Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Orana Äsphult

Vi arbetar med utredning och behandling av flickor och unga kvinnor med svår psykiatrisk problematik, och den teoretiska grunden för behandlingen är kognitiv beteendeterapi (KBT).

 1. Bolag
  Orana
 2. Kommun
  Kristianstad
 3. Ålder
  15-25
 4. Kön
  Flickor
 5. Antal platser
  12
 6. Placeringsform
  HVB
Placeringsenheten
0771-11 33 11
placering@humana.se

 

Oravägen 197
Linderöd

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Anorexia
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kost och vikt
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
 • Utsluss
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
Metod och insats
 • ADL
 • ART
 • BBIC
 • CRA
 • DBT
 • KBT
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI - motiverande samtal
 • ACT
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
 • LPT
Bolag
 • Orana
Övrigt
 • KFSK
Film om Orana Äsphult

Vem kan vi hjälpa?

Målgruppen är flickor/unga kvinnor 15-25 år med svår psykiatrisk problematik:

 • Självskadebeteende och andra destruktiva beteenden
 • Ångestproblematik såsom panikångest, tvång, social fobi, PTSD etc.
 • Neuropsykiatrisk problematik såsom Autism/Aspergers syndrom, ADHD, kognitiva funktionshinder
 • Suicidförsök
 • Depression
 • Ätstörning
 • Personlighetsstörningar

Vi gör alltid individuella bedömningar gällande flickor med utåtagerande beteende. Vi behöver ta reda på orsaken av beteendet det vill säga om beteendet har provocerats fram eller inte. Detsamma gäller flickor med riskbruk. Detta eftersom droger kan vara vanligt förekommande i målgruppen med psykisk ohälsa.

Vilka är vi som arbetar på Orana?

Vi som arbetar på Orana har hög kompetens och utbildning.

 • Terapeut och behandlingsansvarig är auktoriserad socionom med KBT- och DBT-utbildning
 • Personal är utbildad KBT-familjebehandlare samt DBT-Intense-terapeut
 • Ansvarig läkare, specialist inom psykiatri/psyko­terapeut
 • Ordinarie personal är grundutbildade inom KBT och DBT
 • Personal är utbildade DBT- färdighetstränare
 • Ordinarie personal har socialpedagog utbild­ning eller annan adekvat utbildning för målgrup­pen
 • Ansvarig psykolog vid utredningar
 • Arbetsterapeut
 • Tillgång till sjuksköterska vid behov

Våra terapeuter har regelbunden handledning av extern handledare. Varannan vecka har all personal på Orana gemensam behandlingskonferens, då personal handleds kring varje inskriven klient.

All personal arbetar aktivt med att skapa goda och professionella relationer med klienterna som bor på Orana samt sociala nätverk.

Behandlingsinnehåll

Kan Orana hjälpa?

Som inskriven klient har man ett eget team kring sig. Det är främst teamet som planerar det praktiska tillsammans med klienten. Det är en trygghet att veta att man har ett eget team, som man kan vända sig till om man undrar något. Det blir tydligare för klienten vem man kan vända sig till, även om all personal stöttar och hjälper klienten.

I teamet ingår alltid en terapeut och två st behandlingspedagoger. Varje vecka har man samtal med sin terapeut, som också är teamledare. Samtalen är individanpassade och med fokus på klienten. Varje vecka har vi också träning i grupp dvs. DBT-färdighetsgrupp, Tjejgrupp och GEAP-träningsgrupp.

De olika grupperna är:

DBT-färdighetsgrupp

Varje vecka har vi gemensamma DBT grupper för att du ska lära dig färdigheter i vardagen. Färdighetsträningen omfattar fyra områden:

 1. Medveten närvaro (”mindfulness”)
 2. Att skapa goda relationer
 3. Att hantera känslor
 4. Att stå ut när det är svårt (i kriser).

I grupperna ingår både teori (undervisning) och praktik (t ex rollspel och diskussioner). Varje gång får man hemuppgifter som följs upp vid nästa tillfälle.

Tjejgrupp 

Det händer att alla som bor på Orana samlas för en gemensam aktivitet eller för något studiebesök. Tjejgruppen kan ta upp ämnen som både kan vara roliga och svåra. Oftast har vi enbart roligt tillsammans. Gemensamt är att man ska lära sig att träffas i grupp. Det är ok att vara olika och att tycka olika.

