Hem

Kontaktuppgifter

A small house in the background

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar, 15–20 år
 2. Kommun:
  Uppsala
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Tiangruppen AB, 556378-5145
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Normbrytande beteende
 • Integrationssvårigheter
 • Skydd
 • Avhoppare
 • Riskbruk
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • SAVRY
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Psykologisk bedömning
 • Psykologsamtal
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Psykologutredning
 • Terapi
 • Kriminalitetsprogram B12
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Uppsala

Torpvillan HVB

Här erbjuder vi en unik och personlig vårdmiljö för pojkar 15-20 år som befinner sig i svåra psykosociala situationer. Boendet riktar sig till främst till ungdomar med missbruksproblem och/eller kriminalitet. Vi erbjuder bland annat riskbedömningsinstrumentet SAVRY samt kriminalitetsprogrammet B12.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar, 15–20 år
 2. Kommun:
  Uppsala
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Tiangruppen AB, 556378-5145
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Normbrytande beteende
 • Integrationssvårigheter
 • Skydd
 • Avhoppare
 • Riskbruk
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • SAVRY
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Psykologisk bedömning
 • Psykologsamtal
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Psykologutredning
 • Terapi
 • Kriminalitetsprogram B12
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A small house in the background
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a dining room table
 • A kitchen with a stove top oven
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A dining room table
 • A view of a kitchen
 • A wooden house
 • A car parked in front of a house
 • A small house in the background
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a dining room table
 • A kitchen with a stove top oven
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A dining room table
 • A view of a kitchen
 • A wooden house
 • A car parked in front of a house

Lokaler

Torpvillan ligger utanför Skyttorp och ca 30 km nordost om Uppsala. Mindre än fem minuter från närmaste busshållplats. Läget är naturnära och ute i skogen. Boendet är en stor fin 2-våningsvilla med en generös tomt. På nederplan finns personalrum, gemensam dusch/toalett för ungdomar, samtalsrum, två ungdomsrum, kök men även ett gemensamt vardagsrum med kamin. På ovanvåningen finns även där ett utrymme för gemenskap och aktivitet men även fyra ungdomsrum fördelat på två olika delar av övervåningen samt tvättstuga och badrum.

Utanför på gården finns flera olika hus, avsett för personalkonferens och möten men även ett annat hus för träningsmöjligheter och andra aktiviteter.

Inom Tiangruppen erbjuds övernattningslägenhet vilken även kan lånas av närstående till våra ungdomar som bor hos oss. Vi välkomnar studiebesök till enheten.

Målgrupp

Torpvillan erbjuder behandling för pojkar i åldrarna 15-20 år som befinner sig i svåra psykosociala situationer. Enheten riktar sig till ungdomar med missbruksproblem, kriminalitet och/eller beteendeproblematik. 

Torpvillan tar emot ungdomar enligt SoL och LVU och kan även erbjuda insatser via öppenvårdsbeslut. Vi har möjlighet att ta emot ungdomar för utredningsuppdrag/riskbedömning och ungdomarna har terapi med behandlande psykolog som är kopplad till enheten via Tiangruppens behandlingsenhet.  

Behandling

Verksamhetens behandlingsarbete har sin grund i KBT och MI. Personalen har kunskaper i kriminalitetsprogrammet B12 och missbruksprogrammet A-CRA för att kunna leda behandlingsarbetet på bästa sätt.

Personalen på Torpvillan HVB erhåller en hög symtomtolerans för att möta ungdomarnas utagerande beteende och emotionella svårigheter utifrån ett lågaffektivt bemötande. Vårt fokus på Torpvillan, är att skapa en trygg och förutsägbar miljö för ungdomarna. Stabilitet, struktur och behandling är ledord hos oss. Fokus är på att skapa stabilitet, struktur och behandlingsallianser, och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi arbetar också med social färdighetsträning där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

I samband med inskrivning görs en kartläggning med hjälp av SAVRY. Vi mäter sedan utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

De behandlingsmetoder som erbjuds på Torpvillan följer Socialstyrelsens rekommendationer för respektive målgrupp. Torpvillan deltar därför i ett omfattande forskningsprojekt i samarbete med psykologiska institutionen på Uppsala universitet.  

Forskningsprojektets huvudsakliga syfte är att utvärdera och utveckla Kriminalitetsprogrammet - B12, ett behandlingsprogram för unga personer med kriminellt eller annat antisocialt beteende. Programmet vilar på kognitiv beteendeterapeutisk- och social inlärningsteoretisk grund. Insatser som utformats utifrån dessa teorier har visat god effekt avseende att minska risk för utveckling- och återfall i kriminalitet och annat antisocialt beteende.

Vidare kommer nya sätt att bedöma och följa upp behandlingsresultat att utvärderas. Deltagande i forskningsprojektet kommer att bidra till ökad kunskap om hur insatser som denna bör utformas för att bli mer effektiva och användarvänliga för ungdomar i Sverige. Deltagande är givetvis helt frivilligt." kartläggning av ungdomen för att kunna åstadkomma en genomförandeplan som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Inom ramen för kartläggningen erbjuds ungdomarna 3–5 bedömningssamtal med vår psykolog.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Målet med behandlingen på Torpvillan är att varje ungdom som flyttar från oss har uppnått en varaktig beteendeförändring som bidrar till en ökad livskvalitet och en positiv riktning framåt i livet.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat familjehem och stödboende inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Sysselsättning och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Humanas HVB har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola.

För ungdomar för vilka skola inte är aktuellt arbetar vi aktivt för att ordna praktik.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Torpvillan. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen. Att lyckas med något utanför en kriminell livsstil skapar en annan identifikation, stolthet och självförtroende.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå.

Vi har även olika forum så som värdegrundsfrågor och livskunskap som ungdomarna kan delta i.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt med vaken nattpersonal.

De som arbetar på Torpvillan har behandlingspedagog- eller annan adekvat utbildning samt flera års relevant erfarenhet av arbete med målgruppen. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och fortbildning sker kontinuerligt inom våra behandlingsmetoder.

Humana region Uppland, där Torpvillan ingår, har en egen behandlingsenhet med vars stöd vi kan erbjuda bland annat utredningar, riskbedömningar, utbildning, handledning och terapier. Behandlingsarbetet sker i nära samarbete mellan enheten och psykolog/terapeut som deltar på behandlingskonferenser och vid regelbundna avstämningar med ansvarig chef och kontaktpersoner. Denne bidrar även med utlåtanden, handledning av personal och stöttning kring behandlingsstrategier.

Samtliga medarbetare har kunskap och insikt i HBTQI-frågor, vilket återspeglas i vårt bemötande och i den fysiska miljön.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Uppsala

Derya Akdag

Föreståndare & verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar, 15–20 år
 2. Kommun:
  Uppsala
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Tiangruppen AB, 556378-5145

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Derya Akdag

Föreståndare & verksamhetschef

A person wearing glasses and smiling at the camera

Josefine Azrang

Placeringskoordinator