på det som är problemet här och nu, snarare än att ägna sig åt det förflutna, Vid kognitiv beteendeterapi, KBT, fokuserar vi på samspelet mellan individen och dennes omgivning, här och nu. Karakteristiskt för KBT är också att vi är mer intresserade av problemlösning än av orsaker, och att vi intresserar oss för hur vårt beteende påverkas av våra tankar (kognitioner). Detta utesluter dock inte att man försöker få en förståelse för vilket bagage som kan påverka oss i nuet.
 • Tjejgrupp: Här samlas flickorna en dag i veckan för att diskutera, reflektera kring olika förbestämda livsfrågor, till exempel sex, socialmedier, kroppen med mer, tanken med detta är att synliggöra problemområden och hur man skall hantera detta.
 • ADAD: Är ett bedömningsinstrument som består av ett visst antal frågor som rör nio livsområden: fysisk hälsa, skola, familj, arbete, fritid, vänner, familj, psykisk hälsa, brottslighet, alkohol och narkotika. Utifrån detta kan man mäta om det finns förhöjda risker inom specifika områden.
 • PATRIARK: Är en evidensbaserad metod för strukturerade professionella bedömningar av risk för hedersrelaterat våld uppdelat på tre områden (domäner) med fem riskfaktorer i varje domän.

MI och lågaffektivt bemötande genomsyrar allt arbete.

För att säkerställa att vi arbetar utifrån flickornas individuella genomförandeplaner behöver vi kontinuerligt följa upp insatserna i behandlingsarbetet genom täta uppföljningar med skola, vårdnadshavare och socialtjänst. Även om vi har god kompetens inom arbetsgruppen kan efterfrågan uppstå med utomstående behandling som alternativ. Källtorp har samarbete med Cureum AB (ett bolag inom Humana), som ytterligare kan ge bredd i kompetensen då de arbetar med psykoterapeutiska metoder såsom DBT, ACT och CFT och erbjuder också kliniskt psykologiska/psykiatriska utredningar inom rimliga väntetider och priser.

Placeringsförfrågan