1. Start
  2. LSS
  3. Gruppboende
  4. För boende och närstående
Kvinna och man ler mot varandra och håller en kopp var i händerna.

För boende och närstående

Här samlar vi information om vad en gruppbostad är, skillnaderna mellan olika personkretsar och hur en ansökan går till med mera.

Vad är en gruppbostad?

Gruppbostad är en insats enligt 9 § 9 LSS. Insatsen finns till för personer som till följd av sin funktionsnedsättning är i behov av personalstöd dygnet runt. Gruppbostad kan vara ett alternativ för den person som idag har personlig assistans, bor i stödboende eller om ska flytta från föräldrarna till egen bostad. De finns till för personer som inte kan bo i en traditionell egen bostad utan har stora behov av stöd och omvårdnad. I ett gruppboende finns personal dygnet runt och den boende får stöd med just det som hen har svårt att klara på egen hand. Den boende ska även få hjälp att syssla med sina fritidsintressen och ha en meningsfull vardag.

När kommunen beviljat den enskilde en plats i gruppbostad ska kommunen erbjuda en plats inom 3 månader. Den enskilde och anhöriga/företrädare är välkomna att besöka gruppbostaden och träffa personalen innan de beslutar sig att tacka ja. I gruppbostaden har den enskilde en fullt utrustad egen lägenhet samt tillgång till gemensamma utrymmen.

I ett gruppboende bor den boende i en egen lägenhet som hör till gruppboendet, med grannar som också bor där på samma sätt. Det finns också gemensamma utrymmen som den boende kan använda vid behov.

Servicebostad är ett upplägg som liknar gruppbostad. Men de som bor här behöver mindre stöd.

Vad är skillnaden på LSS för personkrets 1, 2 och 3?

Personkrets 1 och 2 är båda diagnosstyrda, och avgörs av den eller de diagnoser den enskilde ifråga har. En person med autism eller utvecklingsstörning omfattas alltså genom sin diagnos av personkrets 1. För tillhörighet av personkrets 3 krävs att personen uppfyller samtliga fyra kriterier (att funktionshindret är varaktigt och ej beror på normalt åldrande, att behoven är stora och omfattande vilket medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Personkrets 1: Autism, utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd

Personkrets 2: Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom

Personkrets 3: Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen

Vem har rätt till en gruppbostad?

Gruppbostad enligt LSS erbjuds till personer som har så stora behov av omvårdnad och tillsyn att personal ska finnas till hands konstant. För att ha rätt till en gruppbostad måste personen tillhöra en av LSS-personkretsar samt ha ett beslut om gruppbostad enligt LSS 9§9.

Hur går en ansökan till?

  1. För att få en plats på ett gruppboende ska du först göra en ansökan hos kommunen. Kontakta din kommun och fråga efter kommunens LSS-handläggare.
  2. Kommunen fattar beslut i ärendet.
  3. Om du beviljas plats på LSS boende är kommunen skyldig att erbjuda ett boende inom tre månader.
  4. I kommuner som tillämpar LOV, Lagen om valfrihetssystem eller har ramavtal kan du själv föreslå boende om du så önskar men kommunen har rätt att avslå ditt förslag.
  5. Du har också rätt att tacka nej till förslaget från kommunen men måste då vänta på ett nytt erbjudande.