Två kvinnor som sitter vid ett bort och äter frukost

Förstärkt stödboende

Boende i egen lägenhet med omfattande stöd och behandling utifrån behov.

Bakgrund

Stödboende har under senaste åren fått allt fler förfrågningar som handlar om ungdomar med komplex problematik. För att möta denna målgrupp har vi arbetat fram en modell som vi kallar "förstärkt stödboende".

Syftet med insatsen är att kunna erbjuda en helhetslösning direkt från start, och som anpassas utifrån ungdomens behov av stöd och behandling. För att förstärkt stödboende ska vara möjligt krävs att behandlingsinsats för ungdomen är beviljad av socialtjänsten, utöver den grundläggande stödboende insatsen.

Insatsen är utformad utifrån TFCO som inspirationskälla och grunden är allt som ingår i vanligt stödboende det vill säga att ungdomen bor i egen lägenhet och får praktiskt och känslomässigt stöd i vardagen, genom samtal och träffar med sin ungdomspedagog. Vanligtvis handlar det om ett par träffar i veckan.

Arbetssätt

Kring ungdomen finns ett team bestående av ungdomsbehandlare, ungdomspedagog samt samordnare som samarbetar tätt. Under placeringen genomförs olika skattningar för att ta reda på ungdomens specifika behov samt följa ungdomens utveckling inom särskilda områden. Teamet skapar även ett individuellt belöningssystem för att förstärka positiva beteenden och önskvärda förändringar.

Förstärkt stödboende-metoden är uppbyggd i fyra faser där de första tre faserna präglas av hög intensitet av stöd, behandling och uppföljning.
Fjärde fasen liknas mer vid vanligt stödboende, vilket innebär att ungdomen gjort sådana framsteg att hen har mindre behov av stöd och att behandlingen kan trappas ner för att avslutas helt. I den här fasen börjar ungdomen fungera mer självständigt och det krävs inte lika täta uppföljningar i teamet eller med socialtjänsten.

Fördelar

Fördelar med förstärkt stödboende är att det inte lika lätt förekommer negativ påverkan från andra ungdomar, då ungdomen bor själv i egen lägenhet. Stödet kan även individanpassas mer och förändras i takt med ungdomens egen utveckling. Teamet samarbetar tätt och kan bemöta eventuella bakslag snabbt.

Målgrupp

Förstärkt stödboende är lämpligt för ungdomar som är i behov av både omfattande stöd, i princip dagligen, samt någon form av behandling. Det kan handla om ungdomar med psykisk ohälsa, tidigare missbruk/riskbruk, eftervård vid sexuell beteendeproblematik, kriminalitet, skydd, NPF, en eller flera diagnoser och ofta ser vi en kombination av dessa problem. Stödboende är ett bra alternativ vid utslussning från HVB/SIS. Ungdomen behöver klara ett visst mått av självständigt boende och ha viss motivation att ta emot stöd och behandling.

Vi gör alltid en individuell bedömning, så kallad lämplighetsbedömning, där vi väger samman risk- och skyddsfaktorer.

Personalens kompetens

Vi som arbetar med förstärkt stödboende har lång erfarenhet av arbete med ungdomar med psykosocial problematik. De flesta är socionomer eller beteendevetare med vidareutbildningar i framförallt MI, LAB eller Steg 1.

Exempel på ytterligare kompetens och behandling som vi kan erbjuda är ACRA, RePulse, Samtalsterapi och nätverksarbete/familjebehandling. Vi kan göra riskbedömning enligt ERASOR när det gäller sexuell beteendeproblematik och erbjuda behandling.

Verksamheter med förstärkt stödboende

Vi erbjuder förstärkt stödboende på följande verksamheter: