En kvinna och en ung kvinna sitter och samtalar, den unga kvinnan har blått hår och glasögon, den andra kvinnan har brunt hår och syns bakifrån
A woman sitting in a meeting

Psykiatriska och NPF-utredningar

Humana är en privat aktör som erbjuder psykiatriska och neuropsykiatriska utredningar av barn och vuxna på flera håll i landet.

Våra väntetider

Vi har relativt korta väntetider, i många fall endast 1–2 månader. Vi gör heltäckande utredningar, där målet är att kartlägga individens eventuella diagnoser och funktionsnedsättningar. Allt för ge rätt stöd och goda förutsättningar i livet.

Så går våra neuropsykiatriska utredningar till

Exakt hur en neuropsykiatrisk utredning går till varierar beroende på vilken av våra enheter som utför den. Skillnader finns också mellan utredningar av barn, ungdomar eller vuxna. Vi matchar alltid förslag av placering och mottagning utifrån klientens behov och önskemål.

En neuropsykiatrisk utredning kan som sagt se olika ut och innehålla olika typer av tester, men exempelvis kan element som dessa ingå:

 • Allmänpsykologisk bedömning
 • Begåvningstest
 • Intervju om uppväxt och utveckling
 • Skattningsskalor för hur individen fungerar i sin vardag
 • Granskning av tidigare journalhandlingar, utredningar och resultat från tidigare insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Humanas enheter för utredning

Cureum

Cureum utför kvalificerade psykiatriska och kliniskt psykologiska utredningar åt privata och offentliga uppdragsgivare såsom privatpersoner, HVB-verksamheter, skolor, socialtjänst, barn-och ungdomspsykiatrin, mm. Utredningarna genomförs av legitimerade psykologer tillsammans med psykiatrisjuksköterska och psykiater.

Neuropsyk i Bollnäs

Neuropsyk i Bollnäs har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer som har olika former av neuropsykiatriska tillstånd. Utredningsenheten har 9 platser, alla med enkelrum. Vårdtiden på enheten kan innehålla en utredningsdel eller en behandlingsdel, eller både och. Enheten bedrivs inom ramen för hälso- och sjukvård och remiss krävs.

Tiangruppens behandlingsenhet

Behandlingsenheten på Tiangruppen i Uppsala erbjuder utredningar, riskbedömningar bland annat ERASOR, utbildningar, handledning, terapier osv. De arbetar som ansvariga för klinisk behandling gentemot flera HVB i området men de erbjuder även insatser via öppenvårdsbeslut eller annat uppdrag från kommun, region samt andra huvudmän.

Psykiatriska utredningar vi utför

Humana utför psykiatriska och NPF-utredningar av barn, ungdomar och vuxna. De olika mottagningarna har olika approach, men gemensamt är att vi alltid gör en förutsättningslös utredning.

Ibland får vi höra från början att det finns misstanke om en viss diagnos, men vi utreder inte enskilda diagnoser. Istället gör vi en bredare kartläggning av individens funktionsnedsättning och/eller psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser.

Till exempel kan en arbetsterapeut kopplas in för att göra en funktionsbedömning, vilket ger värdefulla insikter om vad individen kan behöva stöd med vid hemkomst.

Med dokumentation från den sortens heltäckande utredning kan individen få rätt förutsättningar till en korrekt nästa placering och behandling.

När klienten är placerad av oss under utredningen drar vi nytta av att behandlingspersonalen träffar individen varje dag. Jämför med en utredning där man träffar klienten någon gång i veckan. På så sätt får vi en ännu mer heltäckande bild av personens mående och funktion.

NPF-utredningar för barn och unga

Humana utför NPF-utredningar för barn och unga i samband med eller utan placering, exempelvis på HVB-hem eller familjehem.

Gemensamt för många av ungdomarna som får en utredning genom Humana är att de har haft svårigheter med relationer, skolgång och/eller psykiskt mående. En utredning kan ge svar och åtgärdsförslag som hjälper individen att må bättre och få hjälpen som behövs.

Psykiatrisk utredning för vuxna

I Humana erbjuder vi utredning för vuxna där man misstänker att det föreligger diagnos men som inte tidigare blivit utredda. Vi kan även hjälpa vuxna som har med sig en psykiatrisk eller neuropsykiatrisk utredning från ung ålder kan det vara bra att så småningom göra en ny. Ibland har nya saker tillkommit och utvecklat sig på ett sätt längs vägen – som leder till att den gamla utredningen inte längre stämmer med verkligheten. Här blir Humanas heltäckande utredningar en stor fördel. Inte minst våra funktionsbedömningar.

Personalen som utför utredningar

Eftersom utredningar ofta utförs i samband med placeringar finns generellt ett relativt stort team inkopplat i utförandet. Individer kan till exempel möta:

 • Psykiatrisjuksköterska
 • Psykolog
 • Psykiatriker
 • Arbetsterapeut
 • Personalen på enheterna

Behandlingsmetoder vi använder

Humana har möjlighet att koppla på ett brett spektrum av behandlingsinsatser och placeringsformer. Inte minst utifrån vad NPF-utredningen kommer fram till och vad du på socialtjänsten bedömer att det finns behov av.

Vi arbetar generellt parallellt med behandlande insatser samtidigt som utredningen pågår, utifrån en kartläggning av individens behov och problematik. Exempelvis kan vi arbeta med:

 • Motiverande samtal (MI)
 • Missbruksbehandling
 • Ett självständigt liv (ESL)
 • Sorgebearbetning
 • Dialektisk beteendeterapi (DBT)
 • Treatment Foster Care Oregon (TFCO)
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Vad som händer efter utredningen

Vad som händer när utredningen är klar beror givetvis på vad du på socialtjänsten beslutar och vad klienten önskar. Med utgångspunkt i vad utredningen kommer fram till kan nya behandlande insatser och placeringar föreslås. Ofta bor klienterna kvar på exempelvis HVB-boende eller familjehem. Vissa flyttar till ett korttidsboende, särskilt boende eller stödlägenhet. Andra klienter flyttar hem till sitt eget boende.