Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Kuivakangas HVB

Kuivakangas HVB är beläget strax norr om Övertorneå med vacker utsikt över Torne älv och Finland på motsatt sida. Vi har 6 platser för flickor i åldrarna 13–17 med psykosocial problematik. Vi erbjuder en social och psykiatrisk kartläggning för att skapa rätt förutsättningar för en strukturerad vardag, anpassad efter individuella behov.

 1. Bolag
  Balans Behandlingshem AB
 2. Kommun
  Norrbotten
 3. Ålder
  13-17 år
 4. Kön
  Flickor
 5. Antal platser
  6
 6. Placeringsform
  HVB

Kuivakangas 48
957 92 Övertorneå
Telefon: 070-877 06 55

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Autismspektrum
 • Fobier/depressioner
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Beteendeproblematik
 • Omsorgsbrist
 • Bristande impulskontroll
 • Intellektuell funktionsvariation
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande/problemskapande beteende
 • Relationsproblematik
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Utredningsplacering
Region
 • Hela Norrland
Län
 • Norrbotten
Metod och insats
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • BBIC
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • MI - motiverande samtal
 • MT - Miljöterapi
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU

Metoder, arbetssätt och innehåll

Vi arbetar evidensbaserat och utgår från en systemisk narrativ grund och har ett relationsinriktat arbetssätt med lågaffektivt bemötande som grund. Vi ser alltid ungdomen i ett sammanhang med nätverk och samhälle. Vi använder relationella teorier utvecklingspsykologi, anknytningsteori, affektteori, kognitiv beteendeteori. Vi använder teorier och metoder för relationens betydelse för läkning och utveckling. Vi ser till ungdomens möjlighet att göra sin röst hörd och påverka sin nutid och framtid. Vi har ett förhållningssätt som främjar förändringsprocesser där nyckelbegreppen är värdighet och delaktighet.                   

Vi arbetar utifrån individuella veckoscheman, att ungdomarna ska skapa och få rutiner och struktur i vardagen. Vi undersöker alltid behov av sjukvård/läkare och vi har en kontrakterad medicinskt ansvarig psykiatriker som gör en medicinsk bedömning.

Vi har lång erfarenhet av sociala utredningar men även psykiatriska. Våra socionomer inom Balans har alla erfarenhet från sociala utredningar. Det utgör basen för mer djupgående psykiatriska utredningar genomförda av kontrakterade psykologer och psykiatriker.

Dokumentation

Vi skriver individuella genomförandeplaner för varje enskild ungdom utifrån BBiC och våra månadsrapporter följer samma modell och presenterar den enskildes utveckling mot vårdplanens och genomförandeplanens uppställda mål. Vi följer upp resultatet av vårt arbete och presenterar det genom månadsrapporter (vårdrapporter) och uppföljningsmöten.

Skolgång

Vi jobbar för att alla ungdomar ska få en fungerande skolgång och har därför ett nära och gott samarbete med närliggande skolor. Vi bistår skolan med konsultativt stöd för att möjliggöra en bra start och skolgång. Vi använder oss av, och våra rutiner avseende skola bygger på, vägledningsmaterialet Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar som Socialstyrelsen och Skolverket i samverkan tagit fram.

Ifall skola inte lämpligt som daglig sysselsättning söker vi praktikplats på olika företag i kommunen, ungdomen är med och söker efter sitt intresse. Ifall ungdomen är på boendet så har vi aktiviteter med personalen och upprättar ett schema för detta.

Stimulerande fritid

Vi arbetar för att ungdomarna ska få en stimulerande fritid där ungdomen hittar något som denne trivs med och som påverkar i positiv riktning. Vi jobbar också med att motivera ungdomarna till fysisk aktivitet, deltagande i kultur och fritidsliv.

Familj- och nätverksinriktat arbete

Vårt utgångsläge är att ha en god kontakt med viktiga vuxna (och med barn) i ungdomens nätverk och vi arbetar utifrån kontextens betydelse. Vi utgår från vårdplan och eventuell umgängesplan i att stödja den unge att bibehålla, skapa och utveckla relationer och nätverk som ger hälsa, tillhörighet och sammanhang.

Utslussning

Så snart det är möjligt börjar vi planera för utsluss och det som ska ske för ungdomen i nästa steg. Det verkar som en röd tråd i vård- och genomförandeplan samt i kontakt med familj och nätverk. Vi har särskilda rutiner för utsluss och planerat avslut. Personal på Kuivakangas HVB-hem, socialsekreterare, den unge och om möjligt ungdomens familj ska tillsammans planera och förbereda utflytt.
Gäller det en ungdom som ska ut i eget boende så har företaget möjlighet att erbjuda stödboende som med fördel påbörjas medan den unge bor på HVB-boendet.

Personal

Vår personalgrupp har mångårig erfarenhet från social omsorg med adekvata utbildningar, olika behandlingsmetoder samt erfarenhet från SiS och HVB. Personalen har behandlingskonferens/APT varannan vecka där vi tar upp och diskuterar varje ungdom utifrån genomförandeplanen och även har kollegial handledning. All personal erbjuds utveckling via kortare och längre utbildningar.

Placeringsförfrågan