Hem

Kontaktuppgifter

A small house in a dirt field

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 15-19 år
 2. Placeringsform:
  HVB
 3. Antal platser:
  6
 4. Bolag:
  Off.Clinic , 556625-9429
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Trauma
 • Övergreppsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ERASOR
 • Sexual Specifik Behandling
 • Terapi
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Sverige

Veabacken HVB

Off.Clinic Veabacken är specialiserat på sexuell beteendeproblematik. Personalen har särskild kompetens inom DBT och övergreppsspecifik behandling. Vi vänder oss till hela Sverige. Föräldrar/nätverk inkluderas i behandlingsarbetet genom utbildning och stödsamtal.

Kontaktuppgifter till enheten

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 15-19 år
 2. Placeringsform:
  HVB
 3. Antal platser:
  6
 4. Bolag:
  Off.Clinic , 556625-9429
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Trauma
 • Övergreppsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ERASOR
 • Sexual Specifik Behandling
 • Terapi
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A small house in a dirt field
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A room with a fireplace and a large window
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A room filled with furniture and a fireplace
 • A dirt road in front of a house
 • A tree in front of a house
 • A large brick building with green grass in front of a house
 • A house with bushes in front of a building
 • A garden in front of a house
 • A dining room table in front of a brick building
 • A wooden bench in front of a house
 • A bench in front of a house
 • A small house on a farm
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A small house in a dirt field
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A room with a fireplace and a large window
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A room filled with furniture and a fireplace
 • A dirt road in front of a house
 • A tree in front of a house
 • A large brick building with green grass in front of a house
 • A house with bushes in front of a building
 • A garden in front of a house
 • A dining room table in front of a brick building
 • A wooden bench in front of a house
 • A bench in front of a house
 • A small house on a farm
 • A living room filled with furniture and a fireplace

Lokaler

Off.Clinic utgörs av fyra behandlingshem för pojkar med sexuell beteendeproblematik:

• Visslan: 10–17 år
• Stugan: 12–16 år
• Bakfickan: 12–18 år
• Veabacken: 15–19 år

De är inrymda i olika byggnader på angränsande tomter, där Osby kommun också driver en grundskola speciellt för behandlingshemmens ungdomar.

Området är lugnt och avskilt beläget i Visseltofta, 1 mil från Osby och 2 mil från Markaryd, med gröna gräs- och trädgårdsytor mellan byggnaderna och promenadvänlig skog alldeles intill.

Veabacken ligger i ett före detta vandrarhem bestående av två byggnader, med alla ungdomsrummen i den ena och gemensamhetsytorna i den andra.

På området finns möjligheter till basket, badminton, fotboll, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Här på Veabacken finns ett litet hus med en tvårumslägenhet för besökande till Off.Clinics alla enheter på området.

Studiebesök är önskvärda som en viktig del av matchningsprocessen innan placering.

Målgrupp

Vi tar emot barn och unga med sexuell beteendeproblematik. Ofta i kombination med bristande relationsfärdigheter, känsloregleringsfärdigheter och impulskontroll, vilka kan påverka hur sexuella beteendeproblem utvecklas och bibehålls. Därutöver kan specifika svårigheter förekomma, som neuropsykiatriska diagnoser, trauma och sexuella avvikelser.

Vi tar också emot ungdomar som varit i behandling på någon av de andra Off.Clinic-enheterna på området men som ännu inte klarar av behandling i öppenvård, till exempel lite äldre ungdomar som behöver ytterligare färdigheter för att kunna ta ansvar för sitt eget liv.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. En placering hos oss kan avse utredning, skydd och behandling.

Behandling

På Off.Clinics behandlingshem arbetar vi framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med grund i KBT och ett fokus på DBT och övergreppsspecifik behandling. Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet.

En placering på Veabacken föregås av en noggrann matchningsprocess. Behandlingen utgår sedan från uppdragsgivarens vårdplan och genomförandeplan med uppdrag för placering. Vi utför riskbedömning för sexuella övergrepp med hjälp av ERASOR. Vid misstanke om trauma görs även en bedömning av detta. När ungdomen får hjälp att hantera egna trauman medför detta att förmågan att ta till sig behandling ökar och fördjupas, vilket inte sällan kan medföra att behandlingen förkortas.

Vårt behandlingsarbete inleds med en stabiliseringsfas för att ge tid för ungdomen att bygga förtroendefulla relationer med behandlingspersonal och terapeuter. Planering och uppföljning tillsammans med varje ungdom säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Behandlingen utgörs grovt sett av fyra delar, som genomförs både individuellt och i grupp:

• Övergreppsspecifik behandling
• Färdighetsträning utifrån DBT
• Sex- och samlevnadsundervisning
• Individualterapi

I de dagliga aktiviteterna tillsammans med personalen och övriga ungdomar övar ungdomarna på sociala och praktiska färdigheter. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Vi arbetar motivationsstödjande utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt och tillämpar ett helhetsperspektiv där vi ser varje enskild både som en individ och som en del av sitt sammanhang och ursprung. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet. En av våra terapeuter jobbar specifikt med familjestöd för att hjälpa dem att kunna bemöta, hantera och stötta ungdomens utveckling. De har också möjlighet att besöka oss.

Behandlingen syftar till att ungdomen ska lära sig de färdigheter som behövs för ett övergreppsfritt liv. I detta ingår mål som att:

• Inse sina svårigheter
• Ta ansvar för sitt problem
• Förstå de samverkande faktorerna bakom problembeteendet
• Uppfatta risksignaler och riskbeteende
• Kontrollera sitt beteende
• Förstå och kunna utöva en sund sexualitet.

Den övergreppsspecifika behandlingen slutförs oftast i öppenvårdsform. I god tid inför utslussning görs därför en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer så att alla insatser finns på plats innan placeringen avslutas.

Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda öppenvård, LSS-boenden och stödboenden inom Humana.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är både en friskfaktor och en skyddsfaktor, som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling.

Osby kommun driver grundskola i anslutning till Off.Clinics lokaler, avsedd som en säker miljö för ungdomar inskrivna på behandlingshemmen. Lärarna samarbetar nära HVB-personalen för att ge ungdomarna möjlighet att kombinera behandling med utbildning och skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande i en trygg miljö.

Om ungdomen tillhör gymnasieskolan använder vi oss av skolor i kringliggande kommuner. Då görs alltid en bedömning om ungdomen behöver en assistent för att minimera risk för nya övergrepp.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull fritid är också en skyddsfaktor både mot övergrepps- och andra antisociala beteenden och är därför en del av behandlingen på Veabacken. Här arbetar vi aktivt både i situationer som uppstår och genom planerade övningar för att hjälpa ungdomarna utveckla färdigheter i social interaktion, problemlösning och konflikthantering. Likt övriga aktiviteter betraktar vi fritidsaktiviteter såsom idrott, kultur, skapande, friluftsliv och skärmrelaterad aktivitet som möjliga behandlingstillfällen.

Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter. På boendet har vi ofta grill-, film- och spelkvällar och utnyttjar den omgivande naturen och utflyktsmål i närområdet för promenader, vandringar, bad och andra friluftsaktiviteter.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje dag gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som följs upp samma kväll.

Vi har även olika forum för insikter i sin egen problematik, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en vaken natt. Bemanningen är dimensionerad för att kunna bedöma varje situation, minimera risk och upprätta ett fullgott skydd.

De samtalsterapeuter och behandlingspedagoger som arbetar på Veabacken har specialkompetens för och gedigen erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar som begått sexuella övergrepp. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. Därutöver finns terapeuter med behörighet för KBT Steg 1 samt TF-KBT. Vi har även tillgång till psykiatriker och sjuksköterska vid behov.

Adress

Sverige

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 15-19 år
 2. Placeringsform:
  HVB
 3. Antal platser:
  6
 4. Bolag:
  Off.Clinic , 556625-9429

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Erica Pettersson Wentzel

Placeringskoordinator