Hem

Kontaktuppgifter

A group of people standing in front of a fence

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga och vuxna från 17år och uppåt
 2. Kommun:
  Helsingborg
 3. Placeringsform:
  Familjehem, Jourfamiljehem, Kraftigt förstärkt familjehemsvård, Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana KBT Mälardalen AB, 556718-7025
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Skydd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Familjehem
 • Stödboende
 • Öppenvård
 • Akutplacering
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem
Metod, insats och utredning
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Metadon-behandling
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • HAP - Haschavvänjning
 • CPU - Cannabis Program för Ungdomar
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Kriminalitet som livsstil
 • Kriminalitetsprogram B12
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • LVM §27
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Vuxna Ramlösa Familjehemsvård

Vi erbjuder familjehemsvård där öppenvård kan erbjudas som en tilläggstjänst. Kombinationen ger möjlighet att etablera nya rutiner och beteenden i en miljö som liknar den man ska återvända till, vilket ökar sannolikheten för en hållbar rehabilitering.

Kontaktuppgifter till enheten

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga och vuxna från 17år och uppåt
 2. Kommun:
  Helsingborg
 3. Placeringsform:
  Familjehem, Jourfamiljehem, Kraftigt förstärkt familjehemsvård, Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana KBT Mälardalen AB, 556718-7025
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Skydd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Familjehem
 • Stödboende
 • Öppenvård
 • Akutplacering
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem
Metod, insats och utredning
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Metadon-behandling
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • HAP - Haschavvänjning
 • CPU - Cannabis Program för Ungdomar
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Kriminalitet som livsstil
 • Kriminalitetsprogram B12
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • LVM §27
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)

Familjehemmen

Vi erbjuder professionell familjehemsvård och öppenvård i Skåne, Halland, Kronoberg och Blekinge.

Våra familjehem är noggrant utredda och bedömda med höga krav på omsorgsförmåga, bostadens utformning och att man kan ge den tid som krävs. Vi rekryterar löpande nya familjehem med samma kravbild.

Det finns möjligheter till boende i stad, i mindre samhällen eller på landet. I våra familjehem bor man antingen i rum inne i huset eller i ett “bredvid boende” i form av ett rum eller ett fristående hus på tomten.

Målgrupp

Vuxna Ramlösa Familjehemsvård riktar sig till ungdomar och vuxna med missbruksproblematik, kriminalitet och psykisk ohälsa.

Vi tar emot placeringar enligt SoL, LVU, LVM och KVV. Vi erbjuder konsulentstödd familjehemsvård med behandling samt placering i halvvägshus i enskilt boende.

Arbetssätt

Ramlösa erbjuder en strategisk genomförandeplan indelad i tre steg. Målsättningen är att samtliga steg genomförs inom ett år.

 • Steg 1 – inflyttning, relationsskapande och kartläggning
 • Steg 2 – behandlingsfas
 • Steg 3 – generaliseringsfas, utsluss och vårdfläta

Steg 1 varar cirka 4-6 veckor. Under denna period görs kartläggning för lämplig insats och en genomförandeplan upprättas utifrån identifierade behov och vårdplan.

Behandlingsfasen - steg 2, på Vuxna Ramlösa Familjehemsvård består av konsulentstödd familjehemsplacering med social rehabilitering och pågår cirka 6 månader. Den kan kombineras med behandlingsinsatser som anpassas efter klientens behov, där nya färdigheter tränas och praktiseras i vardagen. Kombinationen familjehemsvård och öppenvård kan liknas vid en placering på ett HVB, med skillnaden att placeringen är enskild.

Vid en familjehemsplacering hos oss ingår:

 • Ett konsulentstött familjehem
 • Handledning och utbildning till familjehemmet
 • Beredskapstelefon dygnet runt
 • Återrapportering till placerande myndighet

Vi har en lång erfarenhet av samarbete med socialtjänst och kriminalvård, och genomför placeringen enligt uppdrag från aktuell uppdragsgivare.

Vi är duktiga på att matcha rätt hem med aktuell klients behov och mål, även när det är kort om tid.

Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder med tyngdpunkt på CRA. Detta innebär en drogfri återanpassning till samhället. Till behandlingen finns ett urval av tilläggstjänster såsom Community reinforcement approach (CRA+ACRA), Återfallsprevention (ÅP), Humanas kriminalitetsprogram B12, kurs i ångesthantering, traumaanpassad yoga och färdighetsträning utifrån DBT. Vi tar emot klienter med pågående LARO-behandling och samarbetar då med ansvarig LARO-mottagning.

I steg 3 sker fortsatt förberedelse mot ett självständigt liv i form av sysselsättning och utsluss mot relevant boende. Boendeform kan variera utifrån klientens behov. Exempel på detta kan vara eget boende alternativt något av Humanas egna boendeformer.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt övningar och handledning med såväl personal som familjehem.

Övergripande mål med en placering i något av våra familjehem är att hitta fungerande rutiner i vardagen och utifrån sina egna förutsättningar börja forma ett självständigt liv utan berusningsmedel eller kriminalitet.

Personal

Våra familjehemskonsulenter har alla flera års erfarenhet av familjehemsvård. Samtliga konsulenter genomgår en ettårig handledarutbildning motsvarande högskolenivå och har en gedigen erfarenhet av missbruksproblematik, kriminalitet och psykisk ohälsa.

Våra familjehem har också stor kunskap och erfarenhet när det gäller missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Handledning erbjuds månadsvis tillsammans med andra familjehem och en handledare. Genom Familjehemsportalen har de tillgång till Humanas hela utbud av webbutbildningar och föreläsningar.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga och vuxna från 17år och uppåt
 2. Kommun:
  Helsingborg
 3. Placeringsform:
  Familjehem, Jourfamiljehem, Kraftigt förstärkt familjehemsvård, Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana KBT Mälardalen AB, 556718-7025

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Johanna Terzi

Behandlingssamordnare

Intresserad av att bli familjehem?