Kilen

Vi är en litet familjärt behandlingshem med möjlighet att ta emot akuta placeringar. Vår målgrupp är flickor med svår beteendeproblematik i kombination med omfattande psykosociala svårigheter och stora omsorgsbrister.

 1. Bolag
  Kilen
 2. Kommun
  Lerdala
 3. Ålder
  13-18
 4. Kön
  Flickor
 5. Antal platser
  6
 6. Placeringsform
  HVB

Kampavall Kila 4
540 17 Lerdala
Telefon: 0511-822 93
Mobil dygnet runt: 070-245 44 39

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • DCD
 • Fobier/depressioner
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • ADL
 • BBIC
 • Kognitiv psykoterapi
 • Lågaffektivt bemötande
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
Bolag
 • Kilen
En pelargon som står på en grindstolpe

Om oss

Vi på Kilen välkomnar flickor i åldern 13 – 18 år placerade enligt både SOL och LVU. Vårt mål är att flickorna känner sig trygga och att vi möter dem där de befinner sig, anpassar våra insatser och hjälps åt framåt.

Vår målgrupp är flickor med psykosocial-, neuropsykiatrisk problematik, trauma, ptsd och/eller omsorgsbrister.

Självskada, isolering, bristande impulskontroll, skolproblem, konfliktfyllda relationer är vanligt förekommande hos våra inskrivna flickor. Vi är inte en missbruksenhet men riskbruk kan förekomma hos våra flickor. Vi erbjuder behandling, utredning och i mån av plats även akuta placeringar.

På Kilen har vi en miljöterapeutisk grundstruktur, vi strävar efter att ge flickorna en förutsägbar vardag som de har stor möjlighet att påverka. Bearbetning, reflektion och dialog uppstår i de vardagliga situationerna då ungdomarna får "nya" svar på gamla beteenden.

Vi har som mål att:
 • Flickorna stannar hos oss och inte avviker
 • Att de håller sig nyktra
 • Att de pratar med oss och gör sig själva delaktiga i sin framtid
 • Att de inte utgör en fara för sig själva eller andra

Vi försöker att nå detta genom att ha traumamedveten omsorg som ett filter över vår verksamhet, vi bemöter lågaffektivt, är närvarande och försöker göra flickorna så delaktiga som möjligt genom MI-inspirerade kontaktmannasamtal.

Vi strävar efter ett tätt samarbete med vårdnadshavare, ”kringsystem” och socialtjänst. Finns det andra vårdaktörer kopplade till den unga så eftersträvar vi ett nära samarbete även med dem för att ”få hela bilden” av den unga.

Då våra ungdomar ofta har svår beteendeproblematik genomsyras vårt arbete av ett salutogent tänkande där vi hela tiden utgår från ungdomens förmågor, en viktig del är att möta varje ungdom där de befinner sig och på sätt kunna anpassa vardagen kring dem. 

Många av de placerade flickorna har en ofullständig skolgång vilket gör att vi arbetar aktivt med att få dem tillbaka till skola och undervisning. Vi kan erbjuda en mindre skola (10 platser) i samarbete med Götene kommun med betydligt högre lärartäthet så att varje flicka ges möjlighet att arbeta med sin individuella studieplan. Vid längre placeringar lotsas flickorna vidare till kommunal skola om det är målsättningen. 

Vi har även familjearbete som kan se olika ut utifrån önskemål och behov.

Vi har samarbete med Curreum (vårdbolag) samt Hvb Anneborg (utredningsenhet) för att kunna erbjuda fullständiga neuropsykiatriska utredningar där läkare/psykiater och psykolog konsulteras samt vi på enheten gör dagliga observationer i miljön för att kartlägga ungdomens behov.

Vi är bemannade med minst 2 personal, dygnet runt. Personalen har lång erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av stöd. Personal är utbildad inom olika inriktningar vilket också är vår styrka ADAD, TMO, MI, familjeterapi, lågaffektivt bemötande med mera.

Vi har kontinuerligt arbetsplatsträffar samt handledning utifrån lågaffektivt bemötande.

Kilen är lantligt beläget i det natursköna Berg, strax utanför Skövde. Vi ligger med ungefär två mils avstånd från Skara, Skövde, Mariestad. Skövde erbjuder ett stort utbud av kommunikationsmedel med tåg och buss.

Placeringsförfrågan