Hem 0243-21 72 90 Telefonnummer till reception
Kontakta rektor Ulf Pettersson
Tillbaka till Skolor

Lanternans fristående grundskola i Borlänge kombinerar modern pedagogik med erkänt väl fungerande ”äldre” metoder för att på bästa sätt kunna möta elever med olika särskilda behov i årskurs 1-9.

Om oss

Belägen i centrala Borlänge precis bredvid Dalälven, i nyrenoverade lokaler, utgör Lanternan ett utmärkt komplement till de kommunala skolorna i regionen och inriktar sig mot elever i behov av särskilt stöd i årskurserna 1-9. Vi tar emot elever från vår egen organisation, Adventum, men har även externa elever från våra grannkommuner via ett väl utvecklat samarbete.

 

Arbetssätt

I en lärmiljö anpassad för ändamålet möter vi varje elev utifrån deras unika, individuella behov. ”En-till-en” eller i grupp möts vi (pedagoger och elever) i en pedagogisk utvecklingszon där varje elevs personliga, framåtsyftande kunskapsutveckling möjliggörs. Vi arbetar mycket med att stärka elevernas tro på sig själva och förmågan att utvecklas på olika stadier där det lustfyllda lärandet hela tiden finns i fokus.

Skolans svåraste uppdrag generellt är att få elever att känna att de lyckas under sin skolgång. Här på Lanternan är eleven ständigt i fokus och i vårt uppdrag ingår att få eleverna att just känna känslan av att lyckas. Det kan innebära att en skoldag kan vara väldigt kort initialt, för att sedan utökas successivt i takt med att eleverna orkar att genomföra dem till fullo. Många av våra elever har en negativ trend i skolan bakom sig och behöver känna ett förtroende för de lärare och övrig personal som finns på Lanternan. Vi jobbar med små steg i rätt riktning och har även en praktisk/pedagogisk verksamhet, Englan, som ser till att eleverna får balans i sin teoretiska vardag.

Lanternans friskola använder sig av kombinerade arbetssätt för att på bästa sätt kunna ge eleverna möjlighet att utvecklas. Genom en blandning av de av främsta moderna och äldre, väl förankrade, pedagogisk metoderna får våra ungdomar möjlighet att utveckla förmågor som gör att de kan förstå sig själva i en föränderlig värld. De kommer på så sätt att vara väl rustade för ett framtida liv i ett samhälle som hela tiden är i rörelse.

Process

Direkt när eleven skrivs in på behandlingshemmet sker ett inledande skolsamtal per automatik. Syftet är att eleven ska få bekanta sig med skollokalerna och personalen samt få vara delaktig i hur skoldagen läggs upp. Gemensamt, genom samtal, arbetar vi fram en målsättning för elevens skolgång där vi självklart har en utgångspunkt i elevens erfarenhet från tidigare skolgång samt dennes psykiska hälsa. Under samtalet går vi också igenom hur schemat ser ut och tydliggör att eleven erbjuds alla grundskolans ämnen, där teori blandas med praktik på ett glädjefyllt sätt. Teoretiska ämnen ligger på förmiddagen och praktiska efter lunch. På så sätt får eleverna en tydlig struktur över dagen och kan dessutom ”släppa loss” sin praktiska ådra när den mentala orken börjar tryta på eftermiddagen.

När eleverna sedan påbörjar skolgången får de möjlighet att göra olika pedagogiska tester, där nivån på deras olika förmågor synliggörs. Utifrån ett medvetet specialpedagogiskt synsätt utformas sedan individuellt anpassade arbetssätt där förmågorna ska utvecklas kontinuerligt. Det läggs mycket resurser på att kartlägga och så snabbt som möjligt få eleverna att fungera bra i skolan, något som gäller vare sig eleverna är på utredning eller permanent placerade. Behandlingsarbetet finns hela tiden i åtanke och följs fortlöpande upp för att på bästa sätt kunna anpassa elevernas arbetsmaterial och skoldagar. Det finns alltid tillgång till kvalificerad behandlingspersonal i skolan som mycket lugnt och skickligt löser olika situationer som kan uppkomma på grund av elevernas varierade mående.

Eleven i fokus

Vår strävan är att förstå elevens sociala situation i skolan och utifrån detta utmana, uppmuntra och medvetandegöra eleven i sin skolgång.  För att kunna förstå och bemöta eleverna utifrån de socialt samspelande individer de är i sin skolmiljö tillhandahålls personalen kontinuerlig kvalificerad handledning där vardagshändelser speglas. Genom handledningen ökar hela tiden personalens förmåga att bemöta eleverna med förståelse och deras sociala förmågor i en samspelande miljö kan därmed utvecklas i naturliga vardagssituationer. Tanken är att arbeta med olika typer av positiv anknytning i naturliga situationer där relationer mellan varje elev och lärare etableras. Arbetet på skolan genomsyras av, och samspelar hela tiden med, behandlingsarbetet.

Vi arbetar hela tiden med elevernas framtidsutsikter i åtanke och när grundskoletiden går mot sitt slut ingår studie- och yrkesvägledning inför gymnasievalet som en viktig del. Vad gäller elevernas skolgång efter grundskolan arbetar vi, i samförstånd med eleven, med att finna individanpassade lösningar innefattande gymnasium, folkhögskola, praktik eller andra likvärdiga lösningar som är meningsfulla för individen och dennes framtid. Utvecklingssamtalen, som sker en gång per termin, är en viktig del i elevernas utvecklingsprocess. Till dessa inbjuds elevernas vårdnadshavare för att kunna ta del av ungdomarnas skolsituation.

Oavsett var eleven befinner sig i behandlingsarbetet så är vi noga med att skolarbetet ska vara en viktig del i livssituationen. Lanternan har en viktig funktion beträffande att just spegla och knyta an till verkligheten på ett tydligt sätt, samt vara en länk ut i samhället för eleverna.