Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Team J-son HVB

Team J-son är numera en del av Humana. Vi är ett HVB för unga i åldrarna 10-23 år med skola genom Magnus Ladulåsskolan och öppenvårdsinsatser genom Hälsocentrum.

 1. Bolag
  Team J-son
 2. Kommun
  Jönköping
 3. Ålder
  10-23
 4. Kön
  Flickor och pojkar
 5. Antal platser
  24 (16 boenden)
 6. Placeringsform
  SoL, LVU, LSS

Skolgatan 2
551 16, Jönköping
Telefon: 036-33 30 440

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Barn och unga 16-20 år
 • 15 till och med 19 år
 • Unga 13-21 år
 • Barn och unga 8-14 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Par/syskonpar
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Konvalescens
 • Kost och vikt
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Beteendeproblematik
 • Omsorgsbrist
 • Psykisk ohälsa
 • Bristande impulskontroll
 • Utåtagerande beteende
 • Intellektuell funktionsvariation
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande/problemskapande beteende
 • Relationsproblematik
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Boenden
 • HVB
 • Korttidsboende
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
 • behandlingsplacering
 • Skola/skolverksamhet
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
 • Västra Götaland
 • Östra Götaland
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
 • Östra Svealand
 • Hela Norrland
 • Nedre Norrland
 • Övre Norrland
 • Hela Sverige
Län
 • Blekinge
 • Dalarna
 • Gävleborg
 • Gotland
 • Halland
 • Jämtland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Norrbotten
 • Skåne
 • Södermanland
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Värmland
 • Västerbotten
 • Västernorrland
 • Västmanland
 • Västra Götaland
 • Örebro
 • Östergötland
Metod och insats
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL
 • BBIC
 • AKK
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • DBT
 • ESL
 • Ett hem att växa i
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
 • MT - Miljöterapi
 • Lågaffektivt bemötande
 • BUAS - barn och unga med sexuella beteendeproblem
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 3 – Korttidsboende
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
 • LSS

Om oss

Allt under ett tak – boende, skola och hälsa är integrerade delar inom Team J-son
Alla har rätt att må bra. Inom Team J-son finns verksamheter som kuggar i varandra. Genom samverkan, uppföljning och planering utifrån varje individ och dennes behov finns stor möjlighet till utveckling. Det är en väl beprövad och fungerande metodik inom Team J-son. Vi anpassar realistiska mål och följer upp genom delmål mellan boendeteam, skola och hälsoteam.

Målgrupp

Barn och unga i åldrarna 10 till 23 år vilka har ett placeringsbeslut enligt SOL, LVU. Det är unga som har en individuell problematik men i regel finns en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i grunden i kombination med svåra beteendeproblem så som exempelvis allvarliga aggressionsutbrott, konfliktskapande beteenden, olämpliga sociala beteenden eller en omfattande passivitet. Diagnoserna kan vara autismspektrumtillstånd (AST), Tourettes syndrom, ADHD, intellektuell funktionsnedsättning, psykiatrisk- och/eller social problematik, beteende-, känslomässiga- och/eller relationssvårigheter, sexuell problematik, självskadebeteende, skolsvårigheter etc.

Inriktning

Vår målsättning är att skapa hållbara förutsättningar för den unge att lära och lyckas. Det handlar bl.a. om att hitta drivkraften igen och motivationen som gör att vardagen blir rolig och lustfylld. Vår uppgift är ofta att skapa en hållbar utveckling och vi börjar med att lära känna den unge och kartlägga tidigare insatser och skapa individanpassade bemötanden där vi anpassar kraven i vardagen. Vi funktionsanpassar både vår medverkan och miljön i boende och skola. En viktig del är att tydliggöra vägen framåt för att nå målet.

Vårt arbetssätt

Vår uppgift är att skapa en optimal miljö för unga att växa i. Det gör vi genom att unga kan placeras med egna boendeteam, dela med annan ungdom eller bo i mindre grupp. I vår skola (Magnus Ladulåsskolan) har alla egna undervisningsrum. Denna inriktning av vår miljö gör att den unge som har svårt att vistas i grupp slipper det, men samtidigt finns möjligheten för gemenskap i både skolan och på fritiden. Den fysiska miljön hos oss signalerar till unga att de har ett värde. Att miljön är lekfull, hel och ren gör att vi trivs så mycket mer.

