Utredningen

Neuropsyk i Bollnäs har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer som har olika former av neuropsykiatriska tillstånd. Utredningsenheten har 15 platser, alla med enkelrum. Vårdtiden på enheten kan innehålla en utredningsdel eller en behandlingsdel, eller både och. Enheten bedrivs inom ramen för hälso- och sjukvård och remiss krävs. Ett besök görs alltid innan inskrivning, besöket syftar till att erhålla god kontakt med patienten och dennes nätverk.

 1. Bolag
  Neuropsyk i Bollnäs
 2. Kommun
  Bollnäs
 3. Ålder
  15 år och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  14
 6. Placeringsform
  HSL

Heden 134
Bollnäs
Telefon: 0278-177 80
Fax: 0278-177 94

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD
 • DCD
 • Demens
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
Region
 • Hela Norrland
 • Nedre Norrland
Län
 • Gävleborg
Metod och insats
 • ADL
 • Studio III
Lagrum och tillstånd
 • Plac enl HSL
Bolag
 • Neuropsyk i Bollnäs

Om oss

Målgrupp

Patienter med medfödda och förvärvade hjärnskador med utmanande beteenden. Även utåtagerande beteende, tvångsbeteenden, autism och andra neuropsykiatriska diagnoser, demens epilepsi, svåra depressioner med mera utreds och behandlas.

Utrednings- och behandlingsprocess

Utredningsteamet består av psykiatriker, psykolog med inriktning neuropsykologi, specialpedagog och psykiatrisjuksköterska som tillsammans med erfarna skötare säkerställer ett utförligt kvalitativt utredningsresultat och ett heltäckande pedagogiskt förhållningssätt.

Utredningen som görs syftar ofta till att ta fram det ”pedagogiska receptet” för att få strategier att förhålla sig till gällande bemötande, få rekommendationer om boendesituationer och förhållningssätt. Tillsammans med medicinska undersökningar och genomgångar vävs delarna samman utifrån uppdragets art. Träning och observation i ADL, sociala samspel och andra delar sker under trygga former, allt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för patienten att lyckas i ett framtida boende.

Vi sätter patienten i centrum där vår ambition är att medicineringen ska vara optimerad. Vi har hög personaltäthet så att det alltid ska finnas personal i patientens närhet, dygnet runt. Under vårdtiden görs uppföljningar tillsammans med uppdragsgivaren, ansvarig sjuksköterska och andra berörda i teamet. Inför utskrivning träffas samtliga berörda och en noggrann "utslussningsplan" arbetas fram. 

Aktivering

Daglig aktivering utgår från varje patients förmåga, intresse och dagsform. Det kan handla om utevistelse, ridning, bad och fysisk aktivitet. Den sociala träningen består av att handla, laga mat, fika, gå på bio, besöka sportevenemang mm.

Kvalitet och uppföljning

Utrednings- och behandlingsenheten verkar för att ett kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete sker i samverkan med uppdragsgivaren, anhöriga och god man. Vi erbjuder anpassade lösningar för uppdragsgivaren och arbetar flexibelt och anpassar önskemålen efter individens förutsättningar och förmåga.

Placeringsförfrågan

Barbro Altberg Placeringskoordinator

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär

En vintrig utomhusbild på Boheden