Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Legolas

Vi är ett HVB-hem som behandlar alla olika! Vården och behandlingen anpassas efter varje ungdoms specifika behov och funktionsnivå. Vi vänder oss till pojkar och unga män med psykosocial problematik såsom anknytningssvårigheter och trauma, psykisk ohälsa och funktionsvariationer och som vistats i olämpliga miljöer. Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU.

 1. Bolag
  Baggium
 2. Kommun
  Mölndal
 3. Ålder
  14-18 + 18-21
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  7+3
 6. Placeringsform
  HVB
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Autismspektrum
 • Fobier/depressioner
 • Inlärningssvårigheter
 • Migrationsrelaterad stress
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • ADL
 • BBIC
 • Connect
 • KBT
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
Bolag
 • Baggium
Övrigt
 • KFSK

Om oss

De ungdomar som placeras hos oss har många gånger olika former av diagnoser inom psykisk ohälsa såsom PTSD eller depression alternativt neuropsykiatriska funktionshinder. Ungdomarna har utifrån sina svårigheter/problematik ofta hamnat i olika former av destruktiva beteenden och olämpliga miljöer. Vårt övergripande mål är att ungdomen efter en placering hos oss ska ha fått stöd och behandling utifrån sina specifika behov utifrån upprättad vårdplan. Genom en längre placering hos oss har en insats från psykiatrin och/eller psykolog varit möjligt att genomföra och blivit verksamt för ungdomen.

Ungdomen ska vidare ha fått en fungerande vardag och dygnsrytm med skola eller praktik, sunda fritidssysselsättningar, ökad tillit till vuxenvärlden och en tryggare anknytning, en högre grad av ansvarstagande, självständighet och en insikt i sina styrkor och sin problematik. Kort sagt, ett mer stabilt psykiskt mående, en struktur i vardagen samt bättre förutsättningar att klara mer öppna former av stödinsatser.

Legolas är certifierad i Connect, vilket är ett anknytningsbaserat förhållningsätt där vi arbetar relationsskapande, med trygga stabila vuxna rollmodeller och utgår från att allt beteende betyder något.

Genom ett lågaffektivt bemötande samt ett lösningsfokuserat förhållningsätt skapar vi goda relationer till ungdomarna och anpassar behandlingen individuellt efter vårdplan och funktionsnivå.

Vi arbetar med kontaktmannaskap och veckoscheman för att öka den unges delaktighet och skapa förutsägbarhet i vardagen och en känsla av sammanhang.

Strukturerade kartläggningar sker vid behov utifrån SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) genom att personal tillsammans med ungdomen kartlägger funktionella och dysfunktionella beteenden. Utifrån kartläggningsresultatet skapas sedan ett behandlingsupplägg som tillsammans med genomförandeplan ligger till grund för behandlingsarbetet.

Vi tror på en god samverkan och täta uppföljningar tillsammans med ungdomens professionella nätverk och vårdnadshavare för att skapa de bästa förutsättningarna till vården och behandlingsarbetet.

På Legolas ska ungdomen vara aktiv i skola eller praktik. Vi erbjuder daglig läxhjälp.Vi motiverar till en aktiv fritid i form av gymträning samt ytterligare en individuell fritidsaktivitet utifrån den unges intresseområde. Enskilda aktiviteter erbjuds regelbundet tillsammans med personal och vid behov/önskemål gruppaktivitet.

I personalgruppen finns socionom, sociolog, beteendevetare samt YH-utbildad personal och vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med ungdomar med svåra livssituationer. Personalen har vidareutbildningar inom bl.a. trauma, suicidprevention och lågaffektivt bemötande, NPF och MI.  

Leg. Psykolog och sjuksköterska finns knuten till verksamheten. Vi har personal dygnet runt. På natten har vi två sovande personal. Personalgruppen talar tillsammans flertalet språk, utöver svenska.

Legolas HVB är beläget i ett äldre villaområde, i centrala Mölndal med goda kollektiva förbindelser. HVB-hemmet består av två byggnader. I den ena fastigheten har vi en renodlad HVB-verksamhet med 7 möjliga platser för ungdomar 14-18 år och i den andra fastigheten har vi 3 lägenheter för ungdomar 18-21 år som har ett fortsatt stort vård och behandlingsbehov men som på grund av ålder eller problematik behöver bo mer avskilt.

På så sätt erbjuder vi en intern vårdkedja där ungdomarna ges möjlighet att inom ramen för HVB-tillståndet öva på ett mer självständigt boende men med fortsatt hög personaltäthet och bibehållna relationer till personal.

Inskrivning; Inför placering genomför föreståndaren en utförlig matchningsbedömning utifrån ungdomens behov och problematik utifrån tidigare historik, dagsläge och framtidsmål. När föreståndare fått ta del av information och dokumentation från uppdragsgivare görs en första lämplighetsbedömning utifrån verksamhetens kompetens, behandlingsinsatser, personaltäthet samt utifrån redan inskriven ungdomsgrupp.

Därefter bokas studiebesök på Legolas tillsammans med ungdomen, socialsekreteraren och vårdnadshavare. I vissa fall har föreståndare möjlighet att göra ”studiebesök på plats” där ungdomen befinner sig.

Efter matchningsbedömning och studiebesök tar föreståndare beslut om inskrivning.

Planering kring inskrivning och placeringslängd görs i samråd mellan uppdragsgivaren och Legolas.

Placeringsförfrågan