Hem

Kontaktuppgifter

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Höör
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  20
 5. Bolag:
  Björkviks Vårdhem AB
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Metod, insats och utredning
 • Kriminalitetsprogram B12
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Höör, skåne

Klinta HVB

Klinta är inriktat på samsjuklighet i form av missbruk i kombination med NPF, ofta även psykisk ohälsa. Vi erbjuder behandling och utredning med en grund i KBT. I olika byggnader finns miljöer särskilt för kvinnor, missbruk och kriminalitet samt psykisk ohälsa.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Höör
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  20
 5. Bolag:
  Björkviks Vårdhem AB
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Metod, insats och utredning
 • Kriminalitetsprogram B12
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • SoL 7 kap. 1
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A house with a green plant in a garden
 • A dining room table in front of a window
 • A close up of a garden
 • A living room filled with furniture and a fire place and a dining table
 • A bedroom with a large window
 • A public restroom
 • A living room filled with furniture and a wood floor
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A kitchen with a wood floor
 • A dining room table in front of a building
 • A dining room table in front of a window
 • A room with a sink and a window
 • A kitchen filled with lots of furniture
 • A large green field with trees in the background
 • A large green field in front of a house
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A house with a green plant in a garden
 • A dining room table in front of a window
 • A close up of a garden
 • A living room filled with furniture and a fire place and a dining table
 • A bedroom with a large window
 • A public restroom
 • A living room filled with furniture and a wood floor
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A kitchen with a wood floor
 • A dining room table in front of a building
 • A dining room table in front of a window
 • A room with a sink and a window
 • A kitchen filled with lots of furniture
 • A large green field with trees in the background
 • A large green field in front of a house

Lokaler

Klinta HVB ligger en knapp mil utanför Höör, en halvtimme med bil från såväl Malmö som Lund. Behandlingshemmet är inrymt i en äldre herrgård med flera byggnader som under åren använts som både konfirmationsläger och pensionat.

Så här disponerar vi de olika byggnaderna:

 • Pensionatet: Ett envåningshus med en fin glasveranda där vi har tio boenderum samt vårt storkök.
 •  Annexet: Ett envåningshus med tre boenderum.
 • Herrgården: Ett trevåningshus som rymmer sex boenderum (tre på vardera våning 2 och 3) samt gemensamt kök och matsal.

Alla byggnaderna har generöst med utrymme för den som vill att dra sig undan och hitta lugn. I ytterligare en villa har vi en fullt utrustad utslussningslägenhet. Husen ligger i en inbjudande parkmiljö med utegym, boulebana, pool och möjligheter till grillning och andra utomhusaktiviteter.

I närbelägna Höör och Eslöv finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter. För besökande anhöriga kan vi erbjuda en övernattningslägenhet i Höör. Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

Vi tar emot vuxna kvinnor och män med samsjuklighet i form av missbruksproblematik i kombination med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ofta även psykisk ohälsa (som även kan vara den primära problematiken).

Vi utnyttjar de olika byggnaderna på området för att ge våra klienter en miljö anpassad för just deras respektive problematik:

 • I Pensionatet bor män, ofta yngre, med samsjuklighet där missbruk är den primära problematiken. För många har kriminalitet blivit en livsstil.
 • I Annexet bor kvinnor från 18 år med komplex problembild som mår bäst av att bo avskilt från män. I kvinnohuset är vi rustade för att möta just kvinnors specifika problematik.
 • I Herrgården bor kvinnor och män med samsjuklighet där den psykiska ohälsan bedöms vara den primära problematiken och som behöver ges förutsättningar för en lugn och långsam anpassning.

Vi tar placeringar enligt bland annat SoL och LVM. På uppdrag av placerande socialtjänst kan vi med egen leg. psykolog utföra fullskaliga psykiatriska utredningar, som kan utmynna i ställd diagnostik – antingen som en uttalad utredningsplacering eller som en första fas i en behandlingsplacering. Som en del därav eller separat kan vi även göra funktionsbedömningar.

Vi tar emot klienter med pågående LARO-behandling och samarbetar då med ansvarig LARO-mottagning.

Behandling

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt utifrån en helhetssyn på individen. Behandlingsinsatser i kombination med daglig sysselsättning och fritidsaktiviteter ger klienten en balans i tillvaron. Med hjälp av en anpassad och tydlig struktur i en harmonisk, trygg och tillåtande miljö vill vi skapa förutsättningar för förändring. 

Runt varje klient sätter vi samman ett multikompetent team med behandlare, kontaktperson, sjuksköterska och läkare. Tillsammans med klienten utvecklar de en individuellt anpassad genomförandeplan som bygger på den enskildes behov, önskemål och resurser.

Personal nära dygnet runt ger klienten förutsättningar att hitta styrkan att på sikt kunna bryta destruktiva mönster. Sjuksköterskor och behandlingspersonal finns tillgängliga för samtal när behov och ork finns att söka den kontakten.

Behandlingen baseras på individuella samtal med en grund i KBT . I vårt behandlingsupplägg ingår även MI, CRA, ÅP, DBT, kurs i ångesthantering och Humanas kriminalitetsprogam B12. Social färdighetsträning är en naturlig del av vardagen. Vi erbjuder också psykoterapi och arbetsminnesträning med inriktning på ADHD-diagnos samt NADA-akupunktur i samband med avvänjning.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Vi vill hjälpa dem som kommer till oss att en skapa en stabil grund för en ökad livskvalitet och en positiv riktning framåt i livet. I det ingår att hitta fungerande rutiner i vardagen och utifrån sina egna förutsättningar börja forma ett liv utan alkohol och droger. När de lämnar oss ska de hittat en vilja att leva drogfritt och ha fått tillräckliga kunskaper om sig själva och sin problematik för att sköta sin medicinering och vara mottaglig för fortsatta insatser på hemmaplan.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren och klienten och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat stödboende inom Humana, till exempel på egen utslussningslägenhet på Klinta, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Sysselsättning

En viktig faktor för en fungerande vardag är en meningsfull sysselsättning och en stimulerande fritid. På Klinta erbjuds fritidsaktiviteter både dagtid och helger av olika karaktär. På vardagarna är det främst fysisk aktivitet i form av träning i olika former, även mindfulness och avslappningsmassage. På helgerna bestämmer man aktiviteter tillsammans i gruppen (där även kvinnorna som bor för sig i Annexet kan delta), till gym, bad och promenader.

Alla klienter är också välkomna att utnyttja Humanas aktivitetscenter Björkvik i Höör. Där finns bland annat snickeri, målarverkstad, cykelverkstad, smyckestillverkning, keramik, musikrum samt daglig sysselsättning som trädgårdsskötsel och städning.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande och en vaken natt.

De som arbetar på Klinta HVB har en gedigen erfarenhet av missbruksproblematik, NPF och psykisk ohälsa. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. I personalgruppen finns bland annat en steg 1-behörig KBT-terapeut för enskilda samtal, bedömningar och utredningar. Vi har även egen anställd leg. psykolog, arbetsterapeut och sjuksköterska. Läkare finns tillgänglig via extern partner.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Höör
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  20
 5. Bolag:
  Björkviks Vårdhem AB

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Lotta Malmros, Enhetschef

Lotta Malmros

Verksamhetschef

Tiina Ericsson

Bitr. Verksamhetschef