Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
göteborg centralstation

Fakta

 1. Målgrupp:
  16 år och uppåt
 2. Kommun:
  Göteborg med omnejd
 3. Boendeform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  30
 5. Bolag:
  Familjeforum och Baggium
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Unga 13-21 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
Problematik
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
Boenden
 • Stödboende
Övrigt
 • Öppenvård
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Halland
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • BBIC
 • ADL
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 7 kap. 1 § p. 4 – Öppenvård och dagverksamhet
 • LVU
Bolag
 • Baggium
 • Familjeforum

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Stödboende Göteborg

Vi erbjuder ett individanpassat stöd i eget boende för ungdomar och unga vuxna i åldern 16 och uppåt. Det är unga med behov av psykosocialt stöd där den enskildes bakgrund ser väldigt olika ut.

Fakta

 1. Målgrupp:
  16 år och uppåt
 2. Kommun:
  Göteborg med omnejd
 3. Boendeform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  30
 5. Bolag:
  Familjeforum och Baggium
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Unga 13-21 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
Problematik
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
Boenden
 • Stödboende
Övrigt
 • Öppenvård
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Halland
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • BBIC
 • ADL
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 7 kap. 1 § p. 4 – Öppenvård och dagverksamhet
 • LVU
Bolag
 • Baggium
 • Familjeforum

Om oss

Vi erbjuder stödboende för ungdomar och unga vuxna i åldern 16 år och uppåt. Det är unga med behov av psykosocialt stöd där den enskildes bakgrund kan se väldigt olika ut. Ungdomen kan ha en historia av svåra uppväxtförhållanden, eget tidigare missbruk eller kriminalitet, hedersrelaterat våld och förtryck och /eller behov av skydd.

Vi erbjuder även förstärkt stödboende för ungdomar med komplex problematik som är i behov av omfattande stöd och även behandling i någon form.

Läs mer om förstärkt stödboende

Det huvudsakliga syftet med stödboendet är att träna och förbereda ungdomen för ett självständigt boende och vuxenliv. Stödboende kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet. Vården i Humanas stödboende innebär att den unge får ett eget boende samt får praktiskt och känslomässigt stöd inom olika livsområden. Stödprogrammet som teamet arbetar utifrån erbjuder en unik möjlighet till ett tryggare kliv in i vuxenvärlden med allt vad eget ansvar och självständighet innebär.

Ungdomen har en ungdomspedagog som hen träffar varje vecka. Mängden träffar samt vad timmarna ägnas åt är individuellt efter en upprättad genomförandeplan. Vi jobbar med inslag av miljöterapi i vardagen som även inkluderar samtalsstöd. Boendet erbjuder olika former av stöd, men kräver att ungdomen fungerar tillräckligt bra för att klara sig utan daglig tillsyn. Vid behov av stöd och hjälp finns personal att nå dygnet runt på telefon.

Programmet bygger på ett nivå-system där den unge avancerar när ett antal färdigheter och kunskaper uppvisats och bedöms integrerade hos den enskilde. Vi utgår ifrån inlärnings-psykologiska principer där funktionella beteenden förstärks, ny kunskap om samhällets uppbyggnad lärs in och rättigheter och skyldigheter tydliggörs. Inför en inflytt arbetar vi tillsammans med ungdomen/ familjen samt socialtjänsten fram en målstyrd genomförandeplan som anger ramen för det gemensamma arbete som ska göras under boendetiden.

Genomförandeplanen struktureras utifrån BBICs livsområden och till vår hjälp har vi bland annat väl utprövade skattningsformulär. Det sociala nätverket är oerhört viktigt och vi erbjuder även familjesamtal där det är aktuellt. Vi erbjuder vidare RePULSE, psykologkontakt, läxhjälp, stöd att komma igång med fritidssysselsättning, MI, HAP etc.

Stödet kan innefatta:

 • motiverande samtal
 • pedagogiskt stöd i den dagliga livsföringen
 • samhällsinformation
 • medverkan i kontakter med myndigheter och andra samhällsorgan
 • hjälp att bibehålla eller etablera sociala relationer
 • aktiviteter som kan bidra till en meningsfull fritid och regelbunden tillsyn i det egna boendet

Vid placeringens slut ska den unge kunna:

 • klara sin dagliga livsföring
 • fungera i skola eller annan sysselsättning
 • hantera sin ekonomi
 • ha ett socialt nätverk och
 • ha en meningsfull fritid

Våra lägenheter finns i centrala Göteborg (Kålltorp), Mölndal och Kungsbacka. Lägenheterna är möblerade, olika stora samt ligger nära kollektivtrafik.

Vid placeringens slut fungerar vi som referens till kommande boende. I vissa fall har vi även möjlighet att lämna över boendekontraktet.

Vi talar utöver svenska även engelska.

Visa mer

A person standing posing for the camera

Christina Eriksson

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar gällande placeringar i mellersta och västra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  16 år och uppåt
 2. Kommun:
  Göteborg med omnejd
 3. Boendeform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  30
 5. Bolag:
  Familjeforum och Baggium