Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Vad är det som sticker ut med Humanas särskilda boenden? Svaret är bredden. Vi kan möta människor med komplex och omfattande problematik samt erbjuda en sammanhåller och specialiserad vård.

På Humana hjälper vi personer som kan ha flera diagnoser, varierande fysisk- och psykisk problematik (ibland i kombination med någon form av missbruk), psykiskt funktionshinder, missbruksproblematik och/eller somatisk sjukdom. Målet är ett självständigt liv utifrån en helhetssyn på individen med ett anpassat och individuellt bemötande.  

Målgrupper för Humanas särskilda boenden 

Den här boendeformen hjälper personer med stora vård- och omsorgsbehov i vardagen. Vi har flera specialiserade boenden och kan därför ta emot personer med många olika behov. Särskilt boende är en insats enligt SoL, Socialtjänstlagen. 

 • Neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser

   Vi har flera SoL-boenden med specialisering inom psykiatri. Dessa särskilda boenden står redo att möta behoven från personer med bland annat neuropsykiatriska diagnoser, psykiska funktionshinder och beteendeavvikelser. Vi är också vana att hjälpa personer som har både psykiatrisk och somatisk problematik.
 • Demensboende

   

  Vi har avdelningar med demens som specialisering, oavsett ålder på individerna. I vissa fall kan en avdelning med fokus på psykiatri passa bättre, även om demens finns med i en persons problembild. Här kan vi tillsammans med dig som socialsekreterare utvärdera alternativ för att hitta rätt.

  De demensboenden vi beskriver här är SoL-boenden för personer över 18 år. För särskilt boende med fokus på äldre, läs mer på Humanas hemsida för äldreomsorg.

  Humanas äldreomsorg
 • Samsjuklighet 

   

  Bland våra boenden finns alternativ som kan ge personer med samsjuklighet den hjälp de behöver, utifrån deras individuella situation. Inte minst när missbruk eller somatisk problematik sammanfaller med psykiatriska problem. För personer som har substitutions program erbjuder vi fortsatt medicinering i samarbete med ordinerad läkare och mottagning.

Metoder på särskilt boende

Metoder och arbetssätt varierar mellan olika boenden, för att möta målgruppens behov. Några exempel är t.ex. MI (motiverande samtal), ESL, Connect, tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och psykoedukation utifrån diagnos.

Vi strävar alltid mot att våra boende ska få ett så självständigt liv som möjligt. Allt efter deras egen förmåga. Vi skapar även struktur, så att varje boende får tydliga rutiner att planera sin dag efter. Samtidigt säkerställs rätt omvårdnad och sjukvårdsinsatser.

Om socialtjänsten bedömer att en individ på SoL-boende behöver behandling eller annat boende under en period kan den boende tillfälligt placeras på HVB eller ta del av öppenvårdsinsats, exempelvis genom Humana.

Aktiviteter hos särskilt boende 

De som bor på våra boenden har möjlighet till en aktiv fritid och att delta på daglig aktiviteter. Många av våra alternativ har aktivitetscenter i anslutning till boendet. Vissa ligger i lantlig miljö med mycket natur att vistas i. I gemensamhetsutrymmen kan det finnas allt från verkstad till målarrum, meditationsrum och bibliotek. Boendena kan arrangera allt från utflykter till bingo. Även vad gäller aktiviteter utgår vi från individens förutsättningar och önskemål.

Personal på särskilt boende 

Till personalstyrkan på våra SoL-boenden hör undersköterskor, behandlingsassistenter och sjuksköterskor. Arbetsterapeuter finns knutna till verksamheterna. Psykolog finns också att tillgå i vissa fall. Även läkare finns knutna till verksamheten.