Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan, öppet vardagar 8-17
Hitta enhet Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
A group of people are playing Kimble on the floor.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 0–20 år
 2. Kommun:
  Uppsala och Västmanland
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Övergreppsproblematik
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Psykisk ohälsa
 • Aggressivitet
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • OCD/Tvång
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Öppenvård
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • ERASOR
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • IHF - Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling
 • Mindfulness
 • CPU - Cannabis Program för Ungdomar
 • ÅP - Återfallsprevention
 • rePULSE
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • HAP - Haschavvänjning
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MarteMeo
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • Kriminalitetsprogram B12
 • CRAFT
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Uppsala och Västmanland Öppenvård

Utifrån en omfattande metodbank arbetar vi med individanpassade behandlingsprogram och insatser för barn och unga med psykosocial problematik, vilket oftast berör hela familjen. Behövs ytterligare resurser har vi stora möjligheter via Humanas andra enheter.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 0–20 år
 2. Kommun:
  Uppsala och Västmanland
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB

Telefonnummer till enheten

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Övergreppsproblematik
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Psykisk ohälsa
 • Aggressivitet
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • OCD/Tvång
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Öppenvård
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • ERASOR
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • IHF - Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling
 • Mindfulness
 • CPU - Cannabis Program för Ungdomar
 • ÅP - Återfallsprevention
 • rePULSE
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • HAP - Haschavvänjning
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MarteMeo
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • Kriminalitetsprogram B12
 • CRAFT
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Målgrupp

Vi vänder oss till barn och unga med psykosocial problematik, där oftast hela familjen berörs och kan ha egna behov av stöd och behandling.

Vanliga problem är svårigheter i samspelet mellan förälder och barn/ungdom. Föräldrarna kan ibland också ha svårt att tillgodose barnens grundläggande behov och behöver stöd i sitt föräldraskap. Det kan även yttra sig i beteendeproblem och problem med relationen till föräldrar, andra vuxna och jämnåriga. Andra följder kan vara brister i skolgången och ett socialt nedbrytande beteende.

Familjerna kan också vara under utredning hos socialtjänsten, som då kan anlita oss för en fördjupad utredning/omsorgsbedömning som komplement till sin barnavårdsutredning.

Vi arbetar över hela Uppsala och Västmanland, inkluderande Västerås, Avesta, Sala och Skinnskatteberg.

Behandling

På Uppsala och Västmanland Öppenvård arbetar behandlare och samordnare som har en stor vana att möta föräldrar och barn i komplexa och svåra situationer. Med hjälp av teoretisk kunskap, klinisk erfarenhet och ett strukturerat arbetssätt har vi utvecklat vägar att möta familjer med olika behov i olika situationer i livet. Här utformar vi individuella behandlingsprogram och insatser, och kan erbjuda allt från IHF, föräldrastöd och ungdomsbehandling till familjepedagogiska insatser och umgängesstöd.

Vi inleder med en undersökande- och samgåendefas, där vi arbetar med alliansskapande och med målen i genomförandeplanen. Det är mål som ofta handlar om att öka känslomässigt engagemang, kommunikation mellan familjemedlemmarna, att etablera fasta rutiner och struktur samt att kunna hantera impulser och känslor. Det kan också handlar om att öka känslan av trygghet och stabilitet eller att bygga relationer. För barnet/ungdomen kan det även handla om att öka närvaron i skolan.

Insatserna kan variera stort – allt från stödsamtal en gång i månaden, till omfattande familjebehandling med samtal flera gånger i veckan som kan pågå i ett år. Arbetet med de yngre barnen är mer samspels- och anknytningsbetonat.

Vi möter familjer där det passar dem bäst och därför rör vi oss över stora ytor och arbetar på flexibla tider. Behandlingssamtalen sker primärt i hemmiljön, men vi kan även erbjuda de samtalsrum som finns i våra lokaler.

På Uppsala och Västmanland Öppenvård lyfter vi det salutogena synsättet, det vill säga vi utgår från det som fungerar och stärker individen. Metoderna vi använder bygger på evidens eller beprövad erfarenhet, bland annat Connect, MI, A-CRA, rePULSE, Marte Meo, MIM och Signs of Safety.

Det här är några särskilda insatser där vi har beprövade arbetssätt:

 • Vid våld i familjen kan vi anpassa och kombinera insatser samt har kompetens i Signs of Safety.
 • IHF – en manualbaserad multisystemisk behandlingsmetod med hög intensitet. Behandlingen genomförs strukturerat av ett team med samordnare, familjebehandlare och barn-/ungdomsbehandlare. Metoden vänder sig till familjer med barn 3–20 år och lämpar sig väl för arbete med komplex problematik. Tack vare den höga intensiteten kan IHF ses som ett alternativ till placering.
 • Omsorgsbedömning – Humanas strukturerade metod för kartläggning av föräldraförmåga, som komplement till socialtjänstens barnavårdsutredning. Här utreder ett team med familjebehandlare samspel och föräldraförmågor i hemmet. Vid behov kan omsorgsbedömning ske parallellt med en placering av familjen i ett bredvidboende.
 • Individanpassad insats vid problematisk skolfrånvaro. Här arbetar vi med hela familjen och samarbetar även med skola och nätverk. Vårt team består av samordnare, familjebehandlare och kvalificerad kontaktperson.
 • Umgängesstöd – ett alternativ om barnet/ungdomen till exempel bor på ett familjehem långt bort eller umgänge sker med biologisk förälder på annan ort.
 • Familjebehandling och familjepedagogiska insatser – för familjer som behöver hjälp med att sätta gränser, skapa och upprätthålla rutiner/struktur, utveckla samspel och kommunikation samt stärka relationerna i familjen. Detta kan åstadkommas genom samtal, men också via pedagogiska insatser i hemmet (praktisk hjälp).
 • Föräldrastöd – individuella samtal som kan handla om allt från att känna sig trött och otillräcklig som förälder till att förstå barns olika behov och intressen eller hur man kan få vardagen att gå ihop.
 • Vi kan genomföra olika riskbedömningar: ERASOR (sexuell beteendeproblematik), Check-15 (avhoppare från gängkriminalitet), PATRIARK-V2 (hedersrelaterat våld) och SARA-SV (våld i nära relation).

Vi gör allt för att anpassa vården och behandlingen efter klientens och Socialtjänstens behov och tar stort ansvar för arbetet genom regelbunden uppföljning tillsammans med klienterna och uppdragsgivaren. Om behoven förändras under en placering har vi goda möjligheter att vårdfläta över till annan insats. Vi arbetar nära med de enheter inom Humana som arbetar med stödboende, HVB och familjehem. En öppenvårdsbehandling kan bidra till att undvika en placering eller korta ner en placeringstid. Utvecklingen kan även ske åt andra hållet, där öppenvård kan fungera som en övergång till ett eget boende efter en placering. Öppenvård kan också genomföras som en kombinerad insats under placering i exempelvis ett familjehem, HVB eller stödboende.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Visa mer

Personal

Personalen på Uppsala och Västmanland Öppenvård är alla socionomer eller beteendevetare, många med GPU/Grundläggande psykoterapiutbildning och relevanta metodutbildningar.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 0–20 år
 2. Kommun:
  Uppsala och Västmanland
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB

Placeringsförfrågan

Annica Hammarstrand, Enhetschef

Annica Hammarstrand

Enhetschef

Telefonnummer till enheten