Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Storsjögården

Vi erbjuder en trygg miljö för ungdomar med psykosocial problematik, egna beteendemässiga neuropsykiatriska funktionshinder som befinner sig i riskzonen för kriminalitet, missbruk och självdestruktivt beteende.

 1. Bolag
  Storsjögården
 2. Kommun
  Gävle
 3. Ålder
  14-19
 4. Kön
  Flickor och pojkar
 5. Antal platser
  9
 6. Placeringsform
  HVB

Atlasgatan 9C
Gävle
Telefon: 026-302 68

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Autismspektrum
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Norrland
 • Nedre Norrland
Län
 • Gävleborg
Metod och insats
 • ADL
 • ART
 • BBIC
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
 • Återfallsprevention
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Storsjögårdens HVB

Om oss

På grund av renovering har Storsjögården temporärt en annan adress, Kristinelundsgården Norra Järvstavägen 20B, Gävle.

Storsjögården tar emot pojkar och flickor som befinner sig i olämpliga miljöer, begått enstaka brott, provat att ta droger eller som har ett socialt nedbrytande beteende. Det socialt nedbrytande beteendet kan visa sig i att ungdomen har svårigheter i skolan, utvecklat ett självskadebeteende, ångest, nedstämdhet, isolering, svårigheter med ilska eller impulskontroll, konfliktfyllda relationer och andra former av riskbeteenden. Vi är duktiga på att skapa individuella insatser för specifika behov och har möjlighet att erbjuda insatser som är baserade utifrån varje ungdoms behov, detta kan innefatta, egen personal och vaken natt med mera. Vi är flexibla i att anpassa insatserna efter den enskildas behov för att säkerställa att kravnivån är rimlig och begriplig för ungdomen.

De ungdomar vi tar emot kan ha haft tidigare insatser eller så är det första insatsen.

Vi arbetar på uppdrag av Socialtjänsten och i enlighet med mål som grundar sig i Socialtjänstlagen. Mål och delmål utformas i en individuell behandlingsplan/ genomförandeplan för varje placerad ungdom utifrån Socialtjänstens vårdplan.

Vi har ett hälsofrämjande och lösningsfokuserat salutogent förhållningssätt utifrån evidensbaserade metoder med fokus på kognitiv beteendeterapi (KBT),  Lågaffektivt bemötande, individuella samtal utifrån MI (Motiverande Samtal),  Återfallsprevention, Connect och ART.

Vi lägger stor vikt vid det salutogena förhållningssättet genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden. Samt att ha ett helhetsperspektiv där vi ser varje enskild som en individ men också som en del av sitt sammanhang och ursprung.

All behandling sker utifrån den unges enskilda behov och resurser och byggs på de styrkor ungdomen besitter. Vi ser familjens delaktighet som en resurs i behandlingen.

Placeringsförfrågan

På Storsjögården är vi duktiga på att special anpassa och skräddarsy lösningar för varje enskild ungdom. I den här videon berättar vi mer om saken.  

Anpassade lösningar

På Storsjögården är vi duktiga på att special anpassa och skräddarsy lösningar för varje enskild ungdom. I den här videon berättar vi mer om saken.