Hem

Kontaktuppgifter

A house with trees in the front yard

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 13-19 år
 2. Kommun:
  Enköping
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  7
 5. Bolag:
  Tibble Gård, 556632-1757
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Fobier
 • Narkotikamissbruk
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Känsloregleringsproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
 • Normbrytande beteende
Metod, insats och utredning
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Mindfulness
 • Studio III
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • Psykoterapi
 • Terapi
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • HAP - Haschavvänjning
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Enköping, Uppsala

Löten

Vi vill ge ungdomar med missbruk samt psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik bättre möjligheter att fungera i sin vardag. Löten utgår i behandlingsarbetet från KBT och vi arbetar med manualbaserad DBT. Enheten är certifierat för Connect.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 13-19 år
 2. Kommun:
  Enköping
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  7
 5. Bolag:
  Tibble Gård, 556632-1757
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Fobier
 • Narkotikamissbruk
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Känsloregleringsproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
 • Normbrytande beteende
Metod, insats och utredning
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Mindfulness
 • Studio III
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • Psykoterapi
 • Terapi
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • HAP - Haschavvänjning
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A house with trees in the front yard
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A dining room table
 • A dining room table
 • A house with a grass field
 • A path with trees on the side of a tree
 • A dirt road in front of a house
 • A path with trees on the side of a house
 • A bench in front of a house
 • A small house in a grassy yard
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A room filled with furniture and a window
 • A living room filled with furniture and a window
 • A house with trees in the front yard
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A dining room table
 • A dining room table
 • A house with a grass field
 • A path with trees on the side of a tree
 • A dirt road in front of a house
 • A path with trees on the side of a house
 • A bench in front of a house
 • A small house in a grassy yard
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A room filled with furniture and a window
 • A living room filled with furniture and a window

Lokaler

Löten är inrymt i en f.d. bondgård ett par kilometer utanför Enköping, med öppna odlingslandskap runt om. Ungdomarna bor i ett tvåvåningshus med sju boenderum på övervåningen. På gården har vi även ett litet gym.

Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till grillning och andra utomhusaktiviteter.

Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

Löten är till för ungdomar med missbruk samt psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. De har ofta svårigheter med familj och skola, psykisk ohälsa, självskadebeteende, isolering, ilska eller impulskontroll, kriminalitet, risk- eller missbruk, konfliktfyllda relationer samt olika former av riskbeteenden.

Vi har resurser för att ta emot flickor med ett omfattande och pågående droganvändande.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU.

I samarbete med Cureum, Humanas enhet för psykologiska och psykiatriska insatser, kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra utredningar med neuropsykiatriska frågeställningar.

Behandling

På Löten arbetar vi framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på KBT samt arbetar från manualbaserad DBT. Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet.

Behandlingen sker i form av olika former av samtal, träning i sociala situationer samt rollspel. Andra delar av vårt behandlingsupplägg är LAB, MI , A-CRA, ART, mindfulness, yoga och hästunderstödda insatser. Löten är även certifierat för Connect, en evidensbaserad metod för att säkerställa en sund och trygg anknytning mellan personal och ungdomar.

Vi arbetar också med social färdighetsträning där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Lötens förhållningssätt är att vara en trygg bas för de ungdomar som vistas hos oss, och genom god vård och behandling skapa goda förutsättningar för en positiv och varaktig förändring hos varje enskild individ. Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

De dagliga behandlingsinslagen syftar till aktivt förändringsarbete och att genom tydlig struktur minska stressnivån. I samband med inskrivning görs en kartläggning med hjälp av ADAD. Vi mäter sedan utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

Målet med behandlingen på Löten är att skapa en struktur och behandling som ger en minskad stressnivå, ett mer fungerande liv och bättre psykisk hälsa för varje enskild ungdom. Vid missbruk ska droganvändningen upphöra.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg, bland annat i samarbete med Humanas stödboende Nästa steg med lägenheter i närbelägna Västerås, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Har det varit en längre placering kan vi planera en gradvis utslussning, med växelvis boende hos oss och på hemorten eller i en av Humanas stödlägenheter. Därmed ges möjlighet att öva på de färdigheter som krävs för den nya boendeformen, med stödinsatser av vår personal i form av tillsyn och hantering av de utmaningar som kan uppkomma.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Löten gör vi en inventering av tidigare erfarenheter av skolgång och har en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola. 

Om skola inte är aktuell deltar man dagtid i behandlingsgrupper. Personalen stöttar också den unga i att söka praktik och motiverar till detta. 

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Löten. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat, bland annat i vårt eget lilla gym på gården. Fem kvällar i veckan avslutar vi med mindfulness. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. 

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå. 

Ett fast inslag är arbete i grupp med veckans tema, till exempel hälsa, relationer, familj, samhälle och jämställdhet. Det ger den unge en förståelse för sig själv och sin egen personlighet, och skapar förutsättningar för att kunna fungera i samhället. 

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande jour nattetid och en vaken vid behov.

De som arbetar på Humanas HVB har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. Våra behandlingspedagoger är specialiserade på att arbeta specifikt med vår målgrupp. I personalgruppen finns en utbildad alkohol- och drogterapeut samt en KBT-terapeut steg 1. I övrigt finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

Terapeut är knuten till verksamheten för enskilda samtal, bedömningar samt handledning av personal. Sjuksköterska och psykiatriker är knutna till verksamheten gällande medicinska frågor.

Adress

Enköping, Uppsala

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 13-19 år
 2. Kommun:
  Enköping
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  7
 5. Bolag:
  Tibble Gård, 556632-1757

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A woman smiling for the camera

Christina Eriksson

Placeringskoordinator

Jenny Dahlström

Behandlingssekreterare