Hem

Kontaktuppgifter

A living room filled with furniture and a large window

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 16–20 år
 2. Kommun:
  Västerås
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Bolag:
  Tibble Gård AB, 556632-1757
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Problematik
 • Sociala problem
Placeringsform
 • Stödboende
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Sverige

Nästa Steg Stödboende Västerås

Vi erbjuder lägenheter för ungdomar med behov av psykosocialt stöd, även i form av stödboende med extra stöd. Vi är bra på att hjälpa våra boende till praktikplatser och med tiden anställning. Som utslussning är det möjligt att tillfälligt hyra annan lägenhet i huset.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 16–20 år
 2. Kommun:
  Västerås
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Bolag:
  Tibble Gård AB, 556632-1757
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Problematik
 • Sociala problem
Placeringsform
 • Stödboende
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A chair in a room
 • A room with a wooden floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A chair in a room
 • A room with a wooden floor

Bostäderna

Nästa Stegs stödlägenheter ligger avskilt i ett bostadsområde i Västerås – lugnt och grönt men ändå nära kollektivtrafik och service. De utgörs av fullt utrustade och möblerade ettor med kokvrå och badrum samt tillgång till tvättstuga, i ett flervåningshus blandat med kontor och studentlägenheter. Personalens lägenhet ligger i samma hus.

Målgrupp

Vi erbjuder ett individanpassat stöd i eget boende för ungdomar och unga vuxna i åldern 16–20 år. Det är unga med behov av psykosocialt stöd där bakgrunden ser väldigt olika ut, till exempel:

 • Har levt i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation.
 • Har behov av ett boende med dagligt stöd och färdighetsträning.
 • Har vistats på behandlingshem eller motsvarande och kan inte återvända till sin tidigare miljö.
 • Är i behov av samhällsintegrering.

För att kunna bo i våra stödlägenheter behöver ungdomen vara tillräckligt självständig för att klara sig själv utan daglig tillsyn. För ungdomar med komplex problematik som är i behov av mer omfattande tillsyn, stöd och även behandling i någon form kan vi erbjuda stödboende med extra stöd.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU.

Arbetssätt

På Nästa Stegs stödboende arbetar vi utifrån beforskad kunskap om risk- och skyddsfaktorer, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och MI. Arbetssättet bygger på inlärningspsykologiska och anknytningsbaserade principer, där funktionella beteenden förstärks, ny kunskap lärs in och rättigheter och skyldigheter tydliggörs samtidigt som eventuella dysfunktionella beteenden såsom inaktivitet, riskbruk eller utagerande släcks ut.

Varje ungdom får en ungdomspedagog som kontaktperson, som ger stöd, uppmuntran och vägledning utifrån enskilda behov och förutsättningar. En nyckel är att bygga ärliga relationer och hjälpa den unge att hitta egen motivation för att till exempel gå i skolan och sköta ett hem. Ungdomspedagogerna arbetar mycket med färdighetsträning i vardagen, såsom tvätt, matlagning, städning och ekonomi.

Arbetet styrs av en målstyrd genomförandeplan som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor och utformas i samråd med denne. Med hjälp av en checklista som utgår från målen kan ungdomen själv, kontaktpersonen och uppdragsgivaren följa utvecklingen. För att löpande lära känna de boende allt bättre deltar personalen i en studiecirkel med träffar varannan vecka.

För ungdomar med mer komplex problematik och större tillsynsbehov kan vi erbjuda stödboende med extra stöd. Det innebär att vi stärker upp stödet tillfälligt eller långvarigt, till exempel med utredningar eller behandlingsinsatser för exempelvis depression, självskadebeteende och normbrytande beteende. Insatsen utformas i samråd med den unge och uppdragsgivaren utifrån den individuella situationen. (För att kunna inkludera behandling behöver vi ett beslut om öppenvårdsinsats och placering i stödboende.)

Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Syftet med boendet på Nästa Steg är att öka den unges egna förmågor och självständighet. Slutmålet med insatsen är trygga, välfungerade ungdomar med fungerande sysselsättning, egen bostad och utan behov av stödinsatser.

I god tid inför utskrivning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vid flytt till eget boende är det möjligt att tillfälligt hyra en annan lägenhet i huset under sökandet efter ett permanent alternativ. Det kan då fungera som en gradvis utslussning med bibehållen kontakt med personalen.

Sysselsättning och aktiviteter

En fungerande sysselsättning – skola, praktik eller jobb – är ett centralt verktyg för att skapa struktur i vardagen och motivation till egen utveckling. Om den unge saknar sysselsättning vid ankomst till oss så hjälper vi till att ordna det och följer sedan upp utvecklingen i kontakt med skola/arbetsgivare. Vi har utvecklat effektiva rutiner för att hjälpa våra ungdomar till praktikplatser, där många med tiden även får anställning.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi stöttar därför den unge i att utveckla en meningsfull och aktiv fritid. Utöver de individuella aktiviteter som styrs av den enskildes behov och intressen, ordnar vi också gemensamma aktiviteter där alla är välkomna att delta, till exempel fredagsfika och gemensamma helgaktiviteter. I början av boendet erbjuds möjlighet till gemensam veckohandling. Alla har tillgång till gym och det finns möjlighet till biokort.

Personal

Vi anpassar bemanningen efter antal inskrivna och grad av tillsyn. Personal går att nå på telefon alla dagar dygnet runt, med 20 minuters inställelsetid. Vid behov kan vi ha personal på plats nattetid.

De som arbetar på Nästa Stegs stödboende är alla behandlingspedagoger eller beteendevetare.

Adress

Sverige

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 16–20 år
 2. Kommun:
  Västerås
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Bolag:
  Tibble Gård AB, 556632-1757

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Caroline de Carro, föreståndare

Caroline De Carro

Verksamhetschef

A woman smiling for the camera

Christina Eriksson

Placeringskoordinator