Hem

Kontaktuppgifter

Several lamps

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna från 16 år
 2. Kommun:
  Linköping
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  5
 5. Bolag:
  Humana Sociala Tjänster AB, 556658-1277
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Nutrition
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Stödboende
Metod, insats och utredning
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • ADL - Activities of Daily Living
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • Mindfulness
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • ERASOR
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ÅP - Återfallsprevention
 • rePULSE
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • TFCO - Treatment FosterCare Oregon
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitetsprogram B12
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LVM §27
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Linköping Stödboende

Vi erbjuder ett individanpassat stöd i eget boende för ungdomar och unga vuxna med mycket varierande bakgrund och behov av psykosocialt stöd. Vi kan även erbjuda förstärkt stödboende. Vi jobbar efter Humanas kvalitetsmanual ”Tryggstöd”.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna från 16 år
 2. Kommun:
  Linköping
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  5
 5. Bolag:
  Humana Sociala Tjänster AB, 556658-1277
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Nutrition
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Stödboende
Metod, insats och utredning
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • ADL - Activities of Daily Living
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • Mindfulness
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • ERASOR
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ÅP - Återfallsprevention
 • rePULSE
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • TFCO - Treatment FosterCare Oregon
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitetsprogram B12
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LVM §27
 • SoL 7 kap. 1

Bostäderna

Våra lägenheter i Linköping Stödboende ligger runt en innergård i ett bostadsområde cirka 10 minuters bilfärd från centrum med nära till kollektivtrafik. Det är fullt utrustade och modernt möblerade ettor med kokvrå.

Målgrupp

Vi erbjuder ett individanpassat stöd i eget boende för ungdomar och unga vuxna från och med 16 år till och med den 21:a födelsedagen. Det är unga med behov av psykosocialt stöd där den enskildes bakgrund ser väldigt olika ut med till exempel en historik av besvärliga uppväxtförhållanden och/eller erfarenheter av eget tidigare missbruk eller kriminalitet, hedersrelaterat våld och förtryck och/eller behov av skydd.

Stödboendet kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som en övergång från annan vård utanför det egna hemmet, till exempel HVB, SIS eller familjehem.

För att kunna bo i våra stödlägenheter behöver ungdomen vara tillräckligt självständig för att klara sig själv utan daglig tillsyn. För ungdomar med komplex problematik som är i behov av mer omfattande tillsyn, stöd och även behandling i någon form kan vi erbjuda förstärkt stödboende.

Vi tar placeringar enligt SoL, LVU och LVM. Via extern samarbetspartner kan vi även utföra utredningar och riskbedömningar av olika slag och

Arbetssätt

De unga som kommer till Linköping Stödboende har ofta varit med om saker som har gett dem en bristande tillit till vuxna och sin egen förmåga. Det är därför viktigt att stärka självkänslan hos ungdomarna. Inte minst genom att lyfta deras styrkor.

Ett boende hos oss innebär att den unge får praktiskt och känslomässigt stöd inom olika livsområden. Inför en inflytt arbetar vi tillsammans med ungdomen och eventuell familj samt uppdragsgivaren fram en målstyrd genomförandeplan, som anger ramen för det gemensamma arbete som ska göras under boendetiden. Ungdomen får en ungdomspedagog, som hen träffar varje vecka utifrån genomförandeplanen, och en samordnare som håller i ramarna och kontakten med socialtjänsten.

Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi jobbar med färdighetsträning i vardagen, som även inkluderar samtalsstöd. Vi utgår ifrån inlärningspsykologiska principer där funktionella beteenden förstärks, ny kunskap lärs in och rättigheter och skyldigheter tydliggörs. Det praktiska stöd vi erbjuder handlar främst om vardagsgöromål som inhandling, planering och hantering av ekonomi, stöttning av skolgång och sysselsättning, samt hantering av samhällskontakter. För ungdomar med aktivt missbruk eller riskbruk erbjuder vi A-CRA.

Det sociala nätverket är viktigt för ungdomens utveckling. Där det finns ett fungerande nätverk uppmuntrar och stöttar vi. Om det saknas, till exempel om ungdomen flyttat hit från annan ort, hjälper vi till att etablera nya sociala kontakter. Vi har också möjlighet att erbjuda familjestöd där det är aktuellt.

Vid förstärkt stödboende jobbar vi med ett utökat team där kontaktpersonen kompletteras med en ungdomsbehandlare och en samordnare. Det är en strukturerad modell i fyra faser, inspirerad av TFCO-metoden, som i vissa fall kan vara ett alternativ till eller steg efter placering på HVB. Det kan också vara ett lämpligt mellansteg efter placering på SIS eller familjehem. Stödet kan då innefatta till exempel MI, rePULSE och Humanas kriminalitetsprogram B12.

Genom samarbete med vår öppenvårdsenhet kan vi stärka upp stödet till ungdomen vid behov, tillfälligt eller långvarigt.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Som första aktör i Sverige har Humana utvecklat en manual, Tryggstöd, som beskriver arbetssätt och metoder för våra stödboenden i syfte att höja kvalitet, göra klienten mer delaktig samt lyfta friskfaktorer och minska riskfaktorer.

Målet med stödboendet är att träna och förbereda ungdomen för ett självständigt boende och vuxenliv. Vid placeringens slut skall den unge kunna:

 • Klara sin dagliga livsföring.
 • Fungera i skola eller annan sysselsättning.
 • Hantera sin ekonomi.
 • Ha ett socialt nätverk.
 • Ha en meningsfull fritid.

I god tid inför utskrivning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Då nästa steg är flytt till ett eget boende, kan vi erbjuda stöd i upp till ett par månader i form av en träff med kontaktpersonen varje eller varannan vecka.

Sysselsättning och aktiviteter

En fungerande sysselsättning – skola, praktik eller jobb – är ett centralt verktyg för att skapa struktur i vardagen och motivation till egen utveckling. Om den unge saknar sysselsättning vid ankomst till oss så hjälper vi till att ordna det och följer sedan upp utvecklingen i kontakt med skola/arbetsgivare.

Skolgång stöttas genom till exempel läxhjälp, uppföljning av närvaro, medverkan vid utvecklingssamtal samt kontakt med lärare, studiehandledare och rektor.

Sysselsättning stöttas genom till exempel sökning av praktikplats/arbete eller annan meningsfull daglig sysselsättning samt kontakt med praktikhandledare och yrkeshandledare.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi stöttar därför den unge i att utveckla en meningsfull och aktiv fritid.

 

Personal

Vid behov av stöd och hjälp finns personal att nå på telefon alla dagar dygnet runt.

Vår personal har stor vana av att ta emot unga med problematisk bakgrund av olika slag. I personalgruppen finns erfarenhet av öppenvård och TFCO, och alla är utbildade socionomer med vidareutbildning

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna från 16 år
 2. Kommun:
  Linköping
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  5
 5. Bolag:
  Humana Sociala Tjänster AB, 556658-1277

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person wearing glasses and smiling at the camera

Josefine Azrang

Placeringskoordinator