Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Villa Ängsbo

Villa Ängsbo tar emot pojkar 15 till och med 19 år. Anledning till placering kan handla om att ungdomen vistas i olämpliga miljöer, agerat normbrytande och utvecklat/riskerar att utveckla ett riskbeteende. Målet är att placerade ungdomar ska nå högsta funktionsnivå och vara väl rustade för ett självständigt samt fungerande liv efter behandling.

 1. Bolag
  Baggium Vård och Behandling
 2. Kommun
  Osby
 3. Ålder
  15-19
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  8
 6. Placeringsform
  HVB

Ängsgatan 3
283 32 Osby
Telefon: 0725 - 88 33 58 
Fax: 0479-109 12

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Barn och unga 16-20 år
 • 15 till och med 19 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Bristande impulskontroll
 • Utåtagerande beteende
 • Normbrytande/problemskapande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Boenden
 • HVB
 • Stödboende
 • Utsluss
Övrigt
 • Akutplacering
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
 • Hela Sverige
Län
 • Skåne
Metod och insats
 • SDQ
 • ADL
 • ART
 • BBIC
 • Connect
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
 • ACRA
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
Bolag
 • Baggium Vård och Behandling
 • Baggium
Övrigt
 • KFSK
 • Skånes Kommuner

Om oss

Om Villa Ängsbo
Villa Ängsbo HVB är beläget i Osby, nordöstra Skåne med närhet till skola och allmänna kommunikationer. Den teoretiska grunden för behandling är Connect, A-CRA och rePULSE.
Målgrupp – vem kan vi hjälpa?
Vår målgrupp är pojkar, 15-19 år och vi erbjuder behandling av följande problematik:
 • Normbrytande/problemskapande beteende
 • Bristande impulskontroll
 • Utåtagerande beteende
 • Relationsproblematik
 • Skolproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • PTSD/Trauma 
Vilka är vi som arbetar här?
Vi som arbetar på Villa Ängsbo har följande kompetens:
 • Verksamhetschef är auktoriserad socionom med steg 1-kompetens i familjeterapi, med erfarenhet av ungdomsarbete på både operativ samt strategisk nivå.
 • Behandlingspersonal är utbildade behandlingspedagoger/socialpedagoger samt vidareutbildade i någon/några av behandlingsmetoderna verksamheten erbjuder.
 • All personal är utbildade i, samt har kontinuerlig handling utifrån Connect.
 • Utöver ordinarie personal arbetar 4-6 erfarna tim-vikarier i verksamheten.
 • Sjuksköterska är kopplad till verksamheten.
Hur fungerar det att bo hos oss?

Vardagen på Villa Ängsbo
Vi arbetar för en strukturerad vardag med regelbundna rutiner som gör tillvaron förutsägbar. Vi bemöter alltid ungdomen lågaffektivt. Hög symptomtolerans har visat sig sänka ångestnivåer och öka ungdomarnas upplevelse av trygghet, som är en grundläggande förutsättning för en lyckad behandling.

I arbetet strävar vi efter att vara rollmodeller för våra ungdomar eftersom grunden för behandlingsarbetet utgörs av relationsskapande. Verksamheten erbjuder en miljö som i både fysisk och psykisk bemärkelse ger utrymme för utveckling. 

Ungdomar lär sig sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen. Miljön karaktäriseras av en öppen kommunikation om vad som planeras och om vad man tycker och känner.

Vi tillämpar ett lösningsfokuserat förhållningssätt där vi utgår ifrån att vi människor är mer kraftfulla och kapabla än vad vi är medvetna om. Genom att vi är nyfikna och ställer öppna frågor kommer ungdomen själv på egna fungerande lösningar. Målet är att definiera problemområden och utifrån detta på ett strukturerat sätt hjälpa ungdomen att finna lösningar som är möjliga att uppnå i praktiken. Arbetssättet handlar om att formulera en målbild och vägen dit i form av förändrade beteenden.

Alla ungdomar har ett individuellt anpassat veckoschema. Som klient planerar man tillsammans med personal hur veckan ska se ut. Exempel på saker som planeras kan vara: samtal, träning, skola, praktik, städ, tvätt eller hemresa.

Kontaktperson
Varje ungdom har två kontaktpersoner. Dessa har ett övergripande ansvar för den unges behandling samt för kontakt med vårdnadshavare, övrigt nätverk, hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst. Dessa ansvarar även för praktiska områden gällande ungdom, exempelvis inköp, fritidsaktiviteter etc. Ungdom har veckovisa samtal med kontaktperson där man bland annat arbetar med mål i genomförandeplanen, skapar veckoplanering samt pratar om vardagliga händelser och rutiner. Behandlingssamtal utifrån specifik metod utförs med fördel av annan personal än kontaktperson.

Skola/Praktik
I samband med placering gör verksamheten en inventering av tidigare erfarenheter av skolgång. Utifrån detta och ungdomens egna tankar och önskemål görs en planering kring hur skolgången ska se ut. Verksamheten har kontakt med en kommunal skola i närområdet där ett inskrivningsmöte ordnas snarast möjligt. Vi har alltid ett nära samarbete med skolan och kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att skolgången fungerar och att vid behov problemlösa och göra anpassningar för att möta ungdomens behov av stöd. Personal ger ungdomens stöd beträffande motivation och läxhjälp.

För ungdom som inte är aktuell för skolgång arbetar kontaktperson tillsammans med ungdom för att finna en lämplig praktikplats samt samarbetar tätt med ansvarig på aktuell praktikplats.

För de ungdomar som väntar på skolstart/praktikplats, eller saknar sysselsättning, skapar verksamheten ett strukturerat schema för vardagen, med inplanerade aktiviteter.

Aktiviteter
Vi arbetar aktivt med delaktighet för att främja klintens intressen och verka för en aktiv fritid. Man har alltid tillgång till behandlingspersonal som ger stöttning och närvaro som är nödvändig, allt för att man ska kunna genomföra planerad fritidsaktivitet. Alla aktiviteter bekostas av Villa Ängsbo.

Våra metoder och arbetssätt

Connect
Verksamheten utgår från anknytningsteori vilket innebär att vi utgår från att den unges anknytningsmönster påverkar hur den unge kan knyta an i nuet. Forskning visar att goda relationer till viktiga, närstående personer har en grundläggande betydelse och påverkan genom hela livet. Genom att erbjuda en trygg miljö och en empatisk kommunikation kan behandlingspersonal möjliggöra detta. En trygg anknytning kan, enligt forskning, kopplas till bra och nära vänskapsrelationer, mindre aggressivitet, bättre skolresultat, ökad social förmåga och bättre förmåga att uttrycka egna samt förstå andras känslor.

rePULSE
rePULSE är en välbeprövad arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar och känslor som uppstått kan man lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre rustad för att hantera liknande situationer.

Arbetet med rePULSE-metoden är uppbyggt utifrån 10 stycken individuella samtal där man tillsammans undersöker och identifierar vad som ligger bakom olika beteenden och känslor. Under samtalen arbetar man som ett team, bestående av en forskare – som är expert på sig själv (ungdom) och en forskarassistent (personal). Forskaren uppmuntras att sätta ord på sina tankar och känslor med hjälp av forskarassistentens undersökande frågor. Genom att identifiera olika känslor och lära känna sina reaktionsmönster kan forskaren därefter välja ett nytt agerande. (Läs mer på www.repulse.se) 

Motiverande samtal
Motiverande samtal är ett förhållningssätt och en kommunikationsform där målet är att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Genom samtal försöker vi att göra ungdomen mer medveten om problem som kan uppstå och vilka konsekvenser och risker som beteendet för med sig. Alternativt försöker vi hjälpa ungdomen med att föreställa sig en bättre framtid, och på så sätt öka motivationen.

A-CRA
A-CRA är ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. A-CRA är upplagt som en serie samtal (14 st) där också vårdnadshavarna kan engageras. Målsättningen är att förbättra kommunikationen och relationen i familjen och att ungdomen ska nå drogfrihet och en mer positiv och hälsosam livsstil. Programmet har visat på goda effekter i fler olika oberoende studier.

Boende

Villa Ängsbo är ett tvåvåningshus i ett bostadsområde som erbjuder generöst med utrymme, både inomhus och utomhus. Alla ungdomar har sitt egna rum, möblerat med säng, sängbord, skrivbord + stol, byrå, garderob, fåtölj, lampor, matta, spegel. Handdukar, sänglinne, överkast/filt etc ingår i möblering.

För att sätta sin personliga prägel på rummet inhandlar ungdom, tillsammans med kontaktperson, exempelvis tavlor och växter dagarna efter inflytt. Gemensamma utrymmen, som t.ex. kök, matplats, vardagsrum, tv-rum, aktivitets-rum, tvättstuga har ungdomar och personal gemensamt ansvar för, både gällande inredning och städning.

Stödboende

Stödboende i form av två stycken lägenheter belägna i två stycken hyresfastigheter i Osby finns kopplat till verksamheten, under eget tillstånd, för pojkar 17 till och med 20 år.

Ungdom får där stöd och struktur i sin vardag med målet att klara av ett självständigt boende. Tillsammans med uppdragsgivare skapas en individuell planering av insatser som löpande anpassas utifrån ungdomens utveckling och behov. Ungdom har stöd av och arbetar tillsammans med kontaktperson samt har, genom telefonsamtal till HVB:t tillgång till personal dygnets alla timmar.

För mer information, kontakta Verksamhetschef.

Placeringsförfrågan