Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
Två kvinnor står och pratar med varandra. I bakgrunden hänger en stor klocka.

Vi arbetar miljöterapeutiskt och använder oss av evidensbaserade manualer som bygger på kognitivt- och beteendeinriktade metoder. Alla insatser utgår från den enskildes behov, förutsättningar och uppdragets karaktär.

Vi arbetar miljöterapeutiskt och använder oss av evidensbaserade manualer som bygger på kognitivt- och beteendeinriktade metoder. Alla insatser utgår från den enskildes behov, förutsättningar och uppdragets karaktär.

Med målet att ge den placerade ökat oberoende och stärkt självkänsla arbetar vi med stöd kring ADL och sociala funktioner. På sikt skall den placerade klara ett eget boende med reducerat insatsbehov. För boende på våra HVB eftersträvas en varaktig hemmaplanslösning.

Samtliga HVB-enheter har psykolog, psykiatriker och sjuksköterska kopplade till sig. Andra professioner på våra enheter är familjeterapeut, arbetsterapeut, psykoterapeut, socionom, socialpedagog med flera. Den samlade kompetensen med erfaren och engagerad personal medför trygghet, kontinuitet och kvalitet i det dagliga behandlingsarbetet. Våra enheter är bemannade dygnet runt.

Äldrepsykiatri

På vuxensidan finns enheter som är specialiserade inom psykiatri, geropsykiatri och demensvård för personer med eller utan somatiska omvårdnadsbehov. Vi har kompetens och resurser att klara även mycket sjuka personer med behov av kvalificerade vårdinsatser dygnet runt. Vi välkomnar även personer med BPSD och utagerande beteenden.

Vi har tillgång till specialistsjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och läkare. Alla har gedigen kompetens och arbetar i team. Med fokus av den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås.

Omvårdnads/ omsorgsarbetet utgår från den boendes funktionsförmåga. Resurser och behov där strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning. Att träna de sociala färdigheter som behövs för att klara vardagen. I samtliga delmoment ingår olika mät- och kontrollpunkter.

Utredningar och utvärderingar som innefattar olika funktionsbedömningar genomförs av vår arbetsterapeut och används som ett stöd genom hela rehabiliteringstiden. Vi grundar vårt arbete på evidens och beprövade metoder bland annat ESL, CAN-skattning och tydliggörande pedagogik.

Aktivitet och sysselsättning

Utifrån uppdraget, klientens förutsättningar och behov. Upprättas ett veckoschema som innefattar sysselsättning och olika aktiviteter för att uppnå välbefinnande och struktur i tillvaron.

Inom äldrepsykiatrin erbjuder vi olika, individuellt schemalagda. Stimulerande, sociala och fysiska aktiviteter. För att stärka, förbättra, behålla och återskapa färdigheter för dem som vistas hos oss. Aktivitetsutbudet kan variera med allt från handarbete, fotografering, måleri, utflykter, matlagning, minnesträning, aktivitetslådor till mera fysiska aktiviteter.

Lagrum utöver SoL

Vi har flera enheter som tar emot klienter enligt öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) och öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV). Dessutom har vi enheter som tar emot klienter enligt LVM § 27 och enheter som välkomnar klienter med kontraktsvård och vårdvistelse.