Hem

Kontaktuppgifter

A house covered in snow

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar och flickor, 8–11 år
 2. Kommun:
  Älvsbyn
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  5
 5. Bolag:
  Balans behandlingshem AB
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
Metod, insats och utredningar som enheten erbjuder
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • NPF-utredning
 • rePULSE
 • LAB - Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
 • Psykologisk bedömning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • KBT – Kognitiv Beteendeterapi
 • MI - Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Neuropsykologisk utredning
 • Psykologutredning
 • TMO – Traumamedveten omsorg
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • HVB
 • Utredningsplacering
Problematik
 • ADHD
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Depression
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Skydd
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Utagerande beteende
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Adoptionsproblematik
 • Känsloregleringsproblematik
 • Normbrytande beteende
 • Omsorgssvikt
 • Psykisk ohälsa
 • Psykisk problematik
 • Trauma
 • Trotssyndrom
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Ålderskategori
 • Barn och ungdom

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Älvsbyn

Pärlebogården HVB

Pärlebogården HVB är en specialiserad enhet för särskilt vårdkrävande barn med svår social, beteendemässig och emotionell problematik. Genom en varm, trygg och tillåtande miljö med hög bemanning vill vi återskapa barnets tillit till vuxenvärlden.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar och flickor, 8–11 år
 2. Kommun:
  Älvsbyn
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  5
 5. Bolag:
  Balans behandlingshem AB
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
Metod, insats och utredningar som enheten erbjuder
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • NPF-utredning
 • rePULSE
 • LAB - Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
 • Psykologisk bedömning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • KBT – Kognitiv Beteendeterapi
 • MI - Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Neuropsykologisk utredning
 • Psykologutredning
 • TMO – Traumamedveten omsorg
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • HVB
 • Utredningsplacering
Problematik
 • ADHD
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Depression
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Skydd
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Utagerande beteende
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Adoptionsproblematik
 • Känsloregleringsproblematik
 • Normbrytande beteende
 • Omsorgssvikt
 • Psykisk ohälsa
 • Psykisk problematik
 • Trauma
 • Trotssyndrom
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Ålderskategori
 • Barn och ungdom
 • A house covered in snow
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A dining room table
 • A dining room table
 • A room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a large bed in a room
 • A house covered in snow
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A dining room table
 • A dining room table
 • A room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a large bed in a room

Lokaler

Pärlebogården ligger i ett lugnt och tryggt villaområde i Älvsbyn, nära till skola, hälso- och sjukvård, samhällelig service och fritidsaktiviteter. Verksamheten är inrymd i ett fristående tvåvåningshus med boenderum på övervåningen och gemensamma utrymmen på markplan. Vi har också en lägenhet där planerade umgängen kan genomföras i en hemlik miljö som är välkänd för barnet. Vi tar gärna emot studiebesök.

Både inomhus och på gården utomhus ordnas olika kreativa och skapande aktiviteter för stimulans och lärande. Med närhet till både centrum och till naturen kan barnaktiviteter även ordnas på andra platser.

Det att lätt att ta sig till oss. Flygplats ligger 45 minuter med bil från Pärlebogården. Det finns goda bussförbindelser och tågförbindelser.

Pärlebogården har en lägenhet i centrala Älvsbyn där det finns möjlighet för närstående att ha planerade umgängen med sina barn.

Målgrupp

Pärlebogården tar emot särskilt vårdkrävande barn med svår social, beteendemässig och emotionell problematik som kan yttra sig i exempelvis kraftigt utåtagerande beteende, relationsproblematik och svårigheter med socialt samspel. Vi erbjuder en trygg miljö med hög bemanning. 

Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU med hela landet som upptagningsområde. I samarbete med Humanas öppenvård, kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra utredningar och riskbedömningar med åtföljande rekommendationer om fortsatta vård- och behandlingsinsatser. 

Behandling

På Pärlebogården arbetar vi med att skapa trygghet för barnet och minska stress genom att personalen utgör trygga vuxna som erbjuder omsorg, skydd, struktur, stimulans och glädje. Vi är vana att arbeta med barn som upplevt omsorgsbrister, svåra påfrestningar, trauma och vi arbetar med traumamedveten omsorg, TMO. Bemanningen är hög och personalen utgår ifrån ett lågaffektivt och salutogent förhållningssätt. Personalen finns till hands för förtroendefulla samtal där barnet ges möjlighet att uttrycka sig och uppleva att denne blir förstådd och lyssnad till. Vi hjälper barnen att lyckas. Vi arbetar utifrån evidensbaserad praktik och utgår ifrån inlärningspsykologiska principer med fokus på KBT.

Vi arbetar med känsloreglering samt tränar på sociala färdigheter via metoden rePULSE. Även i det vardagliga arbetet arbetar vi med att utveckla barnets förmågor genom att öva på nya färdigheter och stärka funktionella beteenden och personalen agerar som goda förebilder för barnet. Vi tränar tillsammans med barnet på att känna igen olika känslor, sätta ord på känslor och hantera känslor. Vi använder oss av avledande strategier samt roterar och byter personal i situationer som kan eller som redan har resulterat i ett affektutbrott. Under och efter en eventuell incident fokuserar vi enbart på avledande och trygghetsskapande insatser för att hjälpa barnet att återfå kontroll, därefter återgår vi till aktuell planering.

Stor vikt läggs vid att arbeta motivationshöjande och att förmedla hopp om framtiden till barnet. Vi arbetar med en tydliggörande pedagogik och vardagliga rutiner för att skapa struktur och förutsägbarhet för barnet. Vi utgår ifrån varje barns individuella behov och varje barn har ett individuellt schema. 

Personal ansvarar för att ge barnet information utifrån ålder, mognad och situation och skapa förutsättningar för barnet att vara delaktig. Vårdplanen utgör grunden för det enskilda barnets behandlingsarbete. Genomförandeplan med lättföreståliga mål upprättas och det enskilda barnets delaktighet beaktas utifrån barnets mognad och förmåga att förstå. Varje enskilt barn får två kontaktpersoner som har samtal och tid tillsammans med barnet varje vecka. I samtalen får barnet möjlighet och träning i att själv uttrycka sina behov och önskemål. Kontaktpersonen följer upp barnets mående och målen i genomförandeplanen.  

Via Humanas öppenvård kan vi erbjuda psykologiska och neuropsykiatriska utredningar, bedömningar, behandlingar och samtal. 

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen. 

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som barn. 

Vi ser barnets nätverk och närstående som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att i samråd med socialtjänst involvera vårdnadshavare, familj och andra för barnet viktiga personer i förändringsarbetet. 

Målet för behandlingen är att barnen ska få nya färdigheter och en fungerande vardag, en större förståelse för sina känslor och ett stabilare känsloliv samt att destruktiva beteenden ska minska eller upphöra. 

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, barnet och hemmet dit barnet ska flytta. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat familjehem inom Humana med kapacitet för svårare problematik, vilket möjliggör en kontinuitet för barnet vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en skyddsfaktor som spelar en viktig roll i barnens utveckling. Under placering på Pärlebogården går barnen i skola i Älvsbyn. Verksamheten har ett nära samarbete med skolan och behandlingspersonal är närvarande i skolan under dagen samt följer barnen till och från skolan.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi arbetar därför för att ge barnen erfarenhet av, och kunskap om, aktiviteter som kan passa utifrån var och ens intressen. Aktiviteter ordnas både inomhus och utomhus på gården. Vi gör utflykter och tar del av aktiviteter i lokalsamhället. Vi anpassar aktiviteterna efter varje barns intresse och funktionsnivå samt försöker strukturera dem så att de kan upprätthållas efter avslutad placering hos oss.

Personal

Pärlebogården är bemannat dygnet runt, med vaken natt och sovande jour. 

Personaltätheten är hög för att kunna erbjuda individuella lösningar med vuxenstöd all vaken tid.  

Vi som arbetar på Pärlebogården har erfarenhet av barn i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för våra förmågor att kunna jobba nära, tryggt, lågaffektivt och flexibelt. Här finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. 

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar och flickor, 8–11 år
 2. Kommun:
  Älvsbyn
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  5
 5. Bolag:
  Balans behandlingshem AB

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Erika Lundmark

verksamhetschef

A person standing posing for the camera

Per Jansson

Placeringskoordinator