Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Villa Mea

Villa Mea är ett litet, familjärt, behandlingshem, beläget i ett trivsamt villaområde i Limhamn. Vi tar emot flickor med psykosociala problem, ofta i kombination med relationssvårigheter. Med vår litenhet har vi stora möjligheter att möta varje flickas behov på ett flexibelt och lyhört sätt. Vi har även möjlighet att ta emot skyndsam placering efter noggrann lämplighetsbedömning.

 1. Bolag
  Baggium
 2. Kommun
  Malmö
 3. Ålder
  13-18
 4. Kön
  Flickor
 5. Antal platser
  7
 6. Placeringsform
  HVB
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • Fobier/depressioner
 • Inlärningssvårigheter
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
 • Utsluss
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
Metod och insats
 • ADL
 • BBIC
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
Bolag
 • Baggium
Övrigt
 • KFSK

Om oss

Ladda ner broschyr (PDF)

Vi arbetar med behandling och utredning av flickor och unga kvinnor som har psykosocial problematik, ofta i kombination med relationssvårigheter, och som tar sig uttryck i anpassningssvårigheter i hemmet och i skolan. Vi har även möjlighet att ta emot akutplaceringar. Vi riktar oss särskilt till flickor och unga kvinnor som har ångestproblematik, självskadebeteende, hedersproblematik, skyddsbehov samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD och autismspektrum. Med vår litenhet har vi stora möjligheter att möta varje flickas behov på ett flexibelt och lyhört sätt.   

Villa Mea erbjuder:

 • Behandlingsplacering
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering

Målgrupp

Villa Meas målgrupp är flickor och unga kvinnor 13-18 år med psykosocial problematik, som innefattar:

 • Svårigheter i familjen och i nära relationer
 • Anpassnings- och inlärningssvårigheter i skolan
 • Psykisk ohälsa; såsom ångestproblematik, depressioner, PTSD
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD och autismspektrum.
 • Självskadebeteende och/eller svårigheter med känsloreglering
 • Att den unge vistas i olämpliga miljöer
 • Sexuellt riskbeteende
 • Hedersrelaterad problematik
 • Skyddsbehov
 • Våldsutsatthet (har varit utsatt för hot och/eller våld i nära relation eller av någon utanför det egna nätverket)

Vi har möjlighet att på uppdrag av socialtjänsten genomföra utredningar med neuropsykiatriska frågeställningar. Vi har en psykolog knuten till verksamheten som utför våra utredningar i samarbete med behandlingspersonalen.  

Mea Stödboende

Villa Mea kan erbjuda två stödboendeplatser på Mea Stödboende. Dessa består av boende i egen lägenhet inom Mea Stödboendes försorg, med stödinsatser av personal på Villa Mea. Våra två lägenheter är belägna i Malmö, ca 10 minuters körtid ifrån Villa Mea. Du kan söka plats direkt i Mea Stödboende men du kan också söka plats i stödboendet under tiden du vistas för vård och behandling på Villa Mea HVB.  

Skola eller annan viktig sysselsättning

Skolgången har en avgörande betydelse för våra ungdomars framtid, därför ägnar vi mycket uppmärksamhet åt deras skolgång. Villa Mea har ett nära samarbete med skolan och kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att skolgången fungerar och att vid behov problemlösa och göra anpassningar för att möta klientens behov av stöd. Om skola inte är aktuell stöttar personalen på Villa Mea den unga i att söka praktik eller arbete och motiverar till detta. Du får stöd i kontakter med arbetsförmedlingen, Ung Malmö och andra relevanta insatser.

Metoder och arbetssätt

 • Lågaffektivt bemötande
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • MI - Motiverande Samtal
 • Miljöterapi
 • KBT

Placeringsförfrågan