Hem

Kontaktuppgifter

A small house in a green field

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 15-20 år
 2. Kommun:
  Uppsala
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6+7
 5. Bolag:
  Tiangruppen AB, 556378-5145
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Depression
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Mindfulness
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Lågaffektivt bemötande
 • BUAS - barn och unga med sexuella beteendeproblem
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Uppland

Vattmyren HVB

Vattmyren består av två små trygga behandlingsenheter som tar emot ungdomar med sexuellt utagerande beteende. Riskbedömning görs med hjälp av ERASOR. Vi har hög målgruppsspecifik kompetens och ett utvecklat risktänk. Enheten är HBTQI-certifierad.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 15-20 år
 2. Kommun:
  Uppsala
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6+7
 5. Bolag:
  Tiangruppen AB, 556378-5145
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Depression
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Mindfulness
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Lågaffektivt bemötande
 • BUAS - barn och unga med sexuella beteendeproblem
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A small house in a green field
 • An old barn in front of a house
 • A kitchen with a sink and a window
 • A dining room table
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A car parked in front of a house
 • A house with a grass field
 • A close up of a green field with trees in the background
 • A dining room table
 • A room full of furniture
 • A bedroom with a bed and a window
 • A living room
 • A small house in a green field
 • An old barn in front of a house
 • A kitchen with a sink and a window
 • A dining room table
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A car parked in front of a house
 • A house with a grass field
 • A close up of a green field with trees in the background
 • A dining room table
 • A room full of furniture
 • A bedroom with a bed and a window
 • A living room

Lokaler

Vattmyren ligger avskilt ca 25 km öster om Uppsala och är i praktiken två mindre behandlingshem. De är separata enheter med var sin verksamhetschef och samordnare, inrymda i var sin byggnad på samma område – den ena med sex platser, den andra med sju.

I en intilliggande byggnad finns ett gym och en musikstudio som enheterna delar på. Till huset hör en stor trädgård där vi odlar grönsaker både på friland och i odlingslådor och använder i matlagningen. I trädgården finns också möjlighet till fotboll, beachvolley, grillning och andra utomhusaktiviteter. Intill ligger en skog för promenader och svampplockning, och det är nära till sjö med fiske och bad.

Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

Vi tar emot ungdomar med sexuellt utagerande beteende, som också kan yttra sig i till exempel anknytningsproblematik, traumaerfarenheter, aggressivitet samt riskfyllt alkohol- samt drogbruk. Det kan även finnas erfarenhet av tidigare övergrepp. Många känner återkommande oro/ångest och har suicidtankar, ätstörningar och/eller fobier av olika slag. Vi arbetar med samtliga delar.

Enheten är HBTQI-certifierad och tar emot ungdomar oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU och kan även erbjuda insatser via öppenvårdsbeslut. Vi har möjlighet att ta emot ungdomar för utredningsuppdrag/riskbedömning. Vi utgår alltid från riskbedömning med hjälp av ERASOR, och om den inte redan är genomförd erbjuds den i samband med placering.

Behandling

På Vattmyren arbetar vi uteslutande utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder, framför allt KBT . Vi lägger stor vikt vid att observera och tydliggöra funktionella beteenden, kartlägga destruktiva beteendemönster samt bygga på underskottsbeteenden. Behandlingen fortlöper enligt ett fassystem, med kartläggnings-, behandlings- och vidmakthållandefas, kopplat direkt till ett förstärkningssystem. Exempel på ytterligare behandling är traumaanpassad yoga. Alkohol-/drogterapi kan erbjudas vid behov.

Vi arbetar också med social färdighetsträning, där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag, kompletterad med teckenekonomi och andra förstärkningssystem, där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

All behandling sker utifrån den risk- och behovsbedömning (med hjälp av ERASOR respektive ASAP) som antingen har gjorts före placering eller genomförs av våra psykologer i början av placeringen/behandlingen. Vi anpassar behandlingen utifrån varje ungdoms specifika beteenderepertoar, eventuella diagnoskriterier och affektdiagnoser.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Personalen är van att möta ungdomar med sexuellt utagerande beteendeproblematik samt stigmatiseringen dessa klienter ofta känner. De är trygga i att prata med ungdomarna om de beteenden som föranlett placeringen hos oss. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat ERASOR och SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi ser familjens delaktighet som en resurs i behandlingen och erbjuder nätverksarbete/-möten för att öka möjligheten till fungerande framtida relationer i hemmiljön. Målet är att vårdnadshavare eller för ungdomen andra viktiga vuxna, ska få stöd och förståelse för att kunna bemöta, hantera och stötta ungdomens utveckling.

