Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Kilen

Vi är en litet familjärt behandlingshem med möjlighet att ta emot akuta placeringar. Vår målgrupp är flickor med svår beteendeproblematik i kombination med omfattande psykosociala svårigheter och stora omsorgsbrister.

 1. Bolag
  Kilen
 2. Kommun
  Lerdala
 3. Ålder
  13-18
 4. Kön
  Flickor
 5. Antal platser
  6
 6. Placeringsform
  HVB

Kampavall Kila 4
540 17 Lerdala
Telefon: 0511-822 93
Mobil dygnet runt: 070-245 44 39

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • DCD
 • Fobier/depressioner
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • ADL
 • BBIC
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI - motiverande samtal
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
Bolag
 • Kilen

Om oss

Kilen är ett litet familjärt HVB med möjlighet att ta emot akuta placeringar.

Målgrupp
Vår målgrupp är flickor ålder 13-18 år, placerade enligt både SOL och LVU, med svår beteendeproblematik i kombination med omfattande psykosociala svårigheter, neuropsykiatrisk problematik, trauma, PTSD samt stora omsorgsbrister.

Självskada, isolering, bristande impulskontroll, skolproblem, konfliktfyllda relationer är vanligt förekommande. Vi är inte en missbruksenhet men riskbruk kan förekomma. Vi erbjuder behandling, utredning och i mån av plats även akuta placeringar.

Vårt mål är att flickorna ska känna sig trygga, få god omsorg och att möta dem där de befinner sig. Därefter anpassar vi våra insatser och hjälps åt att skapa förutsättningar för framtiden.

Arbetssätt
På Kilen har vi en miljöterapeutisk grundstruktur, vi strävar efter att ge flickorna en förutsägbar vardag som de har stor möjlighet att påverka. Bearbetning, reflektion och dialog uppstår i de vardagliga situationerna då ungdomarna får "nya" svar på gamla beteenden.

Vi har som mål att flickorna:

 • stannar hos oss och inte avviker
 • förblir nyktra
 • pratar med oss och gör sig själva delaktiga i sin framtid
 • inte utgör en fara för sig själva eller andra

Vi försöker att nå detta genom att ha traumamedveten omsorg som ett filter över vår verksamhet, vi bemöter lågaffektivt, är närvarande, lösningsfokuserade och försöker göra flickorna så delaktiga som möjligt genom MI-inspirerade kontaktmannasamtal.

Nytt är att vi nu även vi erbjuder kartläggning av familjen, A-cra, rePulse, MiM och Patriark.

Vid placering hos oss erbjuder vi en kartläggning av familjen för att kunna skapa bästa möjligheter inför en eventuell hemflytt. Vad vi ser i vår kartläggning förmedlar vi till familj och uppdragsgivare för att, om behov finns, kunna erbjuda lämpliga insatser. Det kan till exempel röra sig om krishantering, att träna föräldraförmågor eller ge föräldrar och barn möjlighet att få en relation som saknats. Vi har tillgång till familjebehandlare som arbetar med föräldrarna samtidigt som den unga får stöd utifrån sitt förändringsarbete. Vi vet att bästa möjligheterna till att bibehålla en förändring är om både den unga och föräldrar samtidigt arbetar mot samma mål. Även då det inte är aktuellt med hemflytt för den unga så finns möjligheter att arbeta med föräldrar under tiden för placering.

MiM är en kartläggning av samspelet mellan föräldrar och barn, vilket sedan kan ligga till grund för eventuella fortsatta behandlingsinterventioner i vårt familjearbete.

Vi strävar efter att få en dialog med vårdnadshavare, ”kringsystem” och socialtjänst. Finns det andra vårdaktörer kopplade till den unga så eftersträvar vi ett nära samarbete även med dem för att ”få hela bilden” av den unga.

Då våra ungdomar ofta har svår beteendeproblematik genomsyras vårt arbete av ett salutogent tänkande där vi hela tiden utgår från ungdomens förmågor, en viktig del är att möta varje ungdom där de befinner sig och på sätt kunna anpassa vardagen kring dem. 

Skola
Många av de placerade flickorna har en ofullständig skolgång vilket gör att vi arbetar aktivt med att få dem tillbaka till skola och undervisning. Vi kan erbjuda en mindre skola (10 platser) i samarbete med Götene kommun med betydligt högre lärartäthet så att varje flicka ges möjlighet att arbeta med sin individuella studieplan. Vid längre placeringar lotsas flickorna vidare till kommunal skola om det är målsättningen. 

Utredning
Vi har samarbete med Cureum för att kunna erbjuda fullständiga neuropsykiatriska utredningar där läkare, psykiater och psykolog konsulteras. Vi på enheten blir delaktiga genom dagliga observationer i miljön för att kartlägga ungdomens behov.

Personal
Vi är bemannade med minst 2-3 personal, dygnet runt. Personalen har lång erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av stöd. Personal är utbildad inom olika inriktningar vilket också är vår styrka ADAD, TMO, MI, familjeterapi, lågaffektivt bemötande med mera. Finns det misstanke om att flickorna provat droger erbjuder vi A-cra, det gör vi för att kunna kartlägga riskbruk och förhindra återfall. rePulse blir aktuellt då flickorna har svårt att hantera sina impulser, vi tränar på strategier för att få kontroll samt tränar sociala färdigheter. Finns det en hedersproblematik hos flickan använder vi Patriark, för att få kunskap om ett ev skyddsbehov. 

Vi har kontinuerligt arbetsplatsträffar samt handledning utifrån lågaffektivt bemötande.

Geografi
Kilen är lantligt beläget i det natursköna Berg, strax utanför Skövde. Vi ligger med ungefär två mils avstånd från Skara, Skövde, Mariestad. Skövde erbjuder ett stort utbud av kommunikationsmedel med tåg och buss.

Placeringsförfrågan