1. Start
  2. LSS
  3. Daglig verksamhet
Aktivitetsrum med verktyg på väggarna.

Daglig verksamhet

Våra dagliga verksamheter är skapade för olika målgrupper och kan anpassas för varje individ. Hitta rätt daglig verksamhet!

Alla har rätt till en meningsfull vardag

Oavsett om det är sysselsättning för personer med större eller enklare behov av stöd. Våra verksamheter är skapade efter olika målgrupper och som kan anpassas för varje individ. Dessutom finns alla möjligheter för var och en att hitta en sysselsättning som matchar det de tycker om och vill göra. Vi kan även samordna insatser som gör vardagen enklare och friare för personer som behöver stöd genom LSS.

Sysselsättning och aktiviteter

En central del är att sysselsättningen via daglig verksamhet ska vara meningsfull och anpassas för individens förutsättningar. Det tar vi på Humana fasta på. Vad som känns meningsfullt och är genomförbart varierar från person till person. Och varje deltagare ska känna att det är kul och tryggt att gå till sin dagliga sysselsättning.

Vissa ägnar sig åt pyssel, träning, bakning eller teater. Somliga dagliga verksamheter har körer, anordnar filmkvällar och liknande.

För personer med behov av stöd på lätt till måttlig nivå har Humana även arbetsinriktad daglig verksamhet. Här finns arbetshandledare alltid tillgängliga på plats eller via telefon.

Det finns många inriktningar vad gäller uppgifter. Till exempel hantverk, montering, park- och trädgårdsarbete och snickeri. Vi erbjuder även arbetspraktik. Det passar personer som har ett långsiktigt mål av att hitta ett jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Våra dagliga verksamheters inriktningar

Anpassningar görs för varje individs egna behov och önskemål. Styrkor, intressen och förmågor hos var och en ska bli sedda och få möjlighet att komma till sin rätt. För att underlätta det har våra verksamheter specialiserat sig på olika målgrupper redan från början.

Humana erbjuder bland annat daglig verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), autism, Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd.

Vi har djupgående kunskap om lagstiftningen kring LSS och är vana att hjälpa personer med vitt skilda utmaningar att hitta en meningsfull sysselsättning efter individuella förutsättningar. Låt oss hjälpa dig!

Humanas arbetslag – personal med spetskompetens

På våra verksamheter jobbar bland annat pedagoger, fritidsledare, undersköterskor och arbetsterapeuter. Självklart är de vana och kompetenta i bemötandet av målgruppen på just sin verksamhet. De har också rätt verktyg för att hitta lösningar för att aktiviteter ska fungera efter deltagarnas individuella förutsättningar.

Våra evidensbaserade metoder

Våra tre grundläggande metoder är lågaffektivt bemötande, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och tydliggörande pedagogik.

För oss ligger fokus på var och ens styrkor, intressen och behov. Allt för att fånga upp och stärka de förmågor som finns. Men samtidigt stötta när det blir svårt. Var och en ska få möjlighet att lyckas och växa på områden som känns meningsfulla för dem.

För deltagare och närstående

Vad innebär daglig verksamhet enligt LSS?

Daglig verksamhet är en LSS-insats för att ge meningsfull sysselsättning utifrån individers egna förutsättningar. Det kan handla om aktiviteter med habilitering eller mer arbetsinriktade uppgifter. I vissa fall kan ett syfte vara att stärka en individs möjlighet till en anställning i framtiden. Den som deltar får så kallad habiliteringsersättning.

Vem har rätt till insatsen?

Den här insatsen finns för personer i yrkesverksam ålder som varken har ett förvärvsarbete eller går en utbildning – och omfattas av personkrets 1 eller 2 inom LSS.

Hur går en ansökan till?

Den som vill delta i daglig verksamhet ansöker hos sin kommun. Kommunen fattar därefter ett beslut. I kommuner som tillämpar LOV kan personen sedan själv välja utförare.

Hur länge stannar deltagaren på den dagliga verksamheten

Personer som omfattas av personkrets 1 eller 2 som har beviljad daglig verksamhet har rätt att vara där 7,5 timmar per dag. Deltagaren kommer sedan överens om tider och liknande med personalen som jobbar där.

Daglig verksamhet är till för personer i arbetsför ålder. Även om personen slutar för att testa den ordinarie arbetsmarknaden eller studera, så finns det inget som hindrar från att få en plats igen.

Hur kan en typisk dag kan se ut?

En typisk dag ser olika ut på olika verksamheter samt beroende på vilka förutsättningar som den enskilde deltagaren har. Arbetstiderna bestäms mellan deltagaren och personalen på den dagliga verksamheten. Under dagarna ägnar sig deltagaren åt olika aktiviteter. För att få en god bild av hur det fungerar på en speciell verksamhet hos Humana kan du läsa om den på vår webbplats och givetvis komma på besök.