Hem

Kontaktuppgifter

A house on the side of a road

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 13-18 år
 2. Kommun:
  Malmö
 3. Placeringsform:
  HVB och stödboende
 4. Antal platser:
  7 HVB och 1 stödboende
 5. Bolag:
  Baggium, 556747-5230
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Ångesttillstånd
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Hedersproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Stödboende
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Mindfulness
 • Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Malmö, Skåne

Villa Mea HVB

Ett familjärt behandlingshem i ett lugnt villaområde utanför Malmö. Vi tar emot ungdomar med psykosocial problematik, ofta i kombination med relationssvårigheter. Vi jobbar med delaktighet, omtanke och värme för att stärka motivation och förmågor.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 13-18 år
 2. Kommun:
  Malmö
 3. Placeringsform:
  HVB och stödboende
 4. Antal platser:
  7 HVB och 1 stödboende
 5. Bolag:
  Baggium, 556747-5230
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Ångesttillstånd
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Hedersproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Stödboende
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Mindfulness
 • Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A house on the side of a road
 • A large brick building
 • A bench in front of a house
 • A bench in front of a house
 • A bench in front of a house
 • A dining room table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A room filled with furniture and a table
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room with a wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A house on the side of a road
 • A large brick building
 • A bench in front of a house
 • A bench in front of a house
 • A bench in front of a house
 • A dining room table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A room filled with furniture and a table
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room with a wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window

Lokaler

Villa Mea är ett litet familjärt behandlingshem beläget i ett lugnt och trivsamt villaområde i Limhamn utanför centrala Malmö. I huset finns utöver boenderum och gemensamhetsytor en studio för musikskapande. På innergården odlar, grillar och fikar vi. Vi har även 1 plats för stödboendeplacering.

Studiebesök på enheten välkomnas.

Målgrupp

Vi tar emot ungdomar med psykosociala problem som tar sig uttryck i anpassningssvårigheter i hemmet och i skolan, ofta i kombination med relationssvårigheter. Det kan ta sig uttryck i till exempel:

 • Svårigheter i familjen och i nära relationer
 • Anpassningssvårigheter i skolan
 • Psykisk ohälsa såsom ångestproblematik, depressioner och trauma
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Självskadebeteende och/eller svårigheter med känsloreglering
 • Vistelse i olämpliga miljöer
 • Hedersrelaterad problematik

Villa Mea erbjuder behandlingsplaceringar enligt SoL och LVU, även akuta placeringar om lämplig matchning kan utföras. I samarbete med extern partner kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst också bistå med olika typer av kartläggningar.

Behandling

Vi jobbar för att stärka ungdomens egen motivation till förändring utifrån de egna förmågorna. Den professionella relationen karaktäriseras av empati och respekt tillsammans med bred kompetens och kunskap om ungdomarnas svårigheter och utmaningar.

På Villa Mea arbetar vi framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på KBT . Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet].

Andra delar av vårt behandlingsupplägg är LAB, lösningsfokuserat förhållningssätt och MI.

Vi arbetar också med social färdighetsträning där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet. Varje nätverk är unikt och vi anpassar samarbetet efter behov. Vi håller kontakt varje vecka så att de hela tiden får veta både vilka utmaningar vi jobbar med och vad som går framåt. De har också möjlighet att besöka oss.

Målet med behandlingen på Villa Mea är att ungdomarna ska få nya färdigheter och en fungerande vardag, samt att destruktiva beteenden och beteendeproblem ska minska eller upphöra. Vi strävar efter att varje ungdom som flyttar från oss gör det med en ökad livskvalitet och en positiv riktning framåt i livet.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg. Som en del av en gradvis utslussning kan vi erbjuda en stödlägenhet på Mea Stödboende i Malmö och med stödinsatser av personal på Villa Mea. Det är möjligt att söka plats direkt i Mea Stödboende men också under vistelsen på Villa Mea.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Humanas HVB har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola.

När skola inte är aktuell stöttar personalen på Villa Mea ungdomarna i att söka praktik eller arbete.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Humanas HVB. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå.

Vi har även olika forum för psykoedukativa inslag, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med 1–2 sovande natt och vaken vid behov.

De som arbetar på Humanas HVB har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. KBT-terapeut finns i verksamheten för enskilda samtal, bedömningar och kartläggningar samt gällande handledning av personal. Vi har tillgång till psykolog vid behov

 

Adress

Malmö, Skåne

Malin Sjöberg

Föreståndare & verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 13-18 år
 2. Kommun:
  Malmö
 3. Placeringsform:
  HVB och stödboende
 4. Antal platser:
  7 HVB och 1 stödboende
 5. Bolag:
  Baggium, 556747-5230

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Malin Sjöberg

Föreståndare & verksamhetschef

Erica Pettersson Wentzel

Placeringskoordinator

Nate Svärd Offerlid

Samordnare