GEAP-träningsgrupp

Träning i samband med gruppsamtal. Klienter som deltagit i GEAP, och tränat fysiskt, visar i mätning att ångest och depressions känslor sjunker. Mätning görs alltid före första träningstillfälle, för att sedan följas upp under ca 15 veckor intervall.

Så här bor man på Orana

Hos oss bor man i en vacker, lugn och stillsam miljö. Här vill vi att man ska känna sig trygg och ha en meningsfull vardag. Personal finns närvarande dygnet runt. Klienten har sitt eget rum med bl.a. säng, sängbord, skrivbord, byrå, garderob, matta, handdukar och sängkläder. Man får gärna göra sitt rum personligt med saker som är viktiga. Allt för att man ska känna sig hemma.

Vi äter alla måltider tillsammans i det stora huset. Vi lagar all mat från grunden och äter gemensamt i köket. På kvällarna tittar vi på TV i vardagsrummet.

Hur ser en dag ut på Orana?

Vi arbetar aktivt med delaktighet för att främja klientens intressen och verka för en aktiv fritid. Man har alltid tillgång till behandlingspersonal som ger stöttning och närvaro som är nödvändig, allt för att man ska kunna genomföra planerad fritidsaktivitet. Exempel på hur en dag kan se ut:

 • Frukost
 • Praktik eller skola på förmiddagen
 • Lunch
 • Samtal med terapeut på eftermiddagen/gruppträning DBT
 • Tvätt av kläder/städning av rum
 • Åka och träna/utflykt
 • Kvällsmat
 • Titta på TV eller vila på sitt rum

Vad menas med att vara i behandling?

Målet med behandlingen är att uppnå samt befästa högsta funktionsnivå utifrån klientens individuella resurser. Vi som jobbar lägger stor vikt vid det dagliga arbetet med individanpassad ADL (alldaglig träning). Vi har även gemensamma aktiviteter varje vecka, som till exempel DBT-gruppen och GEAP-träningsgrupp.

För oss är det viktigt att man som klient har insyn i sin behandling och känner sig delaktig. Det är viktigt att man kommer till sina samtal som är inplanerade samt medverkar på gruppträningarna. De hjälper klienten att få strategier för att hantera sina känslor samt lära sig färdigheter som man behöver i vardagen.

Tre övergripande målsättningar med behandlingen är att vi:

 • Arbetar målinriktat med vetenskapligt beprövade och dokumenterat effektiva metoder.
 • Finner och etablerar klientens högsta funktionsnivå och hjälper till att överföra och befästa denna struktur i hemmiljön.
 • Arbetar för att klientens boendetid ska vara så kort som möjligt för att vi istället ska kunna arbeta längre tid i utsluss och eftervårdsformer.

Vår erfarenhet är att det blir bättre resultat om man får möjlighet till utsluss och eftervård innan utskrivning. Utsluss är den senare delen i behandlingen.

En meningsfull och aktiv dag

Vi arbetar aktivt med delaktighet och klientens intressen, för att man ska få en aktiv fritid. Man har som klient alltid tillgång till behandlingspersonal som ger stöttning och närvaro som är nödvändig. Målet är att man ska ha en så fungerande vardag som möjligt.

Alla som bor på Orana har ett individuellt anpassat veckoschema. Som klient planerar man själv in, eller tillsammans med personal hur veckan ska se ut. Exempel på saker som planeras kan vara: Samtal, träning, skola, praktik, städ, tvätt, besök eller hemresa. Ett veckoschema gör det lätt att hålla struktur och planering.

De klienter som kan gå i skolan har ofta skolgång i form av individanpassad grundskola eller gymnasieskola. Vi har ett gott samarbete med Kristianstads skolor och deras personal. Då det ibland kan vara svårt att gå i skola, finns det istället möjlighet att praktisera på gården och i stallet. Det finns även möjlighet till praktik utanför Orana.

Hur fungerar stallpraktiken?

Vår hästverksamhet erbjuder klienter att ha praktik i stallet. Det innebär att man hjälper till att ta hand om stallets hästar. Samt arbetar med stallets alla sysslor. Praktiserar man i stallet får man också rida och pyssla om djuren hur mycket man vill. I stallet arbetar två behandlingspedagoger  växelvis, som kan nå fram till klienterna i en neutral miljö på ett oladdat sätt.

Hur fungerar det som anhörig?

Det kan även vara önskvärt att familj och nätverk deltar i klientens behandling. Detta för att man som klient ska få ett så bra bemötande som möjligt och eventuellt fortsatt behandling när det är dags för utskrivning. Men också för att ha en fungerande relation med anhöriga. Det sociala nätverket är viktigt och vi arbetar för att det ska vara en positiv förstärkning i klientens liv.

Exempel på hur Orana arbetar med anhöriga (vid 18-års ålder krävs medgivande från klientens sida):

Vår familjebehandlare har som fokus att träffa anhöriga för en kartläggning på hur det ser ut/har sett ut i klientens familj genom tid. Samtalen kan vara enskilda, vara par-samtal eller samtal med hela familjen. Målet är att lära sig om problematiken och förstå den. Först då är det möjligt att veta hur man behöver bemöta den. Många anhöriga har frågeställningar kring hur man går vidare? Hur man ska agera som förälder/anhörig? Hur man ska möta problematiken? Samtalen utgår därför alltid ifrån vad som faktiskt fungerar. Det gör det lättare att arbeta fram en plan tillsammans för att kartlägga var stödet behövs, för att till exempel åka på hemresa. Orana bekostar en hemresa i månaden.

Som nära anhörig är man också välkommen till Orana. Dock ska alla besök vara planerade tillsammans med klientens team och eventuellt socialsekreterare. Vid korta besök får man gärna visa sitt rum på gården, och hur man bor, annars sker längre besök utanför Orana. Detta med hänsyn till andra klienter. Det finns möjlighet för anhöriga att bo över och låna en lägenhet i Kristianstad vid längre vistelse.

Utsluss och eftervård

Möjlighet att träna på eget boende

Orana har utsluss lägenheter i centrala Kristianstad för egen boendeträning. Utsluss- och eftervårdsperioden är en mycket viktig del i behandlingen när man kommit så långt. Under utslussning och eftervård fortsätter man att träffa en terapeut som tidigare, ca en gång i veckan. Behandlingen blir oftast mer intensiv under utslussningsperioden eftersom det är nu man övar på att bo i eget boende och möta högre krav. Man kan behöva stöd i hur man ska hantera de problem som man möter dagligen. Terapin och samtal med terapeuten fokuserar mycket på färdighetsträning i vardagen.

Under utsluss perioden har man möjlighet att vara på Orana vissa dagar och delta i gemensamma aktiviteter och gruppträningar. Utsluss perioden planeras alltid tillsammans med klient och placerare.

Den forskning som gjorts vad gäller heldygnsbehandling, visar en tydlig trend att utan eftervård och utsluss i behandlingsprogrammet, så är det många som återfaller i gamla beteende. Steget blir helt enkelt för stort om man inte har fått möjlighet att träna sina färdigheter i en vardaglig och mer kravfylld miljö.

Saker som man övar på i utsluss och eftervård kan vara:

 • Uttrycka sina känslor i ord
 • Träffa nya människor
 • Utöka sitt sociala nätverk
 • Klara sig själv
 • Fatta egna beslut
 • Hantera sin ångest
 • Arbeta för att få fungerande relationer

Vad blir resultatet?

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med målgruppen och arbeta utifrån en välfungerande behandlingsmodell med evidensbaserade metoder såsom KBT- och DBT färdighetsträning. Vi har med erfarenhet genom åren, byggt upp en fungerande behandlingsmetod med efterföljande utsluss och eftervård. Detta för att behandlingen som oftast är lång ska vara både framgångsrik och bestående. Våra utvärderingar visar att de klienter som går igenom hela programmet, det vill säga inskrivning – utsluss – eftervård har de bästa resultaten och att resultatet i de flesta fall är bestående över tid.

Vägen till Orana

Vägen till Orana som PDF

Kortfattat så går en ansökan till så här:

Ansökan/intresseanmälan görs av Kommun och/eller Landsting till Placeringsenheten på Humana. Föreståndare på Orana tar alltid kontakt med sökande placerare för mer information. Ansökan om plats ligger sedan till grund för att ett första bedömningssamtal med klient planeras in.

Klient är efter bedömningssamtal alltid välkommen hit på ett studiebesök. Då får klienten tillfälle att se hur det ser ut här på gården innan hon bestämmer sig. Om klienten tackar ja till plats, upprättas placeringsavtal. Innan klientens inskrivning behöver Orana få tillgång till alla nödvändiga dokument.

Är du mer intresserad av Orana, hör gärna av dig så berättar vi mer.

Placeringsförfrågan