Två män och en kvinna sitter vid ett bord med datorer framför sig.

För studenter

Humana är Sveriges ledande företag inom individ- och familjeomsorg med en landsomfattande närvaro. Vi har den största samlade kompetensen inom barn-, ungdoms- och vuxenproblematik när det gäller psykosocial problematik och psykisk ohälsa. Inom individ och familjeomsorgen erbjuder vi praktik för studerande inom relevant utbildning.

Praktik inom Humana Individ och familj

För studenter som delar vårt engagemang för att göra skillnad i människors liv, erbjuder Humana Individ och familj en unik möjlighet att delta i meningsfullt arbete. Hos oss kommer du att ha möjlighet att arbeta med individer och familjer i olika skeden av deras liv och spela en central roll i att stödja dem genom utmaningar och svårigheter.

Våra team består av erfarna yrkespersoner och specialister som erbjuder lärande och personlig utveckling. Oavsett om du studerar till socionom, socialpedagog, behandlingspedagog, beteendevetare eller något annat ämne inom det sociala området, är Humana Individ och familj en plats där din utbildning kan omsättas i praktisk erfarenhet och där du kan trivas i ditt engagemang.

Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och att tillsammans skapa en bättre morgondag för människor runt om i Sverige. Läs mer om våra verksamheter och hur det är att göra praktik hos oss genom att klicka på de olika länkarna nedan.

Vad kan du som student förvänta dig av oss?

För att du ska få en så bra praktik som möjligt vill vi tydliggöra vad du kan förvänta dig om du gör den hos oss. Nedan listar vi vad du som student kan förvänta dig:

 • Att du kommer utveckla en grundläggande förståelse för Humanas värdegrund och vision
 • Få kunskaper om relevanta lagar och förordningar
 • Få ta del av rutiner och policys som finns på verksamheten
 • Förvärva kunskap om olika behandlingsmetoder och bemötandestrategier
 • Skapa en förståelse för den aktuella verksamhetens organisation, struktur och planeringsprocesser
 • Utveckling av färdigheter och kompetenser för att öka självständighet inför kommande yrkesroller
 • En strukturerad och välplanerad praktikperiod med dedikerad handledning
 • Avsatt tid för regelbundna uppföljningar och avstämningar med handledaren för att säkerställa en kontinuerlig utveckling
 • Möjlighet att delta i interna utbildningar via Humanas lärportal samt eventuellt delta i introduktionsdagar på enheten
 • Integration som en viktig del av hela teamet för en holistisk och berikande praktikupplevelse

Vad förväntar vi oss av dig som student?

För att välkomna dig som praktikant hos oss är det viktigt att du kan möta våra förväntningar och krav:

 • Att du engagerar dig aktivt och följer vår vision: "Alla har rätt till ett bra liv", präglat av engagemang, glädje och ansvar
 • Visar på en människosyn som harmonierar med Humanas värdegrund, policys och uppförandekod
 • Säkerställer överensstämmelse med vår sekretesspolicy och kan tillhandahålla ett aktuellt registerutdrag
 • Engagerar sig i att göra sitt bästa och håller sig till avtal och överenskommelser

Övrigt

Eventuell intervju och en fysisk träff kommer att ske på förhand och besked om man får platsen kommer kort därefter. För att VFU/LIA/APL på Humana ska fungera så bra som möjligt för både studenten och verksamheten är det fördelaktigt att studenten har förförståelse för respektive verksamhetsområde.

Så här söker du praktik

Skicka in:

 • En kort presentation om dig själv
 • Fullständigt namn och ålder
 • Vad du studerar och tidsperiod för din praktik
 • Vilken ort du är intresserad av eller eventuell verksamhet

Märk mejlet med ämnesraden - PRAKTIK Humana - skicka det till: hr.iof@humana.se

Praktik inom Barn och unga

HVB står för Hem för Vård eller Boende och utgör en plats där det finns tillgänglig personal dygnet runt. På ett HVB-hem erbjuds vård, omsorg och behandling till individer som behöver stöd.

Vi är dedikerade att välkomna barn, ungdomar och vuxna som kan ha olika utmaningar, såsom psykosociala problem, beteendeproblematik, känsloregleringsproblem, olika ångesttillstånd, tvångssyndrom, fobier, sömnstörning, PTSD, relationssvårigheter samt eventuell omsorgsbrist. Många av våra placerade har också någon form av neuropsykiatrisk diagnos, såsom ADHD eller autismspektrumtillstånd (AST). Man kan också ha en intellektuell funktionsnedsättning (IF) om man bor på HVB. Vi strävar efter att skapa en trygg och stödjande miljö där varje individ kan utvecklas och trivas, oavsett de utmaningar de möter.

