Hem

Kontaktuppgifter

A close up of a lush green field

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 12-19 år
 2. Kommun:
  Nyköping
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  HVB Lappetorp AB, 556525-0247
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Övergreppsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • HVB
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • ERASOR
 • Psykoterapi
 • Sexual Specifik Behandling
 • Terapi
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • BUAS - barn och unga med sexuella beteendeproblem
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Sverige

Prästgården HVB

Vi erbjuder övergreppsspecifik riskbedömning/behandling med hög personaltäthet för barn och unga med sexuella beteendeproblem. Vi arbetar utifrån en miljöterapeutisk grundsyn med bl.a. BUSA-metoden, och fäster stor vikt vid ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet.

Kontaktuppgifter till enheten

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 12-19 år
 2. Kommun:
  Nyköping
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  HVB Lappetorp AB, 556525-0247
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Övergreppsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • HVB
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • ERASOR
 • Psykoterapi
 • Sexual Specifik Behandling
 • Terapi
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • BUAS - barn och unga med sexuella beteendeproblem
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A close up of a lush green field
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large brown teddy bear sitting on top of a bed
 • A bedroom with a bed and a window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A wooden bench sitting on top of a lush green field
 • A large green field with trees in the background
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A close up of a lush green field
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large brown teddy bear sitting on top of a bed
 • A bedroom with a bed and a window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A wooden bench sitting on top of a lush green field
 • A large green field with trees in the background
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a fire place

Lokaler

Prästgården är ett litet familjärt behandlingshem drygt 2 mil utanför Nyköping, beläget i utkanten av ett litet samhälle och omgivet av bondgårdar och hästhagar. Det är nära till skog och sjö för rekreation och fritidsaktiviteter, och bara en kvart bort ligger Stendörrens naturreservat.

Huset är en före detta prästgård i två våningar, där vindsvåningen är inredd med ungdomsrum. Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till fotboll, badminton, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

Prästgården erbjuder övergreppsspecifik riskbedömning/behandling med hög personaltäthet för barn och unga med sexuella beteendeproblem.

Vi tar emot ungdomar med sexuellt utagerande beteende, kombinerat med anknytningsproblematik och/eller traumaerfarenheter. Vi har även god kompetens kring ungdomar med AST- eller IF-diagnoser.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU och kan även erbjuda insatser via öppenvårdsbeslut. Vi har möjlighet att ta emot ungdomar för utredningsuppdrag/riskbedömning. Vi utgår alltid från riskbedömning med hjälp av ERASOR, och om den inte redan är genomförd erbjuds den i samband med placering.

Behandling

På Prästgården jobbar vi med övergreppsspecifik behandling. Vi använder oss också av manualbaserade samtal enligt MI, både i grupp och individuellt beroende på ungdomens sociala mognadsnivå. Dessutom använder vi Connect, en metod för att säkerställa en sund och trygg anknytning mellan personal och barn.

Vi arbetar också med social färdighetsträning där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt utifrån devisen “Modiga hjärtan”, vilket avser viljan, styrkan och kunskapen om att förändra. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Ungdomens familj är ofta en del av problematiken och det är då nödvändigt att involvera dem och eventuellt andra delar av nätverket i behandlingen. En del kan vara familjearbete där ungdomen möter offer och föräldrar under ledning av psykolog.

Övergripande mål med placeringen är att varje placerad ungdom ska nå:

 • Märkbar minskning av sexuellt utagerande beteende genom eget ansvarstagande.
 • Ökad förståelse för varför och hur beteendet har uppstått.
 • Medvetenhet om kognitiva förvrängningar kring sex och relationer och hur dessa påverkar beteendet.
 • Minskad risk för framtida sexuella övergrepp enligt vetenskapliga riskinstrument.
 • Kunskap kring olika strategier för att hantera sina känslor och de mekanismer som styr dem.
 • Fler sociala färdigheter i syfte att få ett stabilare känslo-/relationsliv.
 • Ett för ungdomen gynnsamt förhållningssätt till sitt närmaste nätverk och andra.
 • En stabil grund att stå på och en planering inför framtiden.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat öppenvård, familjehem, LSS-boende och stödboende inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Som en möjlighet till en gradvis utslussning använder vi Björkbacka på Alma Gård, där ungdomen kan bo så länge den inte fyllt 21 år. Mellanboendet ger den unge en möjlighet att successivt utöka sin vardag och träna på sociala relationer med stöd av personal dygnet runt.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Prästgården har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola.

De flesta av Prästgården ungdomar går på Humanas egen resursskola för årskurs 6–9, Studiero, med kompetens och specialpedagogiska resurser för att möta varje elev utifrån dennes unika behov. De som redan har en fungerande skolgång och inte är i behov av förstärkt skolgång går i en kommunal skola i närområdet. För ungdomar som lämnat grundskolan samarbetar vi bland andra med Nyköpings gymnasium, som har lång erfarenhet av att möta och undervisa våra elever.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Prästgården. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Bland annat är Prästgårdens ungdomar välkomna i de lokala idrottsklubbarna, bland annat inom fotboll och bordtennis. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen, utifrån en bedömning av eventuell risk.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå.

Vi har även olika forum för insikter i sin egen problematik, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med hög personaltäthet för att kunna hantera utmanande placeringar och uppkomna situationer. Nattetid finns
två sovande jour.

De som arbetar på Prästgården har en gedigen erfarenhet av övergreppsspecifik behandling, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns behörighet för KBT steg 1 och familjebehandling med KBT, samt därutöver formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, där vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. För övergreppsspecifik behandling samt terapeutiska samtal finns leg. psykolog inom verksamheten.

Vi talar flera språk utöver svenska.

Adress

Sverige

Mikael Esberg

Föreståndare & verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 12-19 år
 2. Kommun:
  Nyköping
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  HVB Lappetorp AB, 556525-0247

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Mikael Esberg

Föreståndare & verksamhetschef

A person wearing glasses and smiling at the camera

Josefine Azrang

Placeringskoordinator