Man och pojke är på gym

Behovs- och riskbedömningar

Humana erbjuder olika former av strukturerade behovs- och riskbedömningar för att underlätta bedömningar inför om det kan komma bli aktuellt med placering.

ERASOR

ERASOR (Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism) är ett forskningsbaserat beslutsstöd för bedömning av risk för återfall i sexuellt utagerande beteende för 12 till 18 år gamla ungdomar som misstänks ha gjort sig skyldiga till någon form av sexuella övergrepp alternativt är dömd för det redan.

Syftet med ERASOR är bland annat att rikta behandlingsinsatserna mot de faktorer som ökar risken för återfall i sexuellt utagerande beteende samt att få en omfattande bild av allvarlighetsgraden av problematiken kring sexuellt utagerande beteenden hos den aktuella ungdomen. En bedömning med stöd av ERASOR är ingen absolut sanning, utan det är en strukturerad bedömning utifrån det kunskapsläge som finns idag gällande ungdomar som begått sexuella gränsöverskridande. Denna typ av bedömning är en färskvara, eftersom ungdomar naturligt befinner sig i en kontinuerlig förändrings- och utvecklingsprocess. Detta innebär att en bedömning av denna typ inte bör vara äldre än ett år för att vara aktuell.

ERASOR består av 25 olika variabler/riskfaktorer inom områdena sexuellt intresse, sexuella övergreppshistoria, psykosocialt fungerande, familj och omgivningens fungerande behandling. Alla variablerna har via forskning och klinisk erfarenhet visat sig ha betydelse för risken att återfalla i sexuella övergrepp. ERASOR används i de verksamheter som Humana bedriver med inriktning mot sexuellt utåtagerande beteende som del i en omfattande bedömning och med syfte att sänka återfallsrisken hos våra ungdomar.

GAIN

Behovsbedömningen GAIN står för Guided Assessment of Intervention Needs- for children with concerning sexual behaviour. Den används som guide för att fatta beslut om behandling för barn under 12 år som uppvisat oroväckande sexuellt beteende. Tidigare hette metoden Assessing Risk to Repeat Sexual Behaviour Problems (ARRSBP) men uppdaterades 2020 och blev då GAIN.
Metoden används för att identifiera dynamiska och statiska faktorer för att adressera dessa i behandling och på så sätt minska möjligheten för barnet att upprepa oroväckande sexuella beteenden. GAIN-faktorerna är baserat på det kunskapsläge som finns idag och kan komma förändras när kunskap ökar.

PATRIARK-V2, SARA, Check-15

Humana erbjuder skyddat boende i familjehem, egen lägenhet eller annan boendeform utifrån den våldsutsattas behov. Vi har erfarenhet inom hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation och stötta personer som vill lämna organiserade gäng och kriminella nätverk.

Vi har certifierad personal som utför strukturerade hot och riskbedömningar utifrån:

  • PATRIARK-V2(Bedömning av risk för hedersrelaterat våld)
  • SARA (Bedömning av risk för partnervåld)
  • Check-15 (Bedömning av risk vid hot och hot om våld från kriminella nätverk)

Vi arbetar med en helhetsbedömning av den enskildes våldsutsatthet och behov. Vi arbetar kontinuerligt med bedömning och hantering av hot och risker för våld och övergrepp av olika slag. Målet är att varje individ ska leva ett liv fritt från våld och förtryck. Fokus ligger på individen och dennes behov.

Humana erbjuder:

  • Stöd och hjälp med myndighetskontakter
  • Stöd och hjälp i aktiviteter t ex utbildning, arbete, praktik och fritidssysselsättning
  • Stödsamtal
  • Planering inför framtiden

På våra enheter arbetar vi med ett stödjande förhållningssätt och vi har personal med lång erfarenhet av traumamedvetet bemötande. Vår personal har erfarenheter av att hantera krisreaktioner, vi förstår att konsekvenserna av våld, hot och förtryck påverkar en individ och vår målsättning är att genom den förståelsen och kunskapen ge den våldsutsatta förutsättningarna och möjligheterna att tryggt kunna bearbeta det hen har varit med om och att erbjuda stöd och hjälp så att hen kan leva ett liv fritt från hot och våld.