Hem

Kontaktuppgifter

A wall with plants

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna från 16 år
 2. Kommun:
  Skövde
 3. Placeringsform:
  Stödboende och öppenvård
 4. Antal platser:
  4
 5. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB, 556589-3764
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Aggressivitet
 • Känsloregleringsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Stödboende
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Tydliggörande pedagogik
 • Mindfulness
 • Terapi
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Kriminalitet som livsstil
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Skövde Stödboende

Vi erbjuder ett individanpassat stöd i eget boende för ungdomar och unga vuxna med varierande bakgrund och behov av psykosocialt stöd. Vi kan även erbjuda förstärkt stödboende. Vi jobbar efter Humanas kvalitetsmanual ”Tryggstöd”.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna från 16 år
 2. Kommun:
  Skövde
 3. Placeringsform:
  Stödboende och öppenvård
 4. Antal platser:
  4
 5. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB, 556589-3764
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Aggressivitet
 • Känsloregleringsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Stödboende
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Tydliggörande pedagogik
 • Mindfulness
 • Terapi
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Kriminalitet som livsstil
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Lokaler

Stödboendet består av en- och tvårumslägenheter i Skövde med 10–15 minuters promenad till centrum och nära till kollektivtrafik. Samtliga lägenheter är möblerade och fullt utrustade.

Målgrupp

Vi erbjuder ett individanpassat stöd i eget boende för ungdomar och unga vuxna i åldern 16 år och uppåt. Det är unga med behov av psykosocialt stöd där den enskildes bakgrund ser väldigt olika ut med till exempel en historik av utmanande uppväxtförhållanden och/eller erfarenheter av eget tidigare missbruk eller kriminalitet, hedersrelaterat våld och förtryck och/eller behov av skydd. En del är ensamkommande ungdomar från andra länder och kulturer.

Stödboendet kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som en övergång från annan vård utanför det egna hemmet, till exempel HVB, SIS eller familjehem. Här i Skövde har vi ett nära samarbete mellan våra verksamheter för familjehemsvård, öppenvård och TFCO.

För att kunna bo i våra stödlägenheter behöver ungdomen vara tillräckligt självständig för att klara sig själv utan daglig tillsyn. För ungdomar med komplex problematik som är i behov av mer omfattande tillsyn, stöd och även behandling i någon form kan vi erbjuda förstärkt stödboende.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU.

Arbetssätt

De unga som kommer till Skövde Stödboende har ofta varit med om saker som har gett dem en bristande tillit till vuxna och sin egen förmåga. Det är därför viktigt att stärka självkänslan hos ungdomarna. Inte minst genom att lyfta deras styrkor.

Ett boende hos oss innebär att den unge får praktiskt och känslomässigt stöd inom olika livsområden. Inför en inflytt arbetar vi tillsammans med ungdomen och eventuell familj samt uppdragsgivaren fram en målstyrd genomförandeplan, som anger ramen för det gemensamma arbete som ska göras under boendetiden. Ungdomen får en ungdomspedagog som hen träffar varje vecka utifrån genomförandeplanen.

Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Genom att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer vi att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi jobbar med färdighetsträning i vardagen, som även inkluderar samtalsstöd. Vi utgår ifrån inlärningspsykologiska principer där funktionella beteenden förstärks, ny kunskap lärs in och rättigheter och skyldigheter tydliggörs. Det praktiska stöd vi erbjuder handlar främst om vardagsgöromål som inhandling, planering och hantering av ekonomi, stöttning av skolgång och sysselsättning, samt hantering av samhällskontakter. För ungdomar som har erfarenheter av missbruk/riskbruk kan vi erbjuda A-CRA.

Det sociala nätverket är viktigt för ungdomens utveckling. Där det finns ett fungerande nätverk uppmuntrar och stöttar vi. Om det saknas, till exempel om ungdomen flyttat hit från annan ort, hjälper vi till att etablera nya sociala kontakter. Vi har också möjlighet att genomföra familjesamtal där det är aktuellt.

Vid förstärkt stödboende jobbar vi med ett utökat team där ungdomspedagogen kompletteras med en ungdomsbehandlare och en samordnare. Det är en strukturerad modell i fyra faser, inspirerad av TFCO-metoden, som i vissa fall kan vara ett alternativ till eller steg efter placering på HVB. Det kan också vara ett lämpligt mellansteg efter placering på SIS eller familjehem. Stödet kan då innefatta till exempel MI och rePULSE.

Genomförandeplanen struktureras efter BBIC:s livsområden och till vår hjälp har vi bland annat väl utprövade skattningsformulär. All dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Som första aktör i Sverige har Humana utvecklat en manual, Tryggstöd, som beskriver arbetssätt och metoder för våra stödboenden i syfte att höja kvalitet, göra klienten mer delaktig samt lyfta friskfaktorer och minska riskfaktorer.

Målet med stödboendet är att träna och förbereda ungdomen för ett självständigt boende och vuxenliv. Vid placeringens slut skall den unge kunna:

 • Klara sin dagliga livsföring.
 • Fungera i skola eller annan sysselsättning.
 • Hantera sin ekonomi.
 • Ha ett socialt nätverk.
 • Ha en meningsfull fritid.

I god tid inför utskrivning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi strävar efter att ungdomens team ska finnas kvar som en brygga i övergången till nästa steg, som ofta är ett eget boende, där vi fungerar som referens till hyresvärdarna.

 

Sysselsättning

En fungerande sysselsättning – skola, praktik eller jobb – är ett centralt verktyg för att skapa struktur i vardagen och motivation till egen utveckling. Om den unge saknar sysselsättning vid ankomst till oss så hjälper vi till att ordna det och följer sedan upp utvecklingen i kontakt med skola/arbetsgivare.

Skolgång stöttas genom till exempel läxhjälp, uppföljning av närvaro, medverkan vid utvecklingssamtal samt kontakt med lärare, studiehandledare och rektor.

Sysselsättning stöttas genom till exempel sökning av praktikplats/arbete eller annan meningsfull daglig sysselsättning samt kontakt med praktikhandledare och yrkeshandledare.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi stöttar därför den unge i att utveckla en meningsfull och aktiv fritid.

Personal

Vid behov av stöd och hjälp finns personal att nå på telefon alla dagar dygnet runt.

Vår personal består av utbildade behandlingspedagoger, socionomer och socialpedagoger, eller motsvarande, med stor erfarenhet av att arbeta med ungdomar i stödboende samt olika former av behandlings- och förändringsarbete. I personalgruppen finns kompetens i bland annat LAB, MI, NPF, psykisk ohälsa och missbruk.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna från 16 år
 2. Kommun:
  Skövde
 3. Placeringsform:
  Stödboende och öppenvård
 4. Antal platser:
  4
 5. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB, 556589-3764

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Karin Törnqvist Lind

Enhetschef

A woman smiling for the camera

Christina Eriksson

Placeringskoordinator