Samarbete

Att skapa en varm hemlik atmosfär för barn och unga är en stor uppgift som kräver känsla i de små detaljerna. Här ska det kännas att det finns någon som bryr sig om även om det inte är mamma eller pappa. Individanpassat boende är en självklarhet och våra 16 hemlika boenden ligger med ca 10 minuters gångavstånd från vår skola, Vårt hälsoteam samverkar och formar en dag som är hållbar för påfrestningar. Resursteam finns till hands dygnet runt när behov uppstår.

Personal och metoder

Team J-son styrs i enlighet med en hög moralisk standard. Vi utgår alltid från en människosyn där vi aldrig kompromissar med individens egenvärde och rätt till stöd och hjälp.

Vi använder oss av AKK i det dagliga arbetet. AKK är en förkortning för Alternativ och Kompletterande Kommunikation och används som ett stöd i kommunikation till och från individen. AKK är ett samlingsnamn för olika typer av kommunikationssätt som ersätter eller kompletterar det talade språket. Vi har lång erfarenhet av att anpassa AKK utifrån individens behov.

Flera tillämpade metoder:

På Team J-son kan följande vara aktuella;

 • Bildstöd – Bilder/symboler kan hjälpa individen att uttrycka sig, förstå andra och hur något ska göras.
 • Text/skriftstöd – Text som komplement till det talade språket är oftast väldigt hjälpsamt. Det kan till exempel vara anteckningar från ett viktigt möte/regel/samtal eller ett sms där det står vad som gäller framåt. Det kan också hjälpa till i att förstå hur något ska göras.
 • Sociala berättelser – Tydliggör sociala situationer. Syftar ofta till att förbereda inför en ny situation, beskriva hur andra kan tänka/känna i en situation som inträffat eller försöka förändra ett beteende genom att vägleda i vad individen kan göra istället för en lyckad situation i vardagen.
 • Ritprat – Exempelvis seriesamtal, vilket innebär att rita ett samtal för att visualisera kommunikationen, vad som sägs, tankar och känslor.
 • Foton – Foto på en viktig person eller plats. Exempelvis en vikarie som den unga ska träffa, eller foto på vårdcentralen, om den unga har tid dit. Foton skapar en förutsägbarhet och trygghet eftersom individen vet hur en person eller situation kommer att se ut på förhand.
 • Kroppsspråk/mimik/gester – att använda kroppsspråk, mimik eller gester för att förstärka eller förtydliga det som sägs är också en form av AKK.På Team J-son använder vi oss också av andra typer av anpassningar och hjälpmedel i det dagliga arbetet. Vi använder oss av:
 • Scheman – De skapar förståelse för situation och medför att den unga inte behöver fråga/riskera att missförstå det talade språket. De minskar stressnivån eftersom individen vet vad som gäller. För unga som behöver god förutsägbarhet är schema på individnivå ett viktigt hjälpmedel för en bra dag.
 • Hjälpmedel – Olika former av hjälpmedel som kan underlätta i vardagen. Team J-son skapat flera varianter som kan prövas och lånas en tid för att ge en trygg vardag. Det kan handla om tyngdtäcke för att sova bättre, timer i mobilen för att hantera tiden för lektionen i skolan, bildstöd för att se vad vi ska göra på fritiden etc.
  På Team J-son använder vi AKK, anpassningar och hjälpmedel efter en kartläggning utifrån de individuella behoven. Utifrån kartläggningen väljs sedan den form som kan stödja de förmågor som brister hos individen. Vi testar stödet och utvärderar det i dialog med den unga – Om det fungerar fortsätter vi. Om det inte fungerar gör vi nya anpassningar och testar igen.


  Det viktigaste är att våga börja. Alla är nybörjare i början tänker vi på Team J-son.

Team J-son Hälsocentrum

Team J-son Hälsocentrum - en väl anpassad hälsomottagning
Inom Team J-son Hälsocentrum finns vårt hälsoteam och Magnus Ladulåsskolans elevhälsa. Hälsoteamet ger handledning och vägledning i bemötande och i teamet ingår sjuksköterskor, läkare specialist i barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri, psykolog, socialpedagog och tillgång till arbetsterapeut.
Vårt hälsoteam agerar nära boende och skola. De rör sig i verksamheten varje dag och agerar för anpassningar. Hälsokörkortet och känsloskolan är insatser vi kan ge. Andra är AKK som förbereder, ritsamtal som förklarar och hjälpmedel som underlättar.

Unga med resursbehov bistås med hälsorelaterade insatser och Team J-son Hälsocentrum ingår alltid vid en placering hos oss.