Hem

Kontaktuppgifter

A sign hanging on a wall

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 11-15 år
 2. Kommun:
  Göteborg
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Baggium, 556747-5230
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADHD
 • Migrationsrelaterad stress
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Aggressivitet
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • OCD/Tvång
 • Skydd
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Tydliggörande pedagogik
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Psykologutredning
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Göteborg, västra götaland

Kärrdal HVB

Vi tar emot barn och unga med relations-, familje-, och skolproblematik i kombination med psykosocial problematik, ofta också NPF. Vi är vana att hantera utmanande placeringar, till exempel med en till en-lösningar. Vi har särskild kompetens för att hantera diabetes.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 11-15 år
 2. Kommun:
  Göteborg
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Baggium, 556747-5230
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADHD
 • Migrationsrelaterad stress
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Aggressivitet
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • OCD/Tvång
 • Skydd
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Tydliggörande pedagogik
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Psykologutredning
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A sign hanging on a wall
 • A large lawn in front of a house
 • A building that has a sign on the side of a road
 • A small house in a grassy yard
 • A house that has a sign on the side of a road
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room
 • A view of a living room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A sign hanging on a wall
 • A large lawn in front of a house
 • A building that has a sign on the side of a road
 • A small house in a grassy yard
 • A house that has a sign on the side of a road
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room
 • A view of a living room
 • A living room filled with furniture and a large window

Lokaler

Behandlingshemmet Kärrdal är beläget i ett lugnt och tryggt villaområde på Hisingen i Göteborg. Från boendet är det gångavstånd till både buss och skola. I närheten ligger också Hisingsparken, med mycket natur, vatten och en populär mountainbikeslinga.

Verksamheten är inrymd i en tvåvåningsvilla med källare. Runt huset finns gräsytor med möjlighet till utomhusaktiviteter som fotboll, basket och grillning.

Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

Kärrdal tar emot barn och unga med relations-, familje-, och skolproblematik i kombination med psykosocial problematik. Det är vanligt med neuropsykiatrisk tilläggsproblematik, där symtom som destruktivitet och aggressivitet har blivit synliga.

De barn och unga vi tar emot har ofta haft flera tidigare insatser och svårigheter i skolan. Vi erbjuder en trygg miljö med personalresurser för att hantera utmanande placeringar. Vi har till exempel möjlighet att erbjuda en till en- och andra speciallösningar.

Vi har särskild kompetens för att ta emot barn och unga med diabetes.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. I samarbete med extern partner kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst vara behjälpliga med utredningar, riskbedömningar och terapisamtal via legitimerad psykolog. På uppdrag av socialtjänsten kan vi även erbjuda social kartläggning.

Behandling

På Kärrdal arbetar vi framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder. Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet.

Andra delar av vårt behandlingsupplägg är LAB och MI. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och använder bildstöd för att illustrera till exempel veckoplanering och dagsprogram på tavlor i rummen.

Vi arbetar också med social färdighetsträning där barn och unga övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga boende. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där de möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje barn och ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med deras motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som barn och ungdomar.

Vi ser nätverket som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

Målet med behandlingen på Kärrdal är att barnet/ungdomen ska utveckla ett stabilt mående med en fungerande vardag och en meningsfull tillvaro.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, barnet/ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat familjehem inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet vad gäller behandling, personal och terapeuter. Familjehems- och öppenvård är knuten till enheten för möjlig vidare planering.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i barnens och ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Humanas HVB har vi, när socialtjänst alternativt vårdnadshavare anmäler placering till skola i Göteborg, en dialog med varje barn/ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare. Vi samarbetar med både kommunala skolor och friskolor i närområdet. Bristande skolmotivation kan vi möta med aktivering dagtid.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Kärrdal. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi aktiviteter där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter barnens och ungdomarnas egna behov och intressen.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Tillsammans med kontaktpersonen görs en veckostruktur utifrån de individuella behoven, som följs upp varje vecka.

Vi har även vardagliga forum för insikter i den egna problematiken, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Vi har en hög personaltäthet för att kunna hantera utmanande placeringar med en bemanning av minst två personal dygnet runt samt en sovande och en vaken natt.

De som arbetar på Kärrdal har erfarenhet och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. Vi har särskild kompetens för att ta emot barn och unga med diabetes.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd, med ett varierat åldersspann och en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Adress

Göteborg, västra götaland

Arez Auat

Föreståndare & verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 11-15 år
 2. Kommun:
  Göteborg
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Baggium, 556747-5230

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Arez Auat

Föreståndare & verksamhetschef

A woman smiling for the camera

Christina Eriksson

Placeringskoordinator

Linda Ljungberg

Behandlingsansvarig

Liknande verksamheter