Vi välkomnar barn och unga i åldern 7–21 år med varierande inriktningar, oavsett om det är en akut lösning eller för långsiktiga behandlings- och utredningsbehov. Med flera HVB-enheter spridda från södra Skåne till Skellefteå sträcker vi oss över en omfattande geografisk region och är redo att stödja unga genom en mångfald av utmaningar och svårigheter. På vissa platser finns även en egen skolverksamhet knuten till HVB-boendet för att ytterligare möta de individuella behoven hos de barn och unga vi tar emot.

Vi har även stödboenden för ungdomar 16–20 år. Humana har lång erfarenhet och bred kompetens för att bedriva stödboende och vi kan samordna insatser för varje individs behov och erbjuder också stödboenden med extra stöd och behandling i olika former. Stödboende är ett boende som är särskilt anpassat efter individuellt behov av stöd. Syftet med boendeformen är att rusta personer för att bo på egen hand i framtiden.

Vi har många olika befattningar på våra verksamheter. De som finns är verksamhetschef/föreståndare, samordnare, biträdande verksamhetschef, behandlingsansvarig, behandlingspedagog och socialpedagog. De utbildningar som krävs för dessa tjänster är bland annat socionom, beteendevetare, socialpedagog eller behandlingspedagog.

Exempel på arbetsuppgifter under praktikperioden

Arbetsuppgifterna anpassas genom en gemensam planering med din handledare och skräddarsys utifrån förutsättningarna på mottagande enhet. Detta inkluderar syftet med din praktik, din aktuella utbildningsnivå, samt den specifika utbildning du genomgår. Vi beaktar även dina personliga erfarenheter och förutsättningar för att skapa en individanpassad tidsplan under din tid här på Humana.

Praktik inom vuxen

Verksamheterna tar emot personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa eller psykiskt eller fysisk funktionsnedsättning. Vi tar emot personer som beviljats någon av insatserna: HVB, Särskilt boende, Korttidsboende, LSS eller daglig verksamhet. De olika insatserna har olika innehåll, utifrån klients behov och förmåga. Vi erbjuder även psykologutredningar och funktionsbedömningar.

Du som student erbjuds att bli delaktig i den dagliga verksamheten på enheten, utifrån rimliga förutsättningar. Du får en handledare som är ansvarig för planering av praktiken. Du och din handledare kommer även ha regelbundna uppföljningar. Beaktat klienters och dina förutsättningar, ges en inblick i det vardagliga arbetet med våra klienter. Om tillåtelse ges och efter lämplighetsbedömning, får du som student närvara vid olika typer av samtal, uppföljningar, och avdelningsarbete.

Vi har många olika befattningar på våra verksamheter. Vi som arbetar här är verksamhetschefer/biträdande verksamhetschefer (utbildad socionom eller annan likvärdig utbildning), behandlingspedagoger, socialpedagoger, undersköterskor (med eller utan specialistkompetens inom psykiatri), stödpedagoger, KBT-terapeuter, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och psykologer.

Exempel på arbetsuppgifter på praktiken

Beroende på vilken typ av arbetsplats VFUn är förlagd på, kan arbetsuppgifterna skilja sig åt, men som exempel: klientarbete i form av bredvidgång med ordinarie personal där du får delta i väckningar, läkemedelshantering, dokumentation, körningar, matsituationer, samtal, social närvaro, husmöten/morgonmöten, uppföljningsmöten.

Praktik inom familjehem och öppenvård

Vi bedriver familjehemsvård och öppenvård med utgångspunkt från flera olika orter i Sverige. Vi utför insatser, primärt mot barn och ungdomar och på uppdrag av framför allt socialtjänster runtom i landet. De anställda är behandlare eller konsulenter. Våra insatser genomförs primärt på kontorstid men vissa insatser sker även på kvällar och helger.

Konsulenterna bedriver konsulentstödd familjehemsvård, som går ut på att rekrytera familjehem, hjälpa socialtjänsten att matcha klienter till ett familjehem samt att handleda familjehem så att de lyckas med sina familjehemsuppdrag. Behandlarna bedriver öppenvårdsinsatser gentemot barn och familjer. Det kan till exempel handla om familjebehandling, färdighetsträning och kartläggning. Våra anställda är socionomer eller har likvärdig minst 3 årig högskoleutbildning.

Vi har också stödboenden för ungdomar 16–20 år. Humana har lång erfarenhet och bred kompetens för att bedriva stödboende och vi kan samordna insatser för varje individs behov och erbjuder också stödboenden med extra stöd och behandling i olika former. Stödboende är ett boende som är särskilt anpassat efter individuellt behov av stöd. Syftet med boendeformen är att rusta personer för att bo på egen hand i framtiden.

Exempel på arbetsuppgifter på praktiken

Under din VFU kommer en utav våra medarbetare som har en socionomutbildning att hjälpa dig som student att i praktiken lära dig hur vårt arbete som beskrivs ovan bedrivs. Din handledare kommer hjälpa dig att utveckla dina färdigheter och din kompetens inom verksamhetsområdet.