Alltför många i vårt land utsätts för hedersrelaterat våld, misshandel och förtryck av sina närstående. Vi som arbetar med dessa ärenden är ense om att de många gånger är komplicerade och allvarliga.

Råd och stöd

Sett ur ett längre perspektiv vet vi att behovet av kvalificerat skydd och stöd i ett tidigt skede är mycket viktigt för de utsatta. Humana har därför utvecklat sitt arbete på flera områden kring denna fråga.

Behöver du råd och stöd?

Vad är viktigt att tänka på i arbetet med personer som lever under hot? När ska man placera en person som behöver skydd? Hur kan en person skyddas på bästa sätt och hur undviker man ett sammanbrott? Inom Humana finns personal med stor erfarenhet av personer som lever med skydd utifrån bland annat hedersrelaterat våld och kriminalitet. Kontakta oss gärna för att resonera kring skyddsinsatser och placeringsalternativ.

Traumabehandling

Vi erbjuder traumautredningar samt traumabehandlingar med hjälp av personal i vår egen öppenvård som har TF-KBT-kompetens.

Skyddsplaceringar

Erfarna familjehem

Vi har lediga familjehem med erfarenhet av personer som behöver leva skyddat utifrån bland annat kriminalitet och hedersrelaterat våld. Familjehemmen handleds av konsulenter med erfarenhet av problematiken.

Placering i gårdshus

Vi erbjuder förälder-barnplacering i flera av våra gårdshus. Vi tar även emot akutplaceringar. I anknytning till gårdshusen finns alltid ett familjehem som handleds av en familjehemskonsulent. Både familjehemmen och konsulenterna har erfarenhet från placeringar med behov av skydd.

HVB

Humana har ett flertal HVB-hem med möjlighet att ta emot skyddsplaceringar. Vi arbetar aktivt med att implementera ett skyddstänk och riskbedömningar är en del av skyddet. Personal har kontinuerlig handledning i varje ärende.

Vårt fokus är att lära individen hur man lever skyddad. HVB-hemmen har utarbetade rutiner för hur man hanterar skyddade personuppgifter samt hur vi aktivt arbetar kring den skyddade.

Vi arbetar även aktivt med att hjälpa kriminella avhoppare att skapa ett nytt liv fritt från kriminalitet, hot och våld. Vi arbetar med att stärka avhopparna att känna sig trygga med sitt nya liv genom att via samtal arbeta fram en fiktiv historia som blir en del av deras nya ”identitet”.

För Socialtjänsten

  • Jour dygnet runt för de skyddsplacerade.
  • Skyddat boende för barn, ungdomar och vuxna som utsätts för hedersförtryck och våld.
  • Skydd kan ges i form av familjehem, särskilda HVB-hem för denna grupp eller via öppenvård i skyddslägenheter.
  • Stöd och särskilda insatser inom ramen för skyddet av kvalificerad personal med god kännedom om gruppens problematik.
  • Vi kan erbjuda utredningen PATRIARK för att bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld. Metoden bygger på 30 års internationell forskning utifrån tidigare arbete med riskbedömningsmetoderna SARA, B-safer och SAM. PATRIARK är en evidensbaserad metod för strukturerade professionella bedömningar av risk för hedersrelaterat våld uppdelat på tre områden (domäner) med fem riskfaktorer i varje domän. 
  • Kostnadsfritt konsulentstöd vid frågor rörande hedersproblematik.
  • Utbildningar om hederskultur och arbete till stöd för de som utsätts. 
  • Föreläsningar för personal som kan komma i kontakt med hedersproblematik.

Kontakt

Carina Geraghty Familjehemskonsulent
Maria Lindén Familjehemskonsulent

Söker du placering? Ring 0771-11 33 11 eller skicka en förfrågan