Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan, öppet vardagar 8-17
Hitta enhet Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
A living room filled with furniture and a large window

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 15-25 år
 2. Placeringsform:
  HVB
 3. Antal platser:
  12
 4. Bolag:
  Orana
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Borderline
 • Fobier
 • Incest
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Omsorgssvikt
 • Psykisk ohälsa
 • Sexuellt avvikande beteende
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • OCD/Tvång
Placeringsform
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • Psykologisk bedömning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Mindfulness
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Psykoterapi
 • Sexual Specifik Behandling
 • Terapi
 • Psykologutredning
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Lågaffektivt bemötande
 • BUAS - barn och unga med sexuella beteendeproblem
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Orana Äsphult

På en hästgård ute på landet erbjuder vi behandling och utredning av ungdomar med svår psykiatrisk problematik. Vi har byggt en fungerande behandlingsmetod med efterföljande utsluss och eftervård och har tre rum avsedda specifikt för egen boendeträning.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 15-25 år
 2. Placeringsform:
  HVB
 3. Antal platser:
  12
 4. Bolag:
  Orana
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Borderline
 • Fobier
 • Incest
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Omsorgssvikt
 • Psykisk ohälsa
 • Sexuellt avvikande beteende
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • OCD/Tvång
Placeringsform
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • Psykologisk bedömning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Mindfulness
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Psykoterapi
 • Sexual Specifik Behandling
 • Terapi
 • Psykologutredning
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Lågaffektivt bemötande
 • BUAS - barn och unga med sexuella beteendeproblem
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A dining room table in front of a window
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room with a wood floor
 • A bedroom with a bed and desk in a room
 • A bedroom with a bed and a chair in a room
 • A dining room table in front of a window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A dining room table in front of a window
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room with a wood floor
 • A bedroom with a bed and desk in a room
 • A bedroom with a bed and a chair in a room
 • A dining room table in front of a window

Lokaler

Orana Äsphult är en hästgård ute på landet, tre mil sydväst om Kristianstad. Hos oss bor man avskilt i en vacker, lugn och stillsam miljö.

I huvudbyggnaden finns två ungdomsrum och i ett annex sju. Dessutom finns tre rum avsedda specifikt för utsluss. Alla rum är fullt möblerade men man får gärna göra sitt rum personligt med egna saker som är viktiga.

I ett nybyggt stall har vi fem hästar. Det gamla stallet är ombyggt till ett mindre gym.

All mat lagas från grunden och vi äter gemensamt i huvudbyggnaden.

Till huset hör en trädgård med stor altan och möjlighet till grillning och andra utomhusaktiviteter.

Besök av nära anhöriga föregås av planering tillsammans med ungdomens team och eventuellt socialsekreterare. Vid korta besök får man gärna visa sitt rum och hur man bor, medan längre besök av hänsyn till övriga boende förläggs utanför Orana. Vid längre vistelse finns möjlighet för anhöriga att låna en övernattningslägenhet i Kristianstad.

Vi ordnar alltid studiebesök innan placering.

Målgrupp

Vi arbetar med behandling och utredning av ungdomar med svår psykiatrisk problematik, som kan ta sig uttryck i till exempel:

• Självskadebeteende och andra destruktiva beteenden
• Ångestproblematik såsom panikångest, tvång, social fobi och PTSD
• Suicidförsök
• Depression
• Ätstörning
• Personlighetsstörningar

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. [Vid misstänkt neuropsykiatrisk problematik kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra en fullständig neuropsykiatrisk utredning?]

Behandling

På Orana Äsphult ska ungdomen känna sig trygg och ha en meningsfull vardag. Vi har genom åren byggt en fungerande behandlingsmetod med efterföljande utsluss och eftervård. Våra utvärderingar visar att de klienter som går igenom hela programmet (inskrivning – utsluss – eftervård) har de bästa resultaten och att resultaten i de flesta fall är bestående över tid.

Alla har sitt eget team kring sig, som planerar det praktiska tillsammans med ungdomen. Det är en trygghet och blir tydligare för ungdomen vem man kan vända sig till, även om all personal förstås också stöttar och hjälper till. I teamet ingår alltid en terapeut och två behandlingspedagoger.

Vi arbetar framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på KBT i kombination med DBT. Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet.

Med vår unika tillgång till hästar strävar vi efter att föra in alltmer hästunderstödd terapi.

Varje vecka har ungdomen samtal med sin terapeut, som också är teamledare. Varje vecka har vi också träning i grupp med både teori (undervisning), praktik (till exempel rollspel och diskussioner) och hemuppgifter.

Individanpassad ADL utövas i det dagliga arbetet.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Orana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Det kan vara önskvärt att ungdomens nätverk deltar i klientens behandling. Detta för att ungdomen ska få ett så bra bemötande som möjligt och eventuellt fortsatt behandling när det är dags för utskrivning. Men också för att skapa och bibehålla en fungerande relation med anhöriga. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet. Orana bekostar en hemresa i månaden.

Den övergripande målsättningen med behandlingen på Orana Äsphult är att ungdomen ska tillgodogöra sig strategier och färdigheter för olika situationer och klara sig så självständigt som möjligt.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Orana har specifika utslusslägenheter i centrala Kristianstad för egen boendeträning. Under utslussning och eftervård fortsätter ungdomen att träffa en terapeut som tidigare, ungefär en gång i veckan. Behandlingen blir oftast mer intensiv under utslussningsperioden eftersom det är nu man övar på att bo i eget boende och möta högre krav, och kan behöva stöd i hur man ska hantera de problem som man möter dagligen. Ungdomen har också möjlighet att vara på Orana vissa dagar och delta i gemensamma aktiviteter och gruppträningar.

Visa mer

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Humanas HVB har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola. Orana har ett gott samarbete med Kristianstads och Hässleholms skolor för att tillgodose ungdomens behov – ofta individanpassad grundskola eller gymnasieskola.

För ungdomar som har svårt att gå i skola finns det i stället möjlighet att praktisera på gården och i stallet. Det innebär att man hjälper till att ta hand om gårdens hästar och arbetar med övriga sysslor i stallet. Praktiserar man i stallet får man också rida och pyssla om djuren hur mycket man vill. I stallet arbetar två behandlingspedagoger växelvis, som kan nå fram till klienterna i en neutral miljö på ett oladdat sätt.

Det finns även möjlighet till praktik utanför Orana.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Orana Äsphult. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter utifrån ungdomarnas egna behov och intressen.

När vi samlas gemensamt tar vi upp aktuella ämnen som kan vara både roliga och svåra, och ibland gör vi studiebesök utanför Orana. Gemensamt är att man ska lära sig att träffas i grupp och att det är OK att vara olika och tycka olika.

Alla aktiviteter bekostas av Orana och ungdomen har alltid tillgång till behandlingspersonal som ger stöttning och närvaro.

Alla som bor på Orana har ett individuellt anpassat veckoschema som gör det lätt att hålla struktur i vardagen. Ungdomen planerar själv eller tillsammans med personal hur veckan ska se ut. Så här kan en dag se ut:

• Frukost
• Praktik i stallet/skola på förmiddagen
• Lunch
• Samtal med terapeut på eftermiddagen/gruppträning DBT
• Tvätt av kläder/städning av rum
• Åka och träna/utflykt
• Kvällsmat
• Titta på TV eller vila på rummet

Vi har även olika forum för insikter i sin egen problematik, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Visa mer

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande natt (vaken vid behov).

De som arbetar på Orana Äsphult har en gedigen erfarenhet av att arbeta med målgruppen, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. På Orana Äsphult finns även en DBT Intense-utbildad personal, specialist inom psykiatri/psykoterapeut och psykolog vid utredningar. Sjuksköterska är knuten till verksamheten för medicinska frågor.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 15-25 år
 2. Placeringsform:
  HVB
 3. Antal platser:
  12
 4. Bolag:
  Orana

Liknande verksamheter