Hem

Kontaktuppgifter

A living room filled with furniture on top of a hard wood floor

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 15-19 år
 2. Kommun:
  Osby
 3. Placeringsform:
  HVB och stödboende
 4. Antal platser:
  7 HVB och 1 stödboende
 5. Bolag:
  Baggium Vård och Behandling AB, 556747-5230
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Aggressivitet
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Integrationssvårigheter
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Stödboende
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • NPF-utredning
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Psykologutredning
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitetsprogram B12
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Osby, Skåne

Villa Ängsbo HVB

Vi tar emot pojkar med psykosocial problematik som vistas i olämpliga miljöer och därav utvecklat riskbeteenden samt normbrytande beteenden. Ofta är bakomliggande orsak kopplat till diagnoser/beteenden utifrån ADHD, autism och i vissa fall intellektuell funktionsnedsättning.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 15-19 år
 2. Kommun:
  Osby
 3. Placeringsform:
  HVB och stödboende
 4. Antal platser:
  7 HVB och 1 stödboende
 5. Bolag:
  Baggium Vård och Behandling AB, 556747-5230
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Aggressivitet
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Integrationssvårigheter
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Stödboende
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • NPF-utredning
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Psykologutredning
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitetsprogram B12
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor

Lokaler

Villa Ängsbo ligger i Osby, någon halvtimme norr om Hässleholm och Kristianstad i norra Skåne, i ett villaområde med närhet till skola och allmänna kommunikationer. Vi har även 1 plats för stödboendeplacering.

Behandlingshemmet är inrymt i ett tvåvåningshus som erbjuder generöst med utrymme, såväl inomhus som utomhus. Ungdomsrummen är fördelade med tre på bottenvåningen och fem på övervåningen. För att sätta personlig prägel på rummet får den unge tillsammans med personal köpa exempelvis tavlor och växter dagarna efter inflytt.

I källaren finns pingis- och biljardbord, ett litet gym och en bastu. I huset finns även utrymmen för bio, spel, pyssel och yoga.

Utanför huset finns en stor gräsmatta med möjlighet till fotboll, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Vi är glada för ett studiebesök innan placeringen, det hjälper oss i matchningen.

Målgrupp

Vi tar emot ungdomar med psykosocial problematik som kan ta sig uttryck i att ungdomen vistats i olämpliga miljöer, agerat normbrytande och utvecklat eller riskerar att utveckla ett riskbeteende avseende kriminalitet eller droger. Det är också vanligt med relationsproblem i familjen, konflikter med jämnåriga eller vuxna och skolproblematik.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. I samarbete med extern partner kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra utredningar, riskbedömningar och terapisamtal via legitimerad psykolog.

Vi erbjuder även stödboende för åldersgruppen 17–20 år i form av en lägenhet med eget tillstånd inne i Osby, bara fem minuters körtid från Villa Ängsbo. Ofta är stödboendet ett steg vidare efter behandling hos oss, men det går också bra att söka plats direkt.

Behandling

På Villa Ängsbo arbetar vi framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder som bygger på kognitiva teorier. Med ett lösningsfokuserat förhållningssätt hjälper vi ungdomen att själv komma fram till fungerande strategier och beteenden.

Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi arbetar mycket med social färdighetsträning, där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Miljön karaktäriseras av en öppen kommunikation om vad man tycker och känner, och vi bemöter alltid ungdomen lågaffektivt. Hög symptomtolerans har visat sig sänka ångestnivåer och öka ungdomarnas upplevelse av trygghet.

Den teoretiska grunden för behandlingen är LAB-Lågaffektivt bemötande, Tydliggörande pedagogik, MI och rePULSE.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Målet med behandlingen på Villa Ängsbo är att ungdomen ska utveckla verktyg som ger förutsättningar för ett självständigt och fungerande liv.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat familjehem, stödboende eller annat HVB inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Vi erbjuder även en gradvis utslussning via vårt eget stödboende i Osby. Där ges möjlighet att öva på de färdigheter som krävs för eget boende, med stödinsatser av vår personal i form av tillsyn och hantering av de utmaningar som kan uppkomma.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Villa Svanholmen har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola. Vi har ett nära samarbete med vald skola och gör kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att skolgången fungerar samt vid behov problemlösa och göra anpassningar för att möta ungdomens behov av stöd.

Om skola inte är aktuell stöttar och motiverar personalen den unga i att söka praktik eller arbete, till exempel genom stöd i kontakter med arbetsförmedlingen och andra relevanta instanser.

För de ungdomar som väntar på skolstart/praktikplats eller saknar sysselsättning, skapar vi tillsammans med den unge ett strukturerat schema för vardagen.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Humanas HVB. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen och bekostas av oss.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå.

Vi har även olika forum för insikter i sin egen problematik, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, men en sovande jour och en vaken personal.

De som arbetar på Humanas HVB har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

På enheten arbetar behandlingspersonal med fördjupade kunskaper om neuropsykiatriska diagnoser. Sjuksköterska är knuten till verksamheten för medicinska frågor.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Gunilla Kaij Bevheden

Föreståndare och verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 15-19 år
 2. Kommun:
  Osby
 3. Placeringsform:
  HVB och stödboende
 4. Antal platser:
  7 HVB och 1 stödboende
 5. Bolag:
  Baggium Vård och Behandling AB, 556747-5230

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Gunilla Kaij Bevheden

Föreståndare och verksamhetschef

Erica Pettersson Wentzel

Placeringskoordinator