Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Villa Svanholmen

Vi erbjuder behandling för flickor 13-17 år med psykosocial problematik, med en särskild inriktning till flickor med begynnande eller aktivt missbruk. Vi erbjuder även stödboende för flickor 16-20 år.

 1. Bolag
  Baggium
 2. Kommun
  Osby
 3. Ålder
  13-17
 4. Kön
  Flickor
 5. Antal platser
  8
 6. Placeringsform
  HVB

Enheten når du på:
Telefon: 0479-42220 
Fax: 0479-422 21

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Utredningsplacering
 • Skyddat boende
Region
 • Hela Sverige
Län
 • Skåne
Metod och insats
 • BBIC
 • Connect
 • rePULSE
 • DBT
 • HAP - Haschavvänjning
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
 • Återfallsprevention
 • ACRA
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
Bolag
 • Baggium
Övrigt
 • Skånes Kommuner

Om oss

Villa Svanholmen är ett HVB-hem beläget en halv mil norr om Osby i norra Skåne, med en vacker sjö och fin natur alldeles runt husknuten. Vi arbetar med behandling av flickor som har psykosocial problematik. Vi riktar oss särskilt till flickor som har missbruksproblematik, eller begynnande sådan, och vi erbjuder strukturerade behandlingsprogram för missbruksproblematik. Problematiken kan vara kombinerad med bland annat att flickan har varit utsatt för någon form av våld och/eller har ett utagerande beteende och svårigheter med känsloreglering samt har svårigheter i relationer. Kombinationen av problematik innefattar även att det kan finnas en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom ADHD eller/och Autismspektrum.

Målgrupp

Vår målgrupp är flickor 13-17 år med psykosocial problematik, som innefattar:

 • Missbruksproblematik eller begynnande missbruk
 • Att ungdomen vistas i olämpliga miljöer
 • Våldsutsatthet (har varit utsatt för hot och/eller våld i nära relation eller av någon utanför det egna nätverket)
 • Psykisk ohälsa; såsom ångestproblematik, depressioner
 • Svårigheter i familjen och i nära relationer
 • Utagerande beteende och/eller svårigheter med känsloreglering
 • Begynnande kriminalitet
 • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom ADHD eller/och Autismspektrum.

 

Hur kan Villa Svanholmen hjälpa dig?

Som inskriven klient blir en av våra behandlingspedagoger din kontaktperson på Villa Svanholmen. Tillsammans med kontaktpersonen planerar du allt det praktiska som rör behandlingen och ditt boende på Villa Svanholmen. Du erbjuds strukturerade behandlingssamtal, utifrån specifika metoder. Dessa samtal är individuella och bestäms utifrån din problematik. Vi utgår alltid ifrån ett icke-fördömande förhållningssätt i samtliga metoder och samtal. Vi utgår ifrån att du är en egen unik individ och vi finns till för att stötta dig på din väg till ett självständigt liv.

Tillsammans med ungdom, familj och socialtjänst hittar vi gemensamma mål att arbeta efter. Alltid med ungdomen högst delaktig sin egen behandlingsplan.

Metoder – Arbetssätt

 • Connect – vårt förhållningssätt i behandlingsarbetet: Som grund i vårt dagliga behandlingsarbete arbetar vi utifrån metoden Connect. Villa Svanholmen är sedan år 2015 certifierade i denna metod. Connect är ett anknytningsbaserat program som bygger på grundläggande principer om anknytning, relationer, kommunikationsmönster och barns/ungdomars utveckling.
 • Nätverksarbete: Vi arbetar med att involvera närstående/viktiga personer i behandlingen. Varje nätverk är unikt och vi skräddarsyr nätverksarbetet utifrån hur det ser ut för just dig och din familj/ditt nätverk. Vi har möjlighet att ta emot familj/viktiga närstående på besök i verksamheten och erbjuder övernattning.
 • A-CRA: A-CRA är en metod som bygger på MI (motiverande samtal) och KBT (kognitiv beteendeterapi) och utgörs av en serie strukturerade samtal och riktar sig till ungdomar och unga vuxna som har missbruksproblematik.

Målsättningen med A-CRA är att ungdomen/den unga vuxna ska nå:

 • En nykter och drogfri livsstil
 • Nyktra och drogfria vänner och aktiviteter
 • Förbättrade familjerelationer
 • Förbättrade relationer med vänner
 • Kunna kommunicera på ett mer tillfredsställande sätt
 • Att vårdnadshavare/annan viktig vuxen effektivt kan stötta ungdomen/den unga vuxna
 • ÅP (Återfallsprevention): Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som syftar till att förebygga återfall i missbruk och utgörs av en serie strukturerade samtal.
 • MI (motiverande samtal): Motiverande samtal är ett förhållningssätt och en kommunikationsform där målet är att uppnå ökad egen motivation till beteendeförändring.
 • RePulseÄr en välbeprövad arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar och känslor som uppstått kan man lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre rustad på att hantera liknande situationer.
 • ART (Aggression Replacement Training): Manualbaserat preventionsprogram för ungdomar som beter sig aggressivt. Behandlingen syftar till att minska aggressivitet samt öka sociala färdigheter och främja den moraliska utvecklingen hos ungdomen.
 • Gruppverksamhet GEAP (Girls emotional awareness program)Träning i samband med gruppsamtal. Gruppsamtals- och träningsledaren är socialpedagog och även Crossfit instruktör. Forskning visar att träning har god effekt på det psykiska måendet och visar på minskade depressions- och ångestsymtom samt ökad koncentrationsförmåga.

Skola eller annan viktig sysselsättning

I samband med placering gör verksamheten en inventering av tidigare skolerfarenheter. Vid aktuell skolgång bokas inskrivningsmöte med lämplig skola i närområdet så snart det är möjligt. Vi har ett nära samarbete med skolan och kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att skolgången fungerar samt vid behov problemlösa och göra anpassningar för att möta flickans behov av stöd. Om skola inte är aktuell stöttar och motiverar personalen på Villa Svanholmen den unga i att söka praktik eller arbete. Du får stöd i kontakter med arbetsförmedlingen och andra relevanta instanser. 

Dagliga aktiviteter

På Villa Svanholmen uppmuntrar vi till att du har eget fritidsintresse och vi stöttar dig i att utöva ditt intresse. Det kan t ex vara träning, dans, konst, musik eller något annat som just du är intresserad av. Träning uppmuntrar vi alla våra klienter till och vi besöker regelbundet ett gym i Osby, där det finns det olika träningspass att välja mellan.På vårt gemensamma boende hjälps vi alla åt, vi har städdagar både för gemensamma utrymmen och de egna boenderummen. Du bokar dina tvättider och tar hand om din egen tvätt. Vi lagar mat på boendet och uppmuntrar till delaktighet i matlagningen. Detta är en del i det som kallas ADL – allmändaglig livsföring och träning i detta är mycket viktig i din väg mot ett självständigt liv. Självklart får du det stöd som just du

Stödboende

Villa Svanholmen har också två stödboendeplatser för flickor 16-20 år. Dessa består av boende i egen lägenhet inom Villa Svanholmens försorg, med stödinsatser av personal på Villa Svanholmen. Våra två lägenheter är belägna i Osby, endast 5 minuters körtid ifrån Villa Svanholmen HVB. Du kan söka plats direkt i vårt stödboende men du kan också söka plats i vårt stödboende under tiden du vistas för vård och behandling på vårt HVB.

Ladda ner folder här

Placeringsförfrågan