Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Vassbo behandlingshem

HVB-hem med egen grundskola för pojkar med tidig jag-störning och med problematisk uppväxt samt barn som blivit kränkta psykiskt, fysiskt och sexuellt.

 1. Bolag
  Vassbo Behandlingshem
 2. Kommun
  Uddevalla
 3. Ålder
  10-14
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  7
 6. Placeringsform
  HVB och skola

Råane 250
Uddevalla
Telefon: 0522-66 30 10

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Dubbeldiagnos
 • Inlärningssvårigheter
 • Kost och vikt
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
 • behandlingsplacering
 • Skola/skolverksamhet
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • BBIC
 • Connect
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
 • Tillstånd Skolverket
Bolag
 • Vassbo Behandlingshem
 • Baggium

Om oss

Vassbo är ett mindre HVB-hem med egen grundskola och behörig rektor och lärare. Vi tar idag emot max 7 pojkar i vår grupp på boendet och 12 pojkar i skolan. Barnen har oftast en problematisk uppväxt och kan ha blivit kränkta psykiskt, fysiskt och sexuellt. Denna, ofta komplexa, problematik kan ta sig uttryck i utåtagerande beteende, självskadebeteende, isolering, brister i sociala färdigheter och problematisk skolfrånvaro. Det är även vanligt att våra barn har upplevt trauman och en tidig omsorgssvikt.

Vi har en behandlingspersonal med hög kompetens och med lång erfarenhet av att arbeta med unga.  Vi har även tillgång till psykologer, psykoterapeuter och handledare som möjliggör högkvalitativ vård och behandling, i huvudsak utifrån inlärningspsykologiska principer, kognitiva beteendeterapeutiska metoder samt även utifrån ett psykodynamiskt perspektiv och anknytningsproblematik.

Vi strävar efter att ge barnen struktur och skydd under sin vistelse hos oss. Vårt bemötande vilar på engagemang, aktning, en tilltro till barnens egna förmågor, ärlighet, en förståelse för barnets behov/situation samt en vilja att förmedla hopp om framtiden. Vi har ett salutogent förhållningssätt och arbetar utifrån en evidensbaserad praktik (EBP). Vi strävar efter att göra pojkarna delaktiga i behandlingen. Vi har rivit ner gamla synsätt och arbetar idag med en modell som innebär BÅDE styrning och stöd, både struktur och flexibilitet.

Vassbo har en förutsägbar och välstrukturerad planering för varje enskild ungdom med fasta rutiner och inplanerade aktiviteter både enskilt och i grupp. Självklart finns det även ett stort utrymme för spontanitet. Behandlingen är psykodynamisk och miljöterapeutisk. Vi anser att helheten är mycket viktig, därför hamnar barnen och deras föräldrar och närmaste nätverk i fokus. Tillsammans försöker vi finna gemensamma mål och referenser. 

Vår ambition är att barnen ska få möjlighet att lära sig nya funktionella beteenden gem att träna på åldersadekvata sociala färdigheter, få delta i sociala aktiviteter utanför boendet som t.ex. idrott eller kulturaktiviteter. Vi tillser att de får tillgång till hälso- och sjukvård och att de får möjlighet till fungerande kontakter med sitt nätverk.

Individuella aktiviteter erbjuds utifrån eget intresse. Varje vecka skriver ungdomen och behandlingspersonal en Loggbok som utvärderas veckan efter. Här får ungdomen en bra möjlighet att påverka sin vecka vad gäller skola, fritidsaktiviteter, helgaktiviteter, möten, umgänge med nätverk mm. De blir på detta sätt delaktiga i sin egen behandlingsprocess.

Vi talar utöver svenska även engelska, danska, farsi, arabiska och rumänska och arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv som tillerkänner varje individs lika värde oavsett könsidentitet samt etnisk bakgrund.

Placeringsförfrågan

Exteriör av vassbo

Vassboskolan

Vassboskolan är en grundskola för elever i behov av särskilt stöd och/eller anpassad skolgång. Skolan håller till i kamratgården på Ljungskiles folkhögskola, och bedriver utbildning för elever från mellanstadiet upp till det tionde skolåret.

Läs mer om skolverksamheten