Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta rektor

Ulf Pettersson

Lanternan skola

Lanternan skola är en resursskola i Borlänge för elever i en problematisk skolsituation eller är placerade på HVB-hem. Vår verksamhet har funnits sedan 2009 och är en del av divisionen Barn och Unga inom Humana AB. Lanternan är en grundskola som tar emot elever från årskurs 1 till årskurs 9, många med NPF-problematik. Skolan präglas av en hög förutsägbarhet, trygghet, studiero och en skoldag som möter de svårigheter som eleven befinner sig i. Vi har sedan start lyckats med målsättningen att bryta många elevers negativa skolupplevelser.

Skolan har en hög personaltäthet som möjliggör små undervisningsgrupper och vuxenstöd under hela elevens skoldag. Klassrummen är intrycksreducerade och varje elev har en egen arbetsplats med skärmväggar på sidorna. Varje enskild elev har sitt individuellt anpassade schema.

På rasterna finns många aktivitetsalternativ och skolans personal finns alltid med för att stötta eleverna i skolsociala situationer. Lunchmatsalen, med bestämda platser, är anpassad för att ge matro och eleverna äter alltid tillsammans med skolans personal.

Vi kartlägger och utvärderar kontinuerligt de behov som eleven befinner sig i för att kunna anpassa skoldagen för varje enskild elev. Eleven får under sin skoldag stöttning att utvecklas kunskaps- och färdighetsmässigt så långt som möjligt utifrån individuella förutsättningar. Elever som går på högstadiet förbereds för fortsatta studier och målet är att alla elever ska nå gymnasiebehörighet. Skolans personal har en lång erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med elever i behov av särskilt stöd och samtliga lärare har lärarlegitimation eller är under lärarutbildning.

På Lanternan skola har varje elev flera mentorer. Det finns också elevhälsa med skolsköterska, kurator och speciallärare samt tillgång till skolläkare, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare. Vi har även ett trygghetsteam som arbetar för en skolmiljö där alla ska vara trygga. Det finns tillgång till en praktiskt pedagogisk verksamhet som planeras av en pedagog, där tränar eleven på exempelvis sociala-, estetiska-, motoriska- och språkliga färdigheter, vid behov.

Ansökan

För att kunna ansöka till Lanternan skola måste eleven bedömas befinna sig i behov av extraordinära insatser som omfattas av ett åtgärdsprogram. Det är skolförvaltningen i elevens hemkommun som avgör om eleven är i behov av skolgång på Lanternan skola.

Skolan erbjuder ej fritidsverksamhet.

Kontaktuppgifter
Rektor: Mattias Gustafsson mattias.gustafsson@edu.humana.se