Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Vattmyren

HVB för pojkar oavsett könsidentitet eller könsuttryck med sexuellt utagerande beteende, ibland i kombination med exempelvis aggressivitet eller riskfyllt alkohol-/drogbruk.

 1. Bolag
  Tiangruppen
 2. Kommun
  Uppsala
 3. Ålder
  15-20
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  6+7
 6. Placeringsform
  HVB
HBTQ – certifierad, RFSL

HBTQ – certifierad, RFSL

Götgatan 1
Uppsala
Telefon:
Vattmyren 1: 0768-36 19 90
Vattmyren 2: 0727-00 47 87
Fax: 018-71 19 91

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • Incest
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Län
 • Uppsala
Metod och insats
 • ART
 • BBIC
 • DBT
 • KBT
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI - motiverande samtal
 • ACT
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Tiangruppen
Certifikat
 • HBTQ

Om oss

Vattmyren är ett HVB med två små unika behandlingsenheter med sex respektive sju platser för pojkar oavsett könsidentitet eller könsuttryck, med sexuellt utagerande beteende. Problematiken kan även yttra sig i annat beteende exempelvis aggressivitet eller riskfyllt alkohol-/drogbruk. Pojkar med en historik av sexuella övergrepp känner ofta återkommande oro/ångest och många har suicidtankar, ätstörningar och/eller fobier av olika slag. Tidigare övergreppserfarenheter kan även finnas. Vi arbetar med samtliga delar.

Personaltätheten är hög för att ge såväl den placerade ungdomen som uppdragsgivare trygghet och professionalism i placeringen. Vi har ett salutogent och systemteoretiskt förhållningssätt och arbetar uteslutande med evidensbaserade metoder, framförallt kognitiv beteendeterapi (KBT) med ett multisystemiskt upplägg. Vi lägger stor vikt vid att observera och tydliggöra funktionella beteenden, kartlägga destruktiva beteendemönster samt bygga på underskottsbeteenden. Vi ser familjens delaktighet som en resurs i behandlingen och erbjuder alltid familjeterapi för att öka möjligheten till fungerande framtida relationer i hemmiljön.
Vi arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv som tillerkänner varje individs lika värde oavsett kön, könsidentitet eller bakgrund. Samtliga medarbetare har kunskap och insikt i HBTQ-frågor vilket återspeglas i vårt bemötande och i den fysiska miljön. 

Övergripande mål är att varje placerad ungdom ska nå:

 • Märkbar minskning av sexuellt utagerande beteende genom eget ansvarstagande.
 • Ökad förståelse för varför/hur beteendet har uppstått.
 • Medvetenhet om kognitiva förvrängningar kring sex och relationer och hur dessa påverkar beteendet.
 • Minskad risk för framtida sexuella övergrepp enligt vetenskapliga riskinstrument.
 • Kunskap kring olika strategier för att hantera sina känslor och de mekanismer som styr dem.
 • Fler sociala färdigheter i syfte att få ett stabilare känslo/relationsliv.
 • Ett för pojken gynnsamt förhållningssätt till sitt närmaste nätverk och andra.
 • En stabil grund att stå på och en planering inför framtiden.

Terapi

 • Den enskilda psykoterapin och familjeterapin utgår från KBT med fokus kring den senaste forskningen om behandling av unga som agerar ut sexuellt (Good Lifes Model).
 • Alkohol- och drogterapi vid behov.
 • Individualterapin kompletterar det miljöterapeutiska arbetet och den sociala färdighetsträningen i vardagen på Vattmyren.

Vattmyren arbetar för att alla placerade ungdomar har en regelbunden sysselsättning, utöver behandlingsarbetet, i form av praktik eller skola. För de ungdomar som uppvisar en stabil riskprofil för sexuellt utagerande så finns upparbetat samarbete med flera skolor och praktikplatser runt om i Uppsalatrakten vilket gör att vi kan anpassa utformningen till den enskildes intressen och behov. Dessa ungdomar kan även slussas ut till andra skolor, utanför Vattmyren, något som är ett mål för alla placerade ungdomar under behandlingens gång.

Distansstudier och möjlighet till lånedatorer med internetuppkoppling finns för studiesyften på Vattmyren. Alla individuella program kan erbjudas. Parallellt med skolplanen så övas ungdomen i allmänna skolfärdigheter som behövs för att fullfölja skolgång. Riskbedömningar ligger till grund för beslut kring grad av sysselsättning som sker utanför Vattmyren.

Bred språklig och kulturell kompetens finns i personalgruppen.

En person som som håller på att rulla ut en yoga-matta

Traumaanpassad Yoga (TAY)

Yoga generellt, har fått ett växande stöd inom hälso- och sjukvård. En mängd olika forskare har studerat yoga som en intervention för klienter som lider av olika psykiatriska svårigheter så som trauma, ångest, depression och posttraumatisk stress.

Läs mer om Traumaanpassad Yoga

Placeringsförfrågan