Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan, öppet vardagar 8-17
Hitta enhet Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-18 år
 2. Kommun:
  Skellefteå
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  8
 5. Bolag:
  Skellefteå Stöd & Behandling AB
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Kriminalitet
 • Sociala problem
 • Omsorgssvikt
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Relationsproblematik
Placeringsform
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • ÅP - Återfallsprevention
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Skellefteå, Ursviken

Lotsen HVB

Vi tar emot ungdomar med beteendeproblematik, psykosocial problematik, begynnande missbruk, kriminellt beteende och NPF. All behandling på Lotsen utgår ifrån Connect, med stor vikt vid empatiträning.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-18 år
 2. Kommun:
  Skellefteå
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  8
 5. Bolag:
  Skellefteå Stöd & Behandling AB
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Kriminalitet
 • Sociala problem
 • Omsorgssvikt
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Relationsproblematik
Placeringsform
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • ÅP - Återfallsprevention
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A living room
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A house with trees in the front yard
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a book shelf
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A house with trees in the front yard
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a book shelf
 • A living room filled with furniture and a large window

Lokaler

Lotsen ligger i anslutning till ett villaområde i Ursviken, en mil från Skellefteå, med goda bussförbindelser. Det är inrymt i en suterrängbyggnad med generösa gemensamhetsytor. Byggnaden delas med flera andra vårdverksamheter, bland annat BUP och Hälsocentralen.

Vi tar gärna emot studiebesök innan placeringen.

Målgrupp

Vi tar emot ungdomar med beteendeproblematik, psykosocial problematik, NPF-diagnoser, kriminellt beteende och begynnande missbruk.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU, även brådskande fall vid behov.

Behandling

Många ungdomar med långvarig bristande omsorg, tidigare trauman och neuropsykiatrisk problematik söker på olika sätt kontroll eller flykt för att göra världen mindre skrämmande. På Lotsen använder vi oss av den anknytningsbaserade metoden Connect för att bygga upp ungdomens sociala, kognitiva och praktiska färdigheter.

Vi tror att alla människor mår bra av tydliga ramar och förutsägbarhet och att det är viktigt att finnas i ett positivt sammanhang. Hos oss får ungdomen systematiskt träna på att hitta en balans mellan självständighet och samhörighet, träna upp sin empatiska förmåga och lära sig att väga egna behov mot andras. Dessa färdigheter behöver fungera även i den ”vanliga” världen och inte bara hos oss, så vi inriktar träningen på att vara en del av samhället med alla de fallgropar och risker som finns.

Andra delar av vårt behandlingsupplägg är ADAD, ÅP, MI, A-CRA och familjebehandling. Vi kan även erbjuda ADHD-coachning samt evidens- och manualbaserade metoder för att träna upp arbetsminnet.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet, och kan erbjuda familjebehandling i samarbete med öppenvården i Umeå.

Målet med behandlingen på Lotsen är att ungdomarna och deras nätverk får en lyhörd omsorg med fokus på att stärka de bärande elementen i trygg anknytning. Vår upplevelse är att ungdomarna gör stora framsteg hos oss, även de ungdomar som haft det extra tufft under tidigare placeringar.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan i Humanas regi erbjuda familjehem, stödboende och öppenvårdslösningar över hela landet. Genom en utslussning via vårt eget stödboende Fyren kan ungdomen få fortsatt stöd av personal i sina förberedelser för vuxenlivet.

Visa mer

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Lotsen har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola. Vi samarbetar med både kommunala skolor och friskolor i närområdet.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Lotsen. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå.

Vi har även ”killsnack” en gång i veckan för insikter i sin egen problematik, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande jour nattetid.

De som arbetar på Lotsen har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

Vi har särskilt fokus på hälsa, med hjälp av en deltidsarbetande sjuksköterska vars huvudansvar är medicinhantering samt tand-, hälso- och sjukvård.

Extern samtalskontakt med legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut finns att tillgå vid behov.

Adress

Skellefteå, Ursviken

Linda Mikaelsson

Tf Föreståndare

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-18 år
 2. Kommun:
  Skellefteå
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  8
 5. Bolag:
  Skellefteå Stöd & Behandling AB

Placeringsförfrågan

Linda Mikaelsson

Tf Föreståndare

Adress

Skellefteå, Ursviken