Hem

Kontaktuppgifter

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar 10-23 år
 2. Kommun:
  Jönköping
 3. Placeringsform:
  SoL, LVU, LSS
 4. Antal platser:
  24 (16 boenden)
 5. Bolag:
  Team J-son, 556253-3512
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Nutrition
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • Akutplacering
 • HVB
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • TBA - Tillämpad beteendeanalys
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Tydliggörande pedagogik
 • AKK - Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Psykologutredning
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Lågaffektivt bemötande
 • BUAS - barn och unga med sexuella beteendeproblem
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Jönköping, Jönköping

Team J-son HVB

Vi tar emot unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med svåra beteendeproblem. Vi erbjuder HVB och gruppboende, anpassad skolgång i vår egen skola samt öppenvårdsinsatser genom vårt eget Hälsocentrum – allt samordnat under ett tak.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar 10-23 år
 2. Kommun:
  Jönköping
 3. Placeringsform:
  SoL, LVU, LSS
 4. Antal platser:
  24 (16 boenden)
 5. Bolag:
  Team J-son, 556253-3512
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Nutrition
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • Akutplacering
 • HVB
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • TBA - Tillämpad beteendeanalys
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Tydliggörande pedagogik
 • AKK - Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Psykologutredning
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Lågaffektivt bemötande
 • BUAS - barn och unga med sexuella beteendeproblem
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large room
 • A kitchen with an island in the middle of a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large room
 • A kitchen with an island in the middle of a room

Lokaler

Vi erbjuder individanpassat boende i centrala Jönköping som innefattar sexton tre- och fyrarumslägenheter där varje ungdom bor enskilt i en lägenhet tillsammans med personal. Lägenheterna är hemlika då vi tror att en hemlik miljö är en stark bidragande faktor till ett gott välmående. Lägenheterna ligger inom gångavstånd till vår skola.

Om det är lämpligt att ta emot besök har vi tillgång till en separat övernattningslägenhet i stan.

Målgrupp

På Team J-son HVB tar vi emot barn och unga i åldrarna 10–23 år enligt SoL, LVU och LSS. Vi har även en gruppbostad enligt LSS 9:8 med tillstånd för unga mellan 13–21år. Alla unga som kommer till Team J-son har en komplex problematik, i regel finns en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i grunden i kombination med svåra beteendeproblem. De kan ta sig i uttryck i exempelvis allvarliga aggressionsutbrott, konfliktskapande beteenden, olämpliga sociala beteenden eller en omfattande passivitet.

Behandling

Team J-son tar ett helhetsgrepp med tre verksamhetsdelar som kuggar i varandra:

 • Boende (HVB eller gruppbostad).
 • Skola (anpassad skolgång i den egna skolan, Magnus Ladulåsskolan).
 • Hälso- och sjukvård (öppenvårdsinsatser genom Hälsocentrum – ett eget hälsoteam samt Magnus Ladulåsskolans elevhälsa).

Genom tät samverkan mellan dessa utifrån varje individs unika behov finns stora möjligheter att skapa en god miljö för unga att utvecklas i – en väl beprövad och fungerande metodik inom Team J-son.

Vid placering på vårt HVB bor den unge i en enskild lägenhet och får ett eget individanpassat boendeteam (dimensionerat och schemalagt för att möjliggöra en till en-behandling). I gruppbostaden bor den unga tillsammans med max fyra andra. I båda fallen vill vi skapa en hemlik atmosfär – här ska det kännas att det finns någon som bryr sig om, även om det inte är mamma eller pappa.

Vi ser till att möta ungdomen där den befinner sig, och ser som en av våra viktigaste uppgifter att hjälpa ungdomen att hitta den drivkraft och motivation som gör att vardagen fungerar.

På Team J-son arbetar vi framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer med utgångspunkt I “Beteendestöd i vardagen”. Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet.

Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga trygga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vårt arbete grundar sig i ett lågaffektivt bemötande, detta för att inte trappa upp en konflikt när den unga hamnar i affekt. Vi individanpassar vår kravnivå utifrån den ungas behov för att skapa förutsättningar för att utvecklas.

I det dagliga arbetet använder vi oss av tydliggörande pedagogik; alla unga ska ha en tydlig struktur för sin vardag. För de som har svårigheter med kommunikation kan även Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) användas, exempelvis bildstöd, sociala berättelser eller ritprat.

Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Team J-son arbetar vi utifrån Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, vilket genomsyrar verksamheten och hålls levande.

Målet med behandlingen på Team J-son är att skapa hållbara förutsättningar för den unge att lära och lyckas.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Där det är möjligt att hitta utslussningsmöjligheter ger vi alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat stödboende inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. Vi erbjuder anpassad skolgång i vår egen skola, Magnus Ladulåsskolan – en liten, trygg skola med stora resurser som omfattar grundskola år 4–9, anpassad grundskola år 4–9 och anpassad gymnasiesärskola år 1–4 (tre program).

Här har alla egna undervisningsrum, så att ungdomar som har svårt att vistas i grupp slipper det, samtidigt finns det möjlighet till gemenskap i andra skolutrymmen och på fritiden. Miljön är lekfull, hel och ren och signalerar till eleverna att de har ett värde.

För ungdomar som inte klarar skola heldag kan vi göra speciallösningar. Vi gör vårt bästa för att skolan ska vara lustfylld och varierade så att energin räcker under hela skoldagen. För oss är det viktigt att ge alla elever rätt förutsättningar för att lyckas i skolarbetet.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi uppmuntrar därför var och en till att skapa en meningsfull och aktiv fritid och låter ungdomarna pröva sig fram tills de hittar något de engagerar sig i.

Personal

Behandlingspersonal är i tjänst dygnet runt och följer ungdomen 24/7. Nattetid sover personalen i ungdomens lägenhet.

De som arbetar på Humanas HVB har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och intern handledning sker kontinuerligt, vid behov.

Öppenvårdsinsatser görs av Team J-son Hälsocentrum, som utgörs av dels vårt hälsoteam, dels Magnus Ladulåsskolans elevhälsa och inkluderar sjuksköterskor, psykolog samt läkare (specialist inom psykiatri). De rör sig i verksamheten varje dag och ger handledning och vägledning samtidigt som ungdomar med resursbehov bistås med hälsorelaterade insatser. Resursteam finns till hands dygnet runt när behov uppstår.

Adress

Jönköping, Jönköping

Sandra Sjövall

Verksamhetschef & föreståndare

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar 10-23 år
 2. Kommun:
  Jönköping
 3. Placeringsform:
  SoL, LVU, LSS
 4. Antal platser:
  24 (16 boenden)
 5. Bolag:
  Team J-son, 556253-3512

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Sandra Sjövall

Verksamhetschef & föreståndare

Sari Kurola

tf verksamhetschef

A person wearing glasses and smiling at the camera

Josefine Azrang

Placeringskoordinator