Hem

Kontaktuppgifter

A small house in the middle of a dirt road

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-18 år
 2. Kommun:
  Enköping
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  12
 5. Bolag:
  Tibble gård, 556632-1757
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Fobier
 • Kriminalitet
 • Narkotikamissbruk
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Normbrytande beteende
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Metod, insats och utredning
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Mindfulness
 • Studio III
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Psykoterapi
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • HAP - Haschavvänjning
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Enköping, Uppsala

Villa Fridhem

Villa Fridhem vill ge ungdomar med missbruk och psykosocial problematik bättre möjligheter att fungera i sin vardag. Boendet är certifierat för Connect, en anknytningsbaserad metod som utgör grund för vårt förhållningssätt.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-18 år
 2. Kommun:
  Enköping
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  12
 5. Bolag:
  Tibble gård, 556632-1757
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Fobier
 • Kriminalitet
 • Narkotikamissbruk
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Normbrytande beteende
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Metod, insats och utredning
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Mindfulness
 • Studio III
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Psykoterapi
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • HAP - Haschavvänjning
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A small house in the middle of a dirt road
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A house that has a sign on the side of a road
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A house on the side of a road
 • A large green field with trees in the background
 • A kitchen with a stove top oven sitting inside of a hard wood floor
 • A room with a wood floor
 • A dining room table
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A house with a green field
 • A house that is parked on the side of a building
 • A small house in the middle of a dirt road
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A house that has a sign on the side of a road
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A house on the side of a road
 • A large green field with trees in the background
 • A kitchen with a stove top oven sitting inside of a hard wood floor
 • A room with a wood floor
 • A dining room table
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A house with a green field
 • A house that is parked on the side of a building

Lokaler

Villa Fridhem i är inrymt i ett gammalt mejeri en mil utanför Enköping. Ungdomsrummen är fördelade på de husets båda våningar, med gym i det ombyggda garaget.

Till huset hör en stor trädgård med ett växthus, med möjlighet till trädgårdsskötsel, fotboll, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

För att behandlas på Villa Fridhem måste ungdomen ha ett etablerat missbruk/riskbruk. Psykosociala och neuropsykiatriska problembeteenden och diagnoser är ofta närvarande vid missbruk. Andra problemområden kan vara ångest, självskadebeteende, nedstämdhet, isolering, svårigheter med ilska eller impulskontroll, kriminalitet, konfliktfyllda relationer samt olika former av riskbeteenden.

De pojkar vi tar emot har ofta haft flera tidigare insatser samt svårigheter i skolan.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. På uppdrag av placerande socialtjänst kan vi i samarbete med Humanas HSL-verksamhet, Cureum, med leg. specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykologer, leg. sjuksköterskor och terapeuter, utföra utredningar med neuropsykiatriska frågeställningar.

Behandling

På Villa Fridhem arbetar vi framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med grund i Connect, en metod för att säkerställa en sund och trygg anknytning mellan personal och barn som vi också är certifierade för. Forskning visar att en trygg anknytning kan kopplas till bra och nära vänskapsrelationer, mindre aggressivitet, bättre skolresultat, ökad social förmåga samt bättre förmåga att uttrycka egna och förstå andras känslor. Vårt förhållningssätt är att vara en trygg bas för de ungdomar som vistas hos oss och skapa goda förutsättningar för en positiv och varaktig förändring för varje enskild individ.

Andra delar av vårt behandlingsupplägg är A-CRA, ART, MI, MRT, kriminalitetsprogram och individuella samtal med KBT-terapeut. Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet].

Vi arbetar också med social färdighetsträning genom manualbaserad DBT där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

I samband med inskrivning görs en kartläggning med hjälp av ADAD. Vi mäter sedan utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

En behandling kan sträcka sig över 12–16 veckor, med möjlighet till en mer fördjupad behandling vid behov. Från start av behandling till utskrivning brukar det ofta gå 4–6 månader. Målet är att skapa en struktur och behandling som ger en minskad stressnivå, ett mer fungerande liv och bättre psykisk hälsa för varje enskild klient.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat stödboende i Nästa Stegs lägenheter i närliggande Västerås, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter, eller familjehem inom Humana. Många flyttar också tillbaka till sin ursprungliga familj.

Har det varit en längre placering kan vi planera en gradvis utslussning, med växelvis boende hos oss och i hemmet eller stödlägenheten. Därmed ges möjlighet att öva på de färdigheter som krävs för den nya boendeformen, med stödinsatser av vår personal i form av tillsyn och hantering av de utmaningar som kan uppkomma.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Villa Fridhem gör vi en inventering av tidigare erfarenheter av skolgång och har en dialog med ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov för att hitta en placering i lämplig skola. Vi har bra samarbete med kommunala skolor i närområdet, med möjlighet till individuell anpassning vid behov.

Om skola inte är aktuell stöttar personalen på Villa Fridhem den unga i att söka praktik och motiverar till detta.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Humanas HVB. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat, bland annat i vårt eget lilla gym på gården samt på ett gym i Enköping vi etablerat ett samarbete med. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå.

Ett fast inslag är arbete i grupp med veckans tema, till exempel hälsa, relationer, familj, samhälle och jämställdhet. Det ger den unge en förståelse för sig själv och sin egen personlighet, och skapar förutsättningar för att kunna fungera i samhället.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande och en vaken natt.

De som arbetar på Humanas HVB har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. Behandlingsansvarig är i grunden utbildad alkohol- och drogterapeut samt KBT-terapeut steg 1.

Adress

Enköping, Uppsala

Caroline De Carro

Föreståndare & verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-18 år
 2. Kommun:
  Enköping
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  12
 5. Bolag:
  Tibble gård, 556632-1757

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Caroline De Carro

Föreståndare & verksamhetschef

A woman smiling for the camera

Christina Eriksson

Placeringskoordinator

Jenny Dahlström

Behandlingssekreterare