Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Löten

HVB Tibble Gård Löten vill ge flickor 13-19 år med psykosocial problematik bättre möjligheter till att fungera i sin vardag.

 1. Bolag
  Tibble Gård
 2. Kommun
  Enköping
 3. Ålder
  13-19
 4. Kön
  Flickor
 5. Antal platser
  7
 6. Placeringsform
  HVB

Simtuna Tibble 2
Fjärdhundra
Telefon: 0171-932 93
Fax: 010-150 42 60

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Län
 • Uppsala
Metod och insats
 • ART
 • BBIC
 • Connect
 • CRA
 • HAP - Haschavvänjning
 • KBT
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI - motiverande samtal
 • Återfallsprevention
 • ACRA
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
Bolag
 • Tibble Gård

Om oss

Enheten ligger på en gård 2,5 km utanför Enköping.

Vi arbetar med evidensbaserade metoder med utgångspunkt i beteende- och inlärningspsykologisk teori samt Connect-anknytningsteorier. Vi har bred kunskap och erfarenhet om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De flickor vi tar emot har ofta haft flera tidigare insatser och svårigheter i skolan. Andra problemområden kan vara ångest, självskadebeteende, nedstämdhet, isolering,svårigheter med ilska eller impulskontroll, kriminalitet, missbruk, konfliktfyllda relationer samt olika former av riskbeteenden.

Vi tar emot flickor med ett omfattande och pågående droganvändande. Kombinationen av problematik innefattar även att det kan finnas en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom ADHD eller Autismspektrum. 

Behandlingen utgår från de konkreta målen i genomförandeplanen. De dagliga behandlingsinslagen syftar till aktivt förändringsarbete för varje ungdom. Målet är att skapa en struktur och behandling som ger en minskad stressnivå, ett mer fungerande liv och bättre psykisk hälsa för varje enskild flicka. De metoder vi använder oss av är A- CRA, ART, MI, individuella samtal med KBT-terapeut. All personal är utbildad i Connect och använder sig av de principerna i det dagliga arbetet med klienterna. All dokumentation görs utifrån BBIC. Konsulterande läkare ansvarar för eventuell medicinsk behandling och gör regelbundna besök på verksamheten.

 

Vilka arbetar på Löten?
Personalen har god kompetens och gedigen erfarenhet av att arbeta med unga i svåra livssituationer. Behandlingspedagogerna har specialiserats, genom både utbildning och arbetslivserfarenhet, i att arbeta specifikt med målgruppen.

Föreståndaren är socionom och har 24 års erfarenhet av att arbeta med socialt arbete, främst med frågor som rör barn och unga samt familjer, våld i nära relationer, utredning och behandling.

Behandlingsansvarig är i grunden utbildad alkohol- och drogterapeut samt KBT-terapeut (steg 1) med många års arbetslivserfarenhet.

Samordnare och behandlingspedagoger har social-/behandlingspedagogutbildning eller annan adekvat utbildning och erfarenhet. Behandlingspedagoger har utbildning i strukturerade behandlingsprogram, såsom A-CRA, Återfallsprevention, ART och MI-motiverande samtal.

Terapeut är knuten till verksamheten för enskilda samtal, bedömningar samt handledning till personal. All personal har regelbunden handledning av extern handledare i behandlingsmetoden Connect. Sjuksköterska tillsammans med psykiatriker är knuten till verksamheten, gällande medicinska frågor.

Målgrupp

Flickor 13-19 år med psykosocial problematik, som innefattar:

 • Missbruksproblematik eller begynnande missbruk
 • Att ungdomen vistas i olämpliga miljöer
 • Våldsutsatthet (har varit utsatt för hot och/eller våld i nära relation eller av någon utanför det egna nätverket)
 • Psykisk ohälsa; såsom ångestproblematik, depressioner
 • Utagerande beteende och/eller svårigheter med känsloreglering
 • Svårigheter i familjen och i nära relationer
 • Begynnande kriminalitet

Vi har möjlighet att på uppdrag av socialtjänsten genomföra utredningar med neuropsykiatriska frågeställningar. Vi har psykologer knutna till verksamheten via Cureum som utför våra utredningar i samarbete med behandlingspersonalen.

Metoder och arbetsätt

 • Connect – vårt förhållningssätt i behandlingsarbetet
  Som grund i vårt dagliga behandlingsarbete arbetar vi utifrån metoden Connect. Löten är sedan år 2017 certifierade i denna metod. Connect är ett anknytningsbaserat program som bygger på grundläggande principer om anknytning, relationer, kommunikationsmönster samt barns och ungdomars utveckling.

Forskning visar att goda relationer till viktiga närstående personer har en grundläggande betydelse och påverkan genom hela livet. Genom att erbjuda en trygg miljö och en empatisk kommunikation kan behandlingspersonal möjliggöra skapandet av goda, tillitsfulla och trygga relationer. En trygg anknytning kan, enligt forskning, kopplas till bra och nära vänskapsrelationer, mindre aggressivitet, bättre skolresultat, ökad social förmåga och bättre förmåga att uttrycka egna samt förstå andras känslor. Detta förhållningssätt är också Lötens förhållningssätt, vi vill vara en trygg bas för de flickor och unga kvinnor som vistas hos oss för vård och behandling och skapa goda förutsättningar för en positiv och varaktig förändring för varje enskild individ.

Den professionella relationen präglas av empati och respekt tillsammans med bred kunskap om individens symptom. Vi har hög symptomtolerans och arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande, vilket ställer krav på bredd i behandlarkompetensen då vi möter individen utifrån hens specifika behov. Genom ett lösningsfokuserat förhållningssätt och motiverande samtal arbetar vi med att stärka flickans egen motivation till positiv förändring. Vi arbetar för att framhäva individens egna resurser och förmågor samt att förstärka dessa.

 • Nätverksarbete
  Vi arbetar med att involvera vårdnadshavare och andra närstående eller viktiga personer i förändringsprocessen och behandlingen. Varje familj och nätverk är unikt och vi skräddarsyr nätverksarbetet utifrån hur det ser ut för just dig och din familj och ditt nätverk. Vi har möjlighet att ta emot vårdnadshavare, familj och viktiga närstående på besök i verksamheten.
 • A-CRA
  A-CRA är en metod som bygger på MI (motiverande samtal) och KBT (kognitiv beteendeterapi) och utgörs av en serie strukturerade samtal och riktar sig till ungdomar och unga vuxna som har missbruksproblematik. Ett par samtal genomförs också med vårdnadshavare eller annan viktig vuxen och ett par samtal genomförs tillsammans med ungdomen och vårdnadshavare, eller annan viktig vuxen.

Målsättningen med A-CRA är att ungdomen/den unga vuxna ska nå:

 • En nykter och drogfri livsstil
 • Nyktra och drogfria vänner och aktiviteter
 • Förbättrade familjerelationer
 • Förbättrade relationer med vänner
 • Kunna kommunicera på ett mer tillfredsställande sätt
 • Att vårdnadshavare/annan viktig vuxen effektivt kan stötta ungdomen/den unga vuxna
 • ÅP (Återfallsprevention)
  Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som syftar till att förebygga återfall i missbruk och utgörs av en serie strukturerade samtal.

Metoden syftar till att ge dig färdigheter i att själv påverka såväl återfalls- som nykterhetsprocessen, för att undvika återfall. Färdigheterna handlar bland annat om att kunna tacka nej till droger och alkohol på ett effektivt sätt. Färdigheterna handlar också om att deltagaren i behandlingen tillägnar sig ökad förmåga att känna igen, undvika och hantera risksituationer för återfall.

 • MI (motiverande samtal)
  Motiverande samtal på Löten utgörs av många av de samtal som sker i vardagen med de flickor som vistas hos oss för vård och behandling.

MI är ett förhållningssätt och en kommunikationsform där målet är att uppnå ökad egen motivation till beteendeförändring. Samtalen syftar till att öka den egna medvetenheten hos den unga om vilka konsekvenser och risker som ett visst beteende för med sig och öka den inre motivationen till en förändring, en förändring som för med sig positiva konsekvenser för den ungas liv.

 • ART (Aggression Replacement Training)
  Insatsen syftar till att minska aggressivitet, öka sociala färdigheter och främja den moraliska utvecklingen hos ungdomarna. På längre sikt är syftet att förhindra återfall i normbrytande beteende. Metoden grundas på social inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi. Den bygger även på forskning om förebyggande av stress och ilskekontroll, samt Kohlbergs teori om moralutveckling.
  ART innehåller en beteendekomponent (social färdighetsträning), en emotionell komponent (känslokontrollträning) samt en värderingskomponent (träning i moraliskt resonerande).

Skola eller annan viktig sysselsättning

I samband med placering gör verksamheten en inventering av tidigare erfarenheter av skolgång. Verksamheten har kontakt med kommunala skolor i närområdet där ett inskrivningsmöte ordnas snarast möjligt, beroende på hur planeringen för den enskilde ungdomen ser ut. Vi har alltid ett nära samarbete med skolan och kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att skolgången fungerar och att vid behov problemlösa och göra anpassningar för att möta flickans behov av stöd.

Om skola inte är aktuell stöttar personalen på Löten den unga i att söka praktik och motiverar till detta.

Aktiviteter

På Löten uppmuntrar vi till att återuppta eller att finna ett eget fritidsintresse. Detta gör vi genom att kontinuerligt prova på olika typer av aktiviteter minst en gång i veckan. Utöver detta stöttar vi till att den unga på sikt hittar en egen fritidssysselsättning att utföra själv utanför boendet. Det kan till exempel vara träning, dans, konst, musik eller något annat som den unga är intresserad av. Träning och daglig motion uppmuntrar vi alla våra klienter till och vi har ett mindre gym på gården.

Stödboende Nästa Steg

Löten har i samarbete med Nästa steg utslussningsmöjligheter i form av stödboende. Lägenheterna är belägna i närliggande Västerås.

Att bo hos oss

Hur kan Löten hjälpa dig?
Som inskriven klient har du en egen kontaktperson. Kontaktpersonen är en av våra behandlingspedagoger. Tillsammans med kontaktpersonen planerar du allt det praktiska som rör din behandling och ditt boende hos oss. Kontaktpersonen har regelbundna samtal med dig och har också kontakt med din socialsekreterare och med din familj och ditt nätverk. Din kontaktperson är med på uppföljningsmöten och gör tillsammans med dig en genomförandeplan för din behandling. Behandlingsansvarig eller samordnare deltar också i uppföljningsmöten och är aktivt delaktig i behandlingsplanering.

Det är en trygghet för dig att veta att du har en kontaktperson och en samordnare, som du kan vända dig till om du undrar något. Utöver din kontaktperson finns samtlig personal på Löten där för dig för att ge dig det stöd som du behöver.

Du erbjuds strukturerade behandlingssamtal, utifrån specifika metoder, med någon av våra behandlingspedagoger. Dessa samtal är individuella och bestäms utifrån din problematik. Vi utgår alltid ifrån ett icke-fördömande förhållningssätt i samtliga metoder och samtal. Vi utgår ifrån att du är en egen unik individ och vi finns till för att stötta dig på din väg till ett självständigt liv.

Gruppverksamhet

- Morgonmöte
Varje morgon har vi ett morgonmöte, där vi tillsammans tittar på nyheterna för att hålla oss uppdaterade om vad som händer i världen. Här går vi även igenom agendan för dagen samt hur vi mår här och nu.

- Temagrupper
Varje vecka har ett tema som står till grund för temagrupperna. Dessa är återkommande och består av hälsa, relationer, familj, samhälle, jämställdhet och "på väg". Detta för att du ska skapa förståelse för dig själv, för din egen personlighet och skapa förutsättningar för att du ska fungera i samhället.

- Praktik
Praktik innebär att vi tillsammans gör olika praktiska moment, allt ifrån studiebesök, aktiviteter eller andra meningsfulla vardagliga åtaganden. Detta för att skapa en meningsfull vardag, struktur på dagen, där du får lära dig ansvarstagande, miljömedvetenhet och de sociala färdigheter du behöver i samhället.

- Husmöte
Du har i gruppen möjlighet att tillsammans med andra inskrivna komma med önskemål på till exempel gemensamma aktiviteter. Du kan också skriva ned dina synpunkter och önskemål och lägga i vår förslagslåda. Vid inskrivningen får du information om vart du vänder dig om du har synpunkter på din behandling och annat som rör verksamheten.

- Yoga
En gång i veckan har vi yoga med utbildad yogainstruktör. Målet med yoga är att genom kroppsliga och mentala övningar skapa energi, balans, flexibilitet, styrka och inre lugn för att uppnå god fysisk och mental hälsa.

- Kvällsmöte
Varje kväll har vi ett kvällsmöte, där pratar vi om dagen som varit och samtalar kring olika aktuella frågor.

- Mindfulness
Fem kvällar i veckan avslutar vi med mindfulness. Detta används för att hantera stress, oro samt öka förmågan till att vara närvarande med det som är. Det går ut på att du fokuserar på det som finns i just denna stund, i nuet.

Delaktighet och inflytande
Du är delaktig i din egen behandling under tiden på Löten. Genom att vara delaktig har du också ett inflytande över hur du önskar att din behandlingsprocess ska fortlöpa. Tillsammans med dig görs en genomförandeplan som hela tiden hålls levande under placeringen med täta uppföljningar av dina mål.

På husmötet har du också möjlighet att komma med synpunkter på hur du tycker att det fungerar i gruppen och i verksamheten på daglig basis.

På vårt gemensamma boende hjälps vi alla åt, vi har städdagar både för gemensamma utrymmen och de egna boenderummen. Du har en egen tvättdag och tar hand om din egen tvätt. Vi lagar mat på boendet och uppmuntrar till delaktighet i matlagningen. Detta är en del i det som kallas ADL – allmändaglig livsföring och träning i detta är mycket viktig i din väg mot ett självständigt liv. Självklart får du det stöd som just du behöver i detta. Vi är alla olika och behöver olika stöd.

Placeringsförfrågan