Hem

Kontaktuppgifter

A car parked in front of a house

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-18 och 18-21 år
 2. Kommun:
  Mölndal
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6+2
 5. Bolag:
  Baggium, 556747-5230
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADHD
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Migrationsrelaterad stress
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Psykologsamtal
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • Tydliggörande pedagogik
 • Psykologisk bedömning
 • NPF-utredning
 • Studio III
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • rePULSE
 • Psykologutredning
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Mölndal, Västra Götalands

Legolas

Vi tar emot ungdomar med psykosocial problematik, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska diagnoser. Behandlingen fokuserar på anknytningsproblematik utifrån Connect. I två villor bor ungdomarna i ett kollektivt HVB resp. två HVB-lägenheter, vilket ger god flexibilitet.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-18 och 18-21 år
 2. Kommun:
  Mölndal
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6+2
 5. Bolag:
  Baggium, 556747-5230
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADHD
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Migrationsrelaterad stress
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Psykologsamtal
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • Tydliggörande pedagogik
 • Psykologisk bedömning
 • NPF-utredning
 • Studio III
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • rePULSE
 • Psykologutredning
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A car parked in front of a house
 • A bedroom with a bed and a chair in a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A dining room table in front of a window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A house with trees in the background
 • A bedroom with a bed in a room
 • A dining room table
 • A kitchen with a wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A bedroom with a bed and window in a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A car parked in front of a house
 • A bedroom with a bed and a chair in a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A dining room table in front of a window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A house with trees in the background
 • A bedroom with a bed in a room
 • A dining room table
 • A kitchen with a wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A bedroom with a bed and window in a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a large window

Lokaler

Legolas och Legend ligger i ett äldre villaområde i centrala Mölndal, med nära till skola, kollektivtrafik, service, parker, fotbollsplaner och andra aktiviteter. Inom bekvämt räckhåll finns också många utflyktsmål, naturområden och sjöar.

Behandlingshemmet består av två intilliggande villor. Den ena, Legolas, är ett kollektivt HVB med sex möjliga platser för ungdomar 14–18 år. Den andra, Legend, utgörs av två HVB-lägenheter för ungdomar 18–21 år med fortsatt stort vård- och behandlingsbehov men som på grund av ålder eller problematik behöver bo mer avskilt fast med samma tillgång till personal.

Till de båda husen hör varsin trädgård med möjlighet till grillning och andra utomhusaktiviteter.

Placering på Legolas föregås av en noggrann matchningsprocess där studiebesök välkomnas som en viktig del.

Målgrupp

Vi vänder oss till ungdomar med psykosocial problematik, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska diagnoser. Det är vanligt att ungdomarna hamnat i olika former av destruktiva beteenden och olämpliga miljöer.

Vår lägenhetsdel gör det möjligt att ta emot ungdomar i behov av en HVB-insats men som bedöms fungera bättre i ett eget boende, till exempel med en psykosocial problematik, psykologisk skörhet eller funktionsnedsättning som gör ett kollektivt boende svårt. Lägenheterna utnyttjas också för gradvis utslussning mot ett eget boende.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU.

Behandling

Vi behandlar alla olika! Detta synsätt leder oss på Legolas när vi möter ungdomar i svåra livssituationer. Alla behöver olika, och allt beteende betyder något.

Vi arbetar vi framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med en grund i KBT . Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet. Centralt i behandlingsupplägget är även Connect, ett anknytningsbaserat program med fokus på relationer och kommunikationsmönster, där Legolas är certifierat. Andra delar av vårt behandlingsupplägg är LAB, MI , tydliggörande pedagogik och manualbaserade program som till exempel rePULSE . Vi har också en anställd leg. psykolog som kommer till enheten regelbundet och genomför stödsamtal och kartläggningar inom ramen för placering.

Vi arbetar också med social färdighetsträning där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga trygga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

Det övergripande målet med en placering på Legolas är att ungdomen ska få ett mer stabilt psykiskt mående, en struktur i vardagen samt bättre förutsättningar att klara mer öppna former av stödinsatser.

En behandlingsinsats i våra HVB-lägenheter Legend syftar till att den unge ska få en större tillit till sin egen förmåga att hantera och klara av ett kommande vuxenliv, med en förbättrad psykisk hälsa och förmåga att planera och strukturera sitt liv.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat stöd- eller LSS-boende inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Genom tillgång till Humanas öppenvård är det enkelt att addera samtalskontakt, till exempel steg 1-terapeut och behöriga inom hedersproblematik. Vi samarbetar också med Off.Clinic, Humanas enhet för sexuell övergreppsproblematik, och Cureum, Humanas enhet för psykologiska och psykiatriska, eller externa aktörer med samma inriktning.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Legolas/Legend har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola. Vi samarbetar med flera kommunala skolor närheten samt en behandlingsskola i Göteborgs kommun för ungdomar som inte alls fungerar i den vanliga skolan.

För ungdomar för vilka skola inte är aktuellt arbetar vi aktivt för att ordna praktik.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Legolas/Legend och vi arbetar för att hitta individuella sysselsättningar som är anpassade efter var och ens önskemål och resurser. Gymkort erbjuds för att ungdomen ska få möjlighet till träning på egen hand och efter planering tillsammans med personal. Därutöver anordnar vi gemensamma aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen.

Personal

Vi har en hög personaltäthet för att kunna hantera utmanande placeringar. Boendet är bemannat dygnet runt med en vaken natt och en sovande jour.

De som arbetar på Humanas HVB har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Mölndal, Västra Götalands

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-18 och 18-21 år
 2. Kommun:
  Mölndal
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6+2
 5. Bolag:
  Baggium, 556747-5230

Placeringsförfrågan

Melek Jonsson

Verksamhetschef

A woman smiling for the camera

Christina Eriksson

Placeringskoordinator

Anna Ingvarsson

Föreståndare