Hem

Kontaktuppgifter

A small house in the middle of a lush green field

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 12-18 år
 2. Kommun:
  Töreboda
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  5+2
 5. Bolag:
  Ungdomshemmet Hajstorp, 556618-0369
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Nutrition
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
Placeringsform
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Sverige

Sörby Akut HVB

Sörby Akut är specialiserat på att med kort varsel ta emot/hämta unga i utsatt läge. Alkohol- och narkotikamissbruk är inget hinder. Vi utför observation och kartläggning för att kunna rekommendera lämpliga insatser efter akutplaceringen.

Kontaktuppgifter till enheten

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 12-18 år
 2. Kommun:
  Töreboda
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  5+2
 5. Bolag:
  Ungdomshemmet Hajstorp, 556618-0369
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Nutrition
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
Placeringsform
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A small house in the middle of a lush green field
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A dining room table
 • A dining room table
 • A kitchen with a dining room table
 • A kitchen with a dining table
 • A large empty room
 • A room filled with furniture and a table
 • A view of a living room
 • A house with trees in the background
 • A large green field with trees in the background
 • A small house in a grassy field
 • A house with a grass field
 • A small house in the middle of a lush green field
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A dining room table
 • A dining room table
 • A kitchen with a dining room table
 • A kitchen with a dining table
 • A large empty room
 • A room filled with furniture and a table
 • A view of a living room
 • A house with trees in the background
 • A large green field with trees in the background
 • A small house in a grassy field
 • A house with a grass field

Lokaler

Sörby är lantligt beläget mellan Töreboda och Hova, 20 min från Mariestad och bara en dryg kilometer från Hajstorp, en av Göta kanals charmigaste slussar. Boendet är avskilt inrymt i en mindre lantbruksfastighet med ladugård på tomten. Miljön är lugn, hemtrevlig och avstressande.

I huvudbyggnadens övervåning finns fem ungdomsrum. I en separat byggnad finns två extra lägenheter för mer vårdkrävande placeringar, med till exempel svårigheter att bo i grupp, hög suicidrisk eller tidigare missbruk. Där kan ungdomen bo med en egen personal i en speciallösning en till en.

Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till grillning och andra utomhusaktiviteter.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU.

Målgrupp

Sörby Akut är specialiserat på att med kort varsel, dygnet runt, ta emot ungdomar med psykiatrisk, neuropsykiatriskt eller psykosocial problematik som akut behöver lyftas bort från det sammanhang de befinner sig i. Det kan vara situationer där ungdomens utveckling och hälsa utsätts för fara eller där socialtjänsten vill placera ungdomen direkt för att på så sätt få tid att själva utreda eventuella insatser. Ungdomarna kan ibland komma från en annan placering som inte fungerat. Alkohol- och narkotikamissbruk är inget hinder för placering.

Placeringar kan ske dygnet runt både enligt SoL och LVU. Vi kan ofta vara behjälpliga med att hämta ungdomarna där de befinner sig.

Vi har även två lägenheter där vi kan erbjuda speciellt vårdkrävande flickor boende enligt överenskommelse.

Behandling

Gemensamt för de ungdomar som placeras här brukar vara att de befinner sig i ett tillstånd av hög stress. Sörby har inte fokus på behandling, utan är en akutenhet som är till för att ungdomarna ska kunna landa, få lugn och ro och bli lyssnade på. Vi ser akutplaceringen som en tillfällig placering, som inte ska eller bör bli längre än nödvändigt.

På Humanas HVB arbetar vi framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på KBT. Grunden är ett salutogent synsätt där vi fokuserar på det som orsakar och vidmakthåller hälsa. Vi arbetar motivationsstödjande utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt och tillämpar ett helhetsperspektiv där vi ser varje enskild både som en individ och som en del av sitt sammanhang och ursprung. Vår personal vill ge ett respektfullt bemötande med en nyfikenhet på var och ens styrkor och utmaningar och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en.

En viktig del av Sörbys uppdrag handlar om att observera och kartlägga ungdomen för att ge en rekommendation för lämpliga insatser efter akutplaceringen. Med ett lågaffektivt förhållningssätt och med värdeskapande i fokus arbetar vi för att skapa ett gott samtalsklimat där ungdomarna känner sig lyssnade på.

Vi jobbar aktivt med att få ungdomarna att själva uttrycka en önskan om förändring. Vi motiverar ungdomarna att genomföra en ADAD-intervju, för att vi ska få reda på vad som är viktigt för dem, vad vi ska fokusera på under deras tid hos oss och för att kartlägga risk- och skyddsfaktorer. Det är värdefull information inför beslut om planering av nästa steg.

Under placeringen arbetar vi med ADL och social färdighetsträning där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Vi använder oss av tydliggörande pedagogik och bildstöd. Andra delar av vårt behandlingsinnehåll är LAB, MI, TMO och A-CRA.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

Vi ser ungdomens familj och eventuellt övriga nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera familj/vårdnadshavare i förändringsarbetet, ofta med veckovisa samtal. Målet är att de ska få stöd och förståelse för att kunna bemöta, hantera och stötta ungdomens utveckling.

Det övergripande syftet med akutplaceringen på Sörby är att nästa placering blir genomtänkt och förankrad hos både ungdomen och vårdnadshavare. Vi ser akutplaceringen som en möjlighet att:

 • Bryta ett begynnande riskbeteende.
 • Snabbt få hamna i en ny kontext.
 • Landa i en trygg, hemtrevlig miljö med tillgång till vuxna dygnet runt,

där man kan vistas tills den tänkta behandlingen ska ta sin början.

Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda till exempel familjehem och andra HVB inom Humana som möjliggör en kontinuitet för ungdomen.

Skola och aktiviteter

En kontinuitet i skolgången är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas situation. Såvida inte ungdomen tydligt behöver en paus arbetar vi för att bibehålla eller återfå en fungerande skolgång. För att inte öka ungdomens stress genom ett skolbyte så löser vi det oftast digitalt med den ursprungliga skolan.

En aktiv fritid stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En i relation till den korta placeringstiden på Sörby meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen. Vi promenerar ofta till den närbelägna Göta kanal-slussen. Vi har också nära till gym och gymnastikhall, och vi samarbetar med en närbelägen ridklubb där vi är två kvällar i veckan.

Vi har även olika forum för insikter i ungdomens problematik, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med två sovande och en vaken natt.

Personalen på Sörby har lång erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av akut stöd och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. Vi har stor erfarenhet av arbete med självskadeproblematik och neuropsykiatriska diagnoser. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

Adress

Sverige

Mikael Eriksson

Föreståndare & verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 12-18 år
 2. Kommun:
  Töreboda
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  5+2
 5. Bolag:
  Ungdomshemmet Hajstorp, 556618-0369

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Mikael Eriksson

Föreståndare & verksamhetschef

A woman smiling for the camera

Christina Eriksson

Placeringskoordinator

Akut placeringsförfrågan