Övergripande mål med placeringen är att varje placerad ungdom ska nå:

 • Märkbar minskning av sexuellt utagerande beteende genom eget ansvarstagande.
 • Ökad förståelse för varför och hur beteendet har uppstått.
 • Medvetenhet om kognitiva förvrängningar kring sex och relationer och hur dessa påverkar beteendet.
 • Minskad risk för framtida sexuella övergrepp enligt vetenskapliga riskinstrument.
 • Kunskap kring olika strategier för att hantera sina känslor och de mekanismer som styr dem.
 • Fler sociala färdigheter i syfte att få ett stabilare känslo-/relationsliv.
 • Ett för ungdomen gynnsamt förhållningssätt till sitt närmaste nätverk och andra.
 • En stabil grund att stå på och en planering inför framtiden.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Innan vidare vårdinsatser genomför vi en ny bedömning för att identifiera vilka riskfaktorer som kvarstår att arbeta med och utifrån denna planera lämplig behandlingsinsats.

Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat stödboende inom Humana i Uppsala och Märsta eller ett av våra familjehem, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Har det varit en längre placering kan vi planera en gradvis utslussning, med växelvis boende hos oss och i stödlägenhet. Därmed ges möjlighet att öva på de färdigheter som krävs för den nya boendeformen, med stödinsatser av vår personal i form av tillsyn och hantering av de utmaningar som kan uppkomma.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Vattmyren har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola. För ungdomar för vilka skola inte är aktuellt arbetar vi aktivt för att ordna praktik.

För de ungdomar med en stabil riskprofil för sexuellt utagerande så finns upparbetat samarbete med flera kommunala grund- och gymnasieskolor samt praktikplatser runt om i Uppsalatrakten. Det är också möjligt att bedriva distansstudier från Vattmyren, där vi kan erbjuda alla individuella gymnasieprogram.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Vattmyren. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen, utifrån riskbedömningar för sysselsättning som sker utanför Vattmyren.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå.

Vi har även olika forum för insikter i sin egen problematik, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt med hög personaltäthet och en vaken natt i varje byggnad.

De som arbetar på Vattmyren har behandlingspedagog- eller annan adekvat utbildning samt flera års relevant erfarenhet av arbete med målgruppen. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och fortbildning sker kontinuerligt inom KBT, MI, suicidprevention, självskadebeteende och ERASOR/ASAP.

Humana region Uppland, där Vattmyren ingår, har en egen behandlingsenhet med vars stöd vi kan erbjuda bland annat utredningar, riskbedömningar, utbildning, handledning och terapier. Behandlingsarbetet sker i nära samarbete mellan enheten och psykolog/terapeut som deltar på behandlingskonferenser och vid regelbundna avstämningar med ansvarig chef och kontaktpersoner. Denne bidrar även med utlåtanden, handledning av personal och stöttning kring behandlingsstrategier.

Genom Humana region Uppland har vi tillgång ett flertal leg. psykologer, leg. psykoterapeuter och KBT steg 1-terapeuter, av vilka flera har kompetens i problematik kring sexuellt gränsöverskridande.

Samtliga medarbetare har kunskap och insikt i HBTQI-frågor, vilket återspeglas i vårt bemötande och i den fysiska miljön. 

Bred språklig och kulturell kompetens finns i personalgruppen.

Adress

Uppland

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 15-20 år
 2. Kommun:
  Uppsala
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6+7
 5. Bolag:
  Tiangruppen AB, 556378-5145

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Bo Buhrman

Föreståndare

Lennart Damjanovic

Lennart Damjanovic

Verksamhetschef

A person wearing glasses and smiling at the camera

Josefine Azrang

Placeringskoordinator