Hem

Kontaktuppgifter

A wall with plants

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna från 16 år
 2. Kommun:
  Göteborg med omnejd
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  30
 5. Bolag:
  Familjeforum Sverige AB, 556589-3764
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Aggressivitet
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Relationsproblematik
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
Placeringsform
 • Stödboende
Metod, insats och utredning
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitetsprogram B12
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Göteborg Stödboende

Vi erbjuder ett individanpassat stöd i eget boende för ungdomar och unga vuxna med varierande bakgrund och behov av psykosocialt stöd. Vi kan även erbjuda förstärkt stödboende. Vi jobbar efter Humanas kvalitetsmanual ”Tryggstöd”.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna från 16 år
 2. Kommun:
  Göteborg med omnejd
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  30
 5. Bolag:
  Familjeforum Sverige AB, 556589-3764
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Aggressivitet
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Relationsproblematik
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
Placeringsform
 • Stödboende
Metod, insats och utredning
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitetsprogram B12
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Bostäderna

Våra lägenheter finns i centrala Göteborg (Hisingen, Bagaregården, Kålltorp), Mölndal och Kungsbacka. De utgörs av mest ettor och tvåor, samt några trerummare där vi har möjlighet att ta emot förälder/barn-placeringar. Samtliga lägenheter är möblerade, fullt utrustade och ligger nära kollektivtrafik.

Målgrupp

Göteborg Stödboende är främst inriktat på barn och unga 16–20 år samt vuxna från 21 år och uppåt, som bedöms kunna bo i ett eget boende med anpassat stöd. Deras behov av psykosocialt stöd kan ha olika bakgrund, till exempel en historik av utmanande uppväxtförhållanden och/eller erfarenheter av eget tidigare missbruk eller kriminalitet, hedersrelaterat våld och förtryck och/eller behov av skydd. En del är ensamkommande ungdomar från andra länder och kulturer.

Stödboendet kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som en övergång från annan vård utanför det egna hemmet, till exempel HVB, SIS eller familjehem.

För att kunna bo i våra stödlägenheter behöver man vara tillräckligt självständig för att klara sig själv utan daglig tillsyn. För personer med komplex problematik som är i behov av mer omfattande tillsyn, stöd och även behandling i någon form kan vi erbjuda förstärkt stödboende.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU.

Arbetssätt

De unga som kommer till Göteborg Stödboende har ofta varit med om saker som har gett dem en bristande tillit till vuxna och sin egen förmåga. Det är därför viktigt att stärka självkänslan hos ungdomarna. Inte minst genom att lyfta deras styrkor.

Ett boende hos oss innebär att den unge får praktiskt och känslomässigt stöd inom olika livsområden. Inför en inflytt arbetar vi tillsammans med ungdomen och eventuell familj samt uppdragsgivaren fram en målstyrd genomförandeplan, som anger ramen för det gemensamma arbete som ska göras under boendetiden. Ungdomen får en ungdomspedagog som hen träffar en till flera gånger per vecka utifrån genomförandeplanen.

Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Genom att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer vi att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi jobbar med färdighetsträning i vardagen, som även inkluderar samtalsstöd. Vi utgår ifrån inlärningspsykologiska principer där funktionella beteenden förstärks, ny kunskap lärs in och rättigheter och skyldigheter tydliggörs. Det praktiska stöd vi erbjuder handlar främst om vardagsgöromål som inhandling, planering och hantering av ekonomi, stöttning av skolgång och sysselsättning, samt hantering av samhällskontakter. För ungdomar med missbruk eller riskbruk erbjuder vi A-CRA.

Det sociala nätverket är viktigt för ungdomens utveckling. Där det finns ett fungerande nätverk uppmuntrar och stöttar vi. Om det saknas, till exempel om ungdomen flyttat hit från annan ort, hjälper vi till att etablera nya sociala kontakter. Vi har också möjlighet att genomföra familjesamtal där det är aktuellt.

Vid förstärkt stödboende jobbar vi med ett utökat team där ungdomspedagogen kompletteras med en ungdomsbehandlare och en samordnare. Det är en strukturerad modell i fyra faser, inspirerad av TFCO-metoden, som i vissa fall kan vara ett alternativ till eller steg efter placering på HVB. Det kan också vara ett lämpligt mellansteg efter placering på SIS eller familjehem. Stödet kan då innefatta till exempel MI, rePULSE och Humanas kriminalitetsprogram B12.

Genomförandeplanen struktureras efter BBIC:s livsområden och till vår hjälp har vi bland annat väl utprövade skattningsformulär. All dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

Målet med stödboendet är att träna och förbereda ungdomen för ett självständigt boende och vuxenliv. Vid placeringens slut skall den unge kunna:

 • Klara sin dagliga livsföring.
 • Fungera i skola eller annan sysselsättning. 
 • Hantera sin ekonomi.
 • Ha ett socialt nätverk.
 • Ha en meningsfull fritid.

I god tid inför utskrivning görs en planering tillsammans med uppdragsgivaren, där vi skapar förutsättningar för ett bra avslut. Om det finns behov och önskemål om eftervård kan delar av teamet finnas kvar som en brygga i övergången till nästa steg, som ofta är ett eget boende. Vid placeringens slut fungerar vi som referens för det nya boendet.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Som första aktör i Sverige har Humana utvecklat en manual, Tryggstöd, som beskriver arbetssätt och metoder för våra stödboenden i syfte att höja kvalitet, göra klienten mer delaktig samt lyfta friskfaktorer och minska riskfaktorer.

Sysselsättning och aktiviteter

En fungerande sysselsättning – skola, praktik eller jobb – är ett centralt verktyg för att skapa struktur i vardagen och motivation till egen utveckling. Om den unge saknar sysselsättning vid ankomst till oss så hjälper vi till att ordna det och följer sedan upp utvecklingen i kontakt med skola/arbetsgivare.

Skolgång stöttas genom till exempel läxhjälp, uppföljning av närvaro, medverkan vid utvecklingssamtal samt kontakt med lärare, studiehandledare och rektor.

Sysselsättning stöttas genom till exempel sökning av praktikplats/arbete eller annan meningsfull daglig sysselsättning samt kontakt med praktikhandledare och yrkeshandledare.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi stöttar därför den unge i att utveckla en meningsfull och aktiv fritid.

Personal

Vid behov av stöd och hjälp finns personal att nå på telefon alla dagar dygnet runt.

Vår personal är utbildade socionomer, behandlingspedagoger eller har annan beteendevetenskaplig utbildning; alla med erfarenhet och vana av att ta emot unga med problematisk bakgrund av olika slag.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna från 16 år
 2. Kommun:
  Göteborg med omnejd
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  30
 5. Bolag:
  Familjeforum Sverige AB, 556589-3764

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A woman smiling for the camera

Christina Eriksson

Placeringskoordinator