Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan, öppet vardagar 8-17
Hitta enhet Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21 år och uppåt
 2. Kommun:
  Helsingborg
 3. Placeringsform:
  Bostad med stöd SoL 4:1
 4. Antal platser:
  17
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB
Ålderskategori
 • Vuxen
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • DCD – Developmental Coordination Disorder
 • Demens
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Svag begåvning
 • Psykisk ohälsa
 • Aggressivitet
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Hjärnskador
 • Hoarding
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Riskbruk
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Stödboende
 • Akutplacering
Metod, insats och utredning
 • Connect
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Helsingborg, Skåne

Stödlägenheter Helsingborg

Vi erbjuder individanpassat stöd i en trygg boendemiljö för personer med missbruk, psykisk ohälsa och/eller sociala problem som behöver stöd för att skapa och upprätthålla fungerande rutiner och klara ett eget boende. Vårt arbetssätt bygger på relationer och allianser.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21 år och uppåt
 2. Kommun:
  Helsingborg
 3. Placeringsform:
  Bostad med stöd SoL 4:1
 4. Antal platser:
  17
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB

Telefonnummer till enheten

Ålderskategori
 • Vuxen
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • DCD – Developmental Coordination Disorder
 • Demens
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Svag begåvning
 • Psykisk ohälsa
 • Aggressivitet
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Hjärnskador
 • Hoarding
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Riskbruk
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Stödboende
 • Akutplacering
Metod, insats och utredning
 • Connect
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a sink and a window
 • A kitchen with a stove and a sink
 • A woman sitting on a table
 • A bicycle parked on the side of a building
 • A group of people walking on a path
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a sink and a window
 • A kitchen with a stove and a sink
 • A woman sitting on a table
 • A bicycle parked on the side of a building
 • A group of people walking on a path

Bostäderna

Vi erbjuder stödlägenheter i ett tryggt och trivsamt bostadsområde i utkanten av Helsingborg, med närhet till havet, grönområden, butiker och kollektivtrafik, samt även till vårt personalkontor.

Lägenheterna, som är fördelade mellan två fastigheter, varierar i storlek mellan 1 och 2,5 r.o.k och erbjuds möblerade och fullutrustade.

Det går bra att ta med husdjur.

Liknande stödlägenheter finns även i Landskrona.

Målgrupp

Vi tar emot personer med svårigheter att upprätta en tillfredställande livssituation till följd av missbruk, psykisk ohälsa och/eller sociala problem, och därför behöver stöd för att skapa och upprätthålla fungerande rutiner.

Vi tar placeringar enligt SoL.

Arbetssätt

Vi erbjuder individanpassat stöd i en trygg boendemiljö, som syftar till att förbättra förutsättningarna för att klara ett eget stadigvarande boende. Med hjälp av pedagogiska, sociala och utåtriktade aktiviteter stöttar vi klienten i att utveckla en socialt fungerande livssituation och en ökad känsla av samhörighet och meningsfullhet.

Vi inleder med en kartläggning av klientens förutsättningar och behov, för att tillsammans med uppdragsgivaren kunna skapa en plan för individanpassade insatser och problemlösningar som håller över tid. En sådan genomförandeplanen kan innehålla insatser inom områden som vardagsaktiviteter, sysselsättning, ekonomi, samhällskontakter, sjukvård och hälsa. Via Humanas aktivitetscenter kan vi också erbjuda arbetsterapeutetisk funktionsbedömning.

Klienten har daglig tillsyn och stöds av ett mindre team, i vilket en fungerar som huvudansvarig kontaktperson med uppgift att samordna och utvärdera insatserna. Vi hjälper klienten att hitta strategier och verktyg för att hantera olika situationer, och att träna på olika färdigheter för att öka sin självständighet. En löpande utvärdering ligger till grund för kontinuerlig utveckling och uppdatering av genomförandeplanen.

På Stödlägenheterna Helsingborg arbetar vi framför allt utifrån Connect, ett anknytningsbaserat förhållningssätt som betonar skapande av relationer och allianser. Utifrån en sådan plattform av ömsesidig förståelse genomför vi regelbundet individuella samtal som skapar reflektion och påverkar psykiskt och fysiskt mående.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Boendet i stödlägenheten kan med fördel kombineras med insatser i Humanas Öppenvård i Helsingborg och Lund. Humana har en egen LARO-mottagning med läkemedelsassisterad behandling och rehabilitering för den som är beroende av opioider eller opiater. Där erbjuds en individuellt anpassad behandling utifrån behov och förutsättningar.

Det sociala nätverket är viktigt för klientens utveckling. Vi stöttar klienten i att knyta nya och återknyta gamla kontakter, liksom att behålla dem över tid.

Vårt mål är att varje individ upplever en meningsfullhet i sin vardag, har sunda levnadsvanor och känner en känsla av samhörighet. När klienten lämnar vår verksamhet önskar vi att hen ska ha:

• Skapat en trygg grund och goda förutsättningar för att leva ett stabilt liv.

• Fått stärkt motivation och tilltro till den egna förmågan.

• Utvecklat kunskap om och insikt i sina behov och om hur de bäst hanteras genom livet.

Som en mjuk övergång till annan boendeform kan vi erbjuda tillfälligt stöd även efter utskrivning, där vi under en period bryggar över till aktuellt boendestödsteam. Motsvarande överlämning med bibehållen kontinuitet för klienten kan ordnas även där nästa steg är LARO, HVB, gruppboende eller familjehem.

Visa mer

Sysselsättning och aktiviteter

En fungerande sysselsättning är ett centralt verktyg för att skapa struktur i vardagen och motivation till egen utveckling. Skola, jobb eller praktik ger ett socialt sammanhang, en meningsfull vardag och en upplevelse av att man är behövd, vilket kan leda till förbättrad självbild, ökad motivation och framtida mål som håller över tid. Vi stöttar därför klienten i att etablera och behålla regelbunden sysselsättning, vilket också underlättar övergången till livet efter tiden i stödlägenheten.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi stöttar därför klienten även i att utveckla en meningsfull och aktiv fritid och hjälper till att hitta aktiviteter som matchar önskemål, förmågor och intressen.

Utifrån individens förutsättningar arbetar vi med gradvis utveckling från enstaka stillsamma aktiviteter till flertalet aktiviteter i olika miljöer. Att bryta isolering och ensamhet kan vara ett första steg som tar klienten vidare.

Verksamheten erbjuder dagligen både gemensamma och enskilda aktiviteter, bland annat gemensamma promenad och fikastunder. Alla klienter har ett dagsschema för sysselsättning och aktiviteter.

Personal arbetar vardagar kl. 08.00–20.00 och lördag–söndag kl. 09.00–17.30.

I personalgruppen finns bland annat pedagoger, socionomer och beteendevetare med lång och bred erfarenhet. De har även utbildning i Connect och MI .

Adress

Helsingborg, Skåne

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21 år och uppåt
 2. Kommun:
  Helsingborg
 3. Placeringsform:
  Bostad med stöd SoL 4:1
 4. Antal platser:
  17
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB

Placeringsförfrågan

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Telefonnummer till enheten

Adress

Helsingborg, Skåne