Hem

Kontaktuppgifter

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 13-19 år
 2. Kommun:
  Lidköping
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Lunna Gård AB, 556586-2371
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Akutplacering
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Studio III
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Kriminalitet som livsstil
 • MET - Motivational Enhancement Therapy
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Massage
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Sverige

Lunna Gård Akut HVB

Lunna Gård Akut är specialiserat på att med kort varsel ta emot/hämta pojkar 13–19 år med psykosocial, psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik, även begynnande missbruk. För skolgång finns en undervisningsgrupp avsedd endast för våra ungdomar.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 13-19 år
 2. Kommun:
  Lidköping
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Lunna Gård AB, 556586-2371
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Akutplacering
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Studio III
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Kriminalitet som livsstil
 • MET - Motivational Enhancement Therapy
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Massage
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A kitchen with a wood floor
 • A room with a wooden floor
 • A living room filled with furniture and a tv
 • A room with a wooden floor
 • A room with a wooden floor
 • A bedroom with a large window
 • A kitchen with a wood floor
 • A room with a wooden floor
 • A living room filled with furniture and a tv
 • A room with a wooden floor
 • A room with a wooden floor
 • A bedroom with a large window

Lokaler

Lunna Gård är ett familjärt och hemtrevligt akutboende, naturskönt beläget på halvön Kålland en knapp mil från Lidköping och nära även till Skövde, Skara och Götene. Boendet ligger avskilt och ostört med bara skog och bondgårdar som närmsta grannar, men med service och aktiviteter inom bekvämt räckhåll. Till exempel är det nära till Kinnekulle med sin rika natur och kultur, det berömda barockpalatset Läckö Slott och ”Vänerns Riviera”, Svalnäsbadet, med sina långa sandstränder, vilka vi utnyttjar till promenader utflykter och aktiviteter.

I huvudbyggnaden finns sex ungdomsrum. I en liten tillbyggnad finns ytterligare fyra ungdomsrum. I en sidobyggnad finns ett gym och ett pingisrum. Här finns även en lokal med ett samtals-/besöksrum.

Till huset hör ett växthus och en stor trädgård med möjlighet till trädgårdsskötsel, fotboll, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Målgrupp

Lunna Gård Akut är en akutenhet specialiserad på att med kort varsel ta emot/hämta ungdomar med psykosocial, psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik, även begynnande missbruk.

Ungdomarna har ofta otillräckliga relationer till föräldrar och andra vuxna vilket resulterar i tillitsbrist. Låg självkänsla, ambivalent identitet, impulsivitet, upprepade sammanbrott och svårighet att klara skolgång eller annan sysselsättning samt att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag är också vanligt bland dessa ungdomar, och de har svårigheter att anpassa sig till ordning och regler i hem, skola och samhälle.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. Ungdomarna som kommer hit kan ha haft tidigare placeringar som havererat eller så är placeringen hos oss den första.

Behandling

På Humanas HVB arbetar vi framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på KBT. Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet.

Genom tydliga strukturer och rutiner i vardagen, regelbunden skolgång och anpassad ADL-träning strävar vi efter att öka ungdomens motivation och förändringsbenägenhet samt att öva upp sociala färdigheter.

Andra metoder vi jobbar med är A-CRA, Kriminalitet som livsstil, MI, ADAD och LAB enligt Studio III. Vi jobbar även med stressreducering genom tapping (knackterapi).

Vi arbetar också med social färdighetsträning där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor, där våra beteendeobservationer används för att inventera ungdomarnas resurser och behov av insatser. Under placeringstiden kan vi erbjuda kvalificerade kartläggningar av bland annat resurser och risk-/skyddsfaktorer.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

Målet med behandlingen är att ungdomarna ska få nya färdigheter och en fungerande vardag, en större förståelse för sina känslor och ett stabilare känsloliv samt att destruktiva beteenden ska minska eller upphöra.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat familjehem inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter. Inför en placering på familjehem kan vi ordna en mjuk övergång med växelvisa besök av familjen hos oss och ungdomen hos familjen för bästa kontakt och trygghet.

Skola och aktiviteter


En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Lunna Gård har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola.

Vi har också en god kommunikation med kommunen vid val av andra gymnasie- och högstadieskolor.

Beroende på behov kan personal vara med och stötta under skoldagen.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Humanas HVB.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Lunna Gård. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå.

Vi har även olika forum för insikter i ungdomens problematik, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med både sovande och vaken natt.

De som arbetar på Lunna Gård har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns bred kompetens och många års erfarenhet av arbete med självskadeproblematik, missbruk, kriminalitet och neuropsykiatriska diagnoser. Behandlingsansvarig terapeut har kompetens inom MET och CRA. En terapeut har KBT steg 1-utbildning. Vidareutbildning och handledning i de metoder, program och insatser som vi arbetar med sker kontinuerligt.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Sverige

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 13-19 år
 2. Kommun:
  Lidköping
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Lunna Gård AB, 556586-2371

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Besa Bejtullahu

Verksamhetschef

A woman smiling for the camera

Christina Eriksson

Placeringskoordinator

Eva Karlsson

Föreståndare