Hem

Kontaktuppgifter

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 12-20 år
 2. Kommun:
  Mölndal
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  7
 5. Bolag:
  Baggium, 556747-5230
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADHD
 • Borderline
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Utredningsplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • NPF-utredning
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Mindfulness
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Psykologutredning
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Sporren HVB

Sporren tar emot ungdomar med riskbeteenden, psykosocial problematik eller annan beteendeproblematik, ofta i kombination med NPF. Vi har stor erfarenhet av ungdomar med problematisk långvarig skolfrånvaro. Med en grund i TMO arbetar vi för en trygg och harmonisk miljö.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 12-20 år
 2. Kommun:
  Mölndal
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  7
 5. Bolag:
  Baggium, 556747-5230
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADHD
 • Borderline
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Utredningsplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • NPF-utredning
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Mindfulness
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Psykologutredning
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A dirt road in front of a house
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large room
 • A living area with a building in the background
 • A living room
 • A dirt road in front of a house
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large room
 • A living area with a building in the background
 • A living room

Lokaler

Sporren ligger i en lugn miljö i utkanten av Kållered, cirka två mil från Göteborg och en knapp mil från Mölndal. Läget är avskilt med lantliga omgivningar och nära till stora strövområden. Populära utflyktsmål bland ungdomarna är Gunnebo slott, där man kan promenera runt i den stora 1700-talsträdgården, och Delsjöns naturreservat.

Huvudbyggnaden rymmer de sex ungdomsrummen och i de intilliggande stugorna finns samtalsrum och pysselrum. Till huset hör en stor altan som fungerar som extrarum sommartid och en stor gräsmatta med möjlighet till badminton, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Vi vill gärna träffa ungdomarna innan placeringen och kan både besöka dem och ta emot dem på studiebesök.

Målgrupp

Vi tar emot ungdomar med olika former av riskbeteenden, psykosocial problematik eller annan beteendeproblematik. Det kan också förekomma bakomliggande trauman eller behov av stöd med sociokulturell anpassning. Det är inte ovanligt med diagnos inom NPF eller att det åligger misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi har stor erfarenhet av ungdomar med problematisk långvarig skolfrånvaro.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. I samarbete med interna och externa partner kan vi även erbjuda utredningar via legitimerad psykolog.

Behandling

På Sporren är vårt främsta fokus att ungdomarna ska känna trygghet och få en väl fungerande och meningsfull vardag. Vi arbetar framför allt med fokus på TMO. Genom att förstå och möta ungdomarna utifrån deras individuella behov, vill vi skapa och upprätthålla en läkande miljö. Vi hjälper också ungdomarna att stötta varandra genom behandlingen och inte minst ta emot nyinflyttade på ett positivt och hjälpsamt sätt. Vi får ofta feedback från de som varit här länge att vi står kvar och bemöter dem icke-dömande.

Andra delar av vårt behandlingsupplägg är ADL-träning, rollmodellering, MI , lågaffektivt bemötande och lösningsfokuserat samtal.

Många av ungdomarna har ångestproblematik. Vi arbetar med att minska stressnivåerna genom en hög symtomtolerans hos personalen, träning i mindfulness och utbildning i ångesthantering.

Vi arbetar också med social färdighetsträning där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Som stöd för den löpande behandlingsplaneringen använder vi Årshjulet, en för vår verksamhet anpassad version av ledningssystemet Parus, och gör täta avstämningar tillsammans med ungdomen. Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

Via interna och externa samarbetspartners kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra utredningar eller bedömningar via legitimerad psykolog. Vi har också möjlighet att koppla på familjebehandlare.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

Målet med behandlingen på Sporren är att ungdomarna ska få nya färdigheter och en fungerande vardag, en större förståelse för sina känslor och ett stabilare känsloliv samt att destruktiva beteenden ska minska eller upphöra. Idealt ska Sporren vara ungdomens sista HVB!

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Om det är lämpligt kan ungdomen flytta tillbaka till det egna hemmet, med stöd från den öppenvård vi har knuten till verksamheten. I andra fall kan det vara aktuellt med flytt till familjehem eller stödboende. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda fortsatt placering inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Humanas HVB har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola. Sporren samarbetar med närliggande kommunala grundskolor och gymnasier.

För ungdomar där skola inte är aktuell arbetar vi aktivt för att ordna praktik.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Humanas HVB. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen, med schemalagd egentid varje vecka.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå.

Vi har även olika forum för insikter i sin egen problematik, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt utifrån flickornas behov, med två

sovande jour nattetid. Vid behov tillsätts vaken natt.

De som arbetar på Sporren har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. Alla är utbildade behandlingspedagoger och majoriteten har gått utbildning i suicidprevention.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Anette Stare

Anette Stare

Föreståndare & verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 12-20 år
 2. Kommun:
  Mölndal
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  7
 5. Bolag:
  Baggium, 556747-5230

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Anette Stare

Anette Stare

Föreståndare & verksamhetschef

A woman smiling for the camera

Christina Eriksson

Placeringskoordinator

Victoria Löwhagen

Bitr. föreståndare

Liknande verksamheter