Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Lotsen HVB

Vi tar emot pojkar 14-18 år med beteendeproblematik, psykosocial problematik, begynnande missbruk, kriminellt beteende och NPF. All behandling på Lotsen HVB utgår ifrån den anknytningsbaserade metoden Connect. Vi har både behandlings- och akutplatser.

 1. Bolag
  Skellefteå Stöd & Behandling
 2. Kommun
  Skellefteå
 3. Ålder
  14-18
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  8
 6. Placeringsform
  HVB

Skelleftehamnsvägen 206
Skellefteå
Telefon till enheten: 070-384 33 44

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Kriminalitet
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Norrland
 • Övre Norrland
Län
 • Västerbotten
Metod och insats
 • BBIC
 • Connect
 • CRA
 • IHF
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
Bolag
 • Skellefteå Stöd & Behandling
Se filmen om Lotsen

Om oss

Vi tar emot pojkar 14-18 år med beteendeproblematik, psykosocial problematik, begynnande missbruk, kriminellt beteende, autismspektrumdiagnos (autism, asperger, ADHD, ADD och så vidare). Vi har både behandlings- och akutplatser.

Behandlingsinnehåll

Vi jobbar med ADAD, ÅP, MI-samtal, A-CRA och familjebehandling. Vi kan erbjuda ADHD-coachning och evidens- och manualbaserade metoder för att träna upp arbetsminnet.

I arbetet med ungdomarna ligger ett av våra fokusområden på hälsa. Vi har en deltidsarbetande sjuksköterska vars huvudansvar är medicinhantering samt tand, hälso och sjukvård.
Extern samtalskontakt med legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut finns att tillgå vid behov. All behandling på Lotsen HVB utgår ifrån den anknytningsbaserade metoden Connect. Målet är att ungdomarna och deras nätverk får en lyhörd omsorg med fokus på att stärka de bärande elementen i trygg anknytning. Anknytning är en del av vårt liv – det är våra relationer och band till andra, speciellt till dem vi vänder oss till när vi är rädda, osäkra eller i behov av tröst och stöd. Trygg anknytning hjälper oss att möta nya relationer och våga utforska omvärlden. Allt beteende betyder något - barns beteende berättar något för oss om deras anknytningsbehov. 

Exempel på områden man arbetar med är: 

 • Att sätta gränser utan att riskera relationen.
 • Att bibehålla empati i svåra och konfliktfyllda situationer.
 • Att hantera konflikter utan att trappa upp dem.
 • Att visa att det alltid är möjligt att bli sams och gå vidare.

Vi tror att alla människor mår bra av tydliga ramar och förutsägbarhet och att det är viktigt att finnas i ett positivt sammanhang. Vi jobbar aktivt med att ta reda på varje ungdoms intressen och styrkor och jobbar sedan för att kunna matcha sunda aktiviteter i närområdet.

Alla ungdomar som placeras hos oss ska också gå i skola eller ha en annan meningsfull daglig sysselsättning. De två första veckorna vill vi att ungdomen är på boendet, efter det utvecklas en individuellt anpassad vardagsstruktur. Detta sker i samråd med ungdomen, placerande instans samt övrigt nätverk. Strukturen bygger på att ungdomen ska ha en fungerande dygnsrytm med mat, sömn, återhämtning och fysisk aktivitet.
Många ungdomar med långvarig bristande omsorg, tidigare trauman och neuropsykiatrisk problematik söker på olika sätt kontroll eller flykt för att göra världen mindre skrämmande. På Lotsen HVB använder vi oss av anpassade aktiviteter och utmaningar för att få ungdomarna att vidga sitt toleransfönster.

För att bli tryggare behöver barn och ungdomar en Säker hamn där de kan få tröst och en Trygg bas att utgå ifrån för att utforska och gå framåt.
Säker hamn är en pålitlig, lugnande miljö som ger skydd och tröst och dämpar ungdomens oro.
Trygg bas är en trygg och pålitlig relation att utgå ifrån för att utforska världen - en försäkran om att någon klok och stark alltid finns där om man behöver det.

Hos oss får ungdomen stöd och verktyg för att hitta en god balans mellan självständighet och samhörighet. Under en 24 timmars behandling får ungdomarna aktivt träna på att andra också har tankar och känslomässiga behov, samt lära sig att förhandla om sina egna behov. Dessa färdigheter  är gynnsamma att inneha, för att i framtiden kunna klara av att vistas i sociala sammanhang och vara i en trygg och när relation. 
 
Ungdomar behöver fungera i ”den vanliga världen” och inte bara på institutionen. De behöver träna på att vara en del av samhället med alla de fallgropar och risker som finns. Vår upplevelse är att på Lotsen gör ungdomarna stora framsteg, även de ungdomar som haft det extra tufft under tidigare placeringar.  

Utvärdering och uppföljning

Vårt mål är att ha en regelbunden uppföljning tillsammans med uppdragsgivaren. Under placeringstiden följs klientens utveckling och dokumentation sker frekvent.

Utslussning och eftervård

Efter avslutad placering kan vi erbjuda utslussning och eftervård, detta sker i samråd med placerande instans samt övrigt nätverk.

Boendestöd

Efter avslutad placering kan vi erbjuda boendestöd på Fyren där de inskrivna får förberedas för vuxenlivet med stöd av personal. Planering sker i samråd med placerande instans samt övrigt nätverk.  
Kontakta i första hand verksamhetsansvarig, kontaktuppgifter ovan. 
Du kan också ringa 0771-11 33 11

Placeringsförfrågan