Rasmus HVB

På behandlingshemmet Rasmus arbetar vi med att ge varje ungdom bättre möjligheter att fungera i sin vardag. Vi arbetar med evidensbaserade metoder med utgångspunkt i beteende och inlärningspsykologisk teori samt kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder.

 1. Bolag
  Neuropsyk i Bollnäs
 2. Kommun
  Bollnäs
 3. Ålder
  13-17
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  7
 6. Placeringsform
  HVB

Lasarettsvägen 67
Bollnäs
Telefon: 0278-178 10

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Kost och vikt
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Norrland
 • Nedre Norrland
Län
 • Gävleborg
Metod och insats
 • ADL
 • ART
 • BBIC
 • Connect
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Neuropsyk i Bollnäs

Om oss

De pojkar som bor hos oss har ofta haft flera tidigare insatser och många har haft svårigheter i skolan. Andra problemområden kan vara ångest, självskadebeteende, nedstämdhet, isolering, svårigheter med ilska eller impulskontroll, konfliktfyllda relationer samt olika former av riskbeteenden. Vi tar inte emot pojkar som har erfarenhet av ett aktivt droganvändande.

Personaltätheten är hög med minst två personal dagligen mellan 8-22. Vi har sovande jour. Dessutom är enhetschefen här kontorstider.

Vårt mål är att skapa en struktur och behandling som ger minskad stressnivå, ett mer fungerande liv och bättre psykisk hälsa för varje enskild pojke.

I samtal med rutinerad behandlingspersonal kartläggs ungdomens resurser och svårigheter. Med utgångspunkt i kartläggningen upprättas en plan för behandlingen, individuellt anpassad för varje elev. All dokumentation görs utifrån BBIC. Genom hela behandlingen strävar vi efter att, i så stor utsträckning som möjligt, involvera föräldrar och andra personer i nätverket.

Konsulterande sjuksköterska ansvarar för att dela mediciner och gör regelbundna besök i verksamheten. Personalen har delegering att ge medicin till klienterna. Vid behov av övrig vård kontaktar vi hälso- och sjukvården men har även tillgång till konsulterande psykolog vid behov.

Motion och fritidsträning ingår i behandlingen, och är återkommande inslag flera gånger per vecka. Två gånger i veckan har de planerade aktiviteter. De har även möjlighet att åka på aktiviteter på egen hand.

Vi har ett gott samarbete med Kilafors skola som är F – 9 skola i utkanten av kommunen. Där anpassas undervisningen utifrån varje elevs behov och det finns även en liten undervisningsgrupp med extra lärartäthet. För de äldre klienterna finns Torsbergsgymnasiet, som kan göra individuella lösningar om behov finns. I Bollnäs finnsäven det välrenommerade särgymnasiet Höghammarskolan för elever med utvecklingsstörning.

Vårt arbetssätt utgår från utvecklingsfaser där man börjar i introfas och sedan går vidare genom fassystemet. Kravnivån är till en början låg med mycket stöd av personal inom olika områden i ungdomens vardag och ökar med fasnivån. Vi anpassar stegen individuellt utifrån ungdomens förmågor och svårigheter. Ansvar anpassas alltså individuellt enligt ansvarsprincipen.

Vi talar utöver svenska även engelska och lite arabiska.

Placeringsförfrågan

Kontakta i första hand verksamhetsansvarig, kontaktuppgifter ovan.

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

Skicka förfrågan